Delårsrapport januari – september 2008

All the latest news from EasyFill Corporate

2008

Delårsrapport januari – september 2008

Perioden i korthet 2008-01-01 -2008-09-30 Omsättning (SEK) 26 684 781 (18 942 660) Rörelseresultat (SEK) -4 343 236 (-6 894 419) Resultat före skatt (SEK) -4 463 219 (-9 194 501) Rörelsemarginal (%) -16,28 (-36,40) Antal utstående aktier vid periodens slut 8 000 000 (7 955 700) Resultat per aktie -0,40 (-0,45) Soliditet (%) 3,06 (19,27)

Delårsrapport januari – september 2008

Perioden i korthet 2008-01-01 -2008-09-30 Omsättning (SEK) 26 684 781 (18 942 660) Rörelseresultat (SEK) -4 343 236 (-6 894 419) Resultat före skatt (SEK) -4 463 219 (-9 194 501) Rörelsemarginal (%) -16,28 (-36,40) Antal utstående aktier vid periodens slut 8 000 000 (7 955 700) Resultat per aktie -0,40 (-0,45) Soliditet (%) 3,06 (19,27)

Enjoy Group AB (publ) avbryter nyemissionen och söker alternativa lösningar

Styrelsen i Enjoy Group AB (publ) beslutade den 3 september 2008 med stöd av bemyndigande från årsstämma den 30 juni 2008 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 4 000 000 aktier av serie B. Vid fulltecknande skulle emissionen tillföra Enjoy Group AB (publ) 20 MSEK före emissionskostnader. Bakgrunden till emissionen var att inhämta kapital för att kunna möjliggöra en fortsatt expansion av verksamheten.