Aktieägarna i EasyFill AB (publ) 556653-2924 kallas härmed till extra bolagstämma

All the latest news from EasyFill Corporate

2014

Aktieägarna i EasyFill AB (publ) 556653-2924 kallas härmed till extra bolagstämma

Aktieägarna i EasyFill AB (publ) 556653-2924 kallas härmed till extra bolagstämma tisdagen den 12 januari 2015 klockan 13.00 i företagets lokaler i Industrigatan 10, 840 60 Bräcke.

EasyFill AB (publ) genomför en företrädesemission om 9,7 mkr och kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen i EasyFill AB (publ) (”Bolaget”) har beslutat att föreslå en extra bolagsstämma den 12 januari 2015 att fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga ägare. Nyemissionen, som är säkerställd till 46% genom teckningsförbindelser från större aktieägare, tillför Bolaget cirka 9,7 mkr före emissionskostnader. Kapitalanskaffningen görs för att finansiera det ökade rörelsekapitalbehovet i och med den ökade försäljningen samt för att stärka balansräkningen inför den internationella lanseringen av EasyFills nya produkter.

Kvartalsrapport 3, 2014

Omsättningen i EasyFill AB (publ), org nr 556653-2924, uppgick till 33 444 tsek (21 442 tsek) under kvartal 1+2+3 2014. En omsättningsökning med ca 12 000 tsek under perioden. Bolaget visar ett resultat före skatt på 894 tsek (-1 373) vilket är som förväntat. Nyckeltal i koncernen, TSEK Period: Kvartal 1+2+3, 2014 (Kvartal 1+2+3, 2013) TSEK Omsättning: 33 444 (21 442) Rörelseresultat efter avskrivningar: 1 754 (- 1 509) Resultat efter finansiella poster: 894 (- 2 158) Rörelsemarginal: 4,95 (-7,04) Antal aktier: 48 609 379 (44 784 338) Resultat per aktie, kr: 0,018 (-0,048) Soliditet: 45,54 (30,30)