Aktieägarna i EasyFill AB (publ) 556653-2924 kallas härmed till extra bolagstämma

Aktieägarna i EasyFill AB (publ) 556653-2924 kallas härmed till extra bolagstämma tisdagen den 12 januari 2015 klockan 13.00 i företagets lokaler i Industrigatan 10, 840 60 Bräcke.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall:

• Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktiebok senast 5 januari 2015.
• Dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress: EasyFill AB (publ), Industrigatan 10, 840 60 Bräcke eller per telefon 0693-66 13 00 eller per fax 0693-715 96 eller via e-post christina.sjoberg@enjoysales.se, senast 5 januari 2015 kl. 12.00

Vid anmälan bör namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer uppges. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före 5 januari 2015, då sådan införing ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av dagordningen
8. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna
9. Övriga ärenden
10. Stämmans avslutande

Bräcke i december 2014

Styrelsen

Beslutsförslag

Punkt 8
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att öka aktiekapitalet med högst 486 093,70 kronor genom nyemission av högst 4 860 937 aktier. Den som på avstämningsdagen den 19 januari 2015 är registrerad som aktieägare äger företrädesrätt att teckna de nya aktierna. En befintlig aktie av serie A ger en teckningsrätt av serie B, en befintlig aktie av serie B ger en teckningsrätt av serie B och tio teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av en ny aktie av serie B. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp. I första hand ska tilldelning av B-aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de av bolagets aktieägare som tecknat B-aktier utan stöd av teckningsrätter, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier de förut äger, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av B-aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat B-aktier utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, ska tilldelning ske enligt styrelsens försorg med syftet att sprida ägandet i bolaget för att öka likviditeten och ägarspridningen i bolaget, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Teckning ska ske senast den 6 februari 2015. 2,00 kr ska betalas för varje ny aktie antingen kontant eller via teckning av fordringar.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på Industrigatan 10, 840 60 Bräcke och på bolagets webbplats, www.easyfill.se, från och med den 29 december 2014. De kommer också att skickas till aktieägare på begäran.

Läs mer