Delårsrapport januari – september 2008

Perioden i korthet 2008-01-01 -2008-09-30 Omsättning (SEK) 26 684 781 (18 942 660) Rörelseresultat (SEK) -4 343 236 (-6 894 419) Resultat före skatt (SEK) -4 463 219 (-9 194 501) Rörelsemarginal (%) -16,28 (-36,40) Antal utstående aktier vid periodens slut 8 000 000 (7 955 700) Resultat per aktie -0,40 (-0,45) Soliditet (%) 3,06 (19,27)

Väsentliga händelser under januari – september 2008

– Den i juni på bolagsstämman beslutade nyemissionen startades i augusti 2008 men på grund av det allmänna finansiella läget och minskat intresse från aktiemarknaden och bolagets aktieägare tvingades bolaget avbryta nyemissionen trots 1 månads förlängning på teckningstiden i slutet av oktober. Vid avslutandet hade det kommit in ca 4 miljoner kronor av förväntade 20 miljoner kronor. Styrelsen är medveten om att det de sista dagarna vid emissioner kommer pengar från förvaltare, vilket innebär att emissionen troligen tillförts ytterligare några miljoner. Trots denna vetskap beslutade styrelsen att avbryta emissionen eftersom målet 20 miljoner kronor var långt borta.

– Enjoy behöver kapital för löpande drift och framtida satsningar och i samband med att emissionen avbröts anlitades rådgivare för en ny kapitalanskaffning. (en av Sveriges största fondkommissionärer) Målsättningen är att via nya investerare och tillsammans med våra nuvarande ägare få in nödvändigt kapital. Prospekt är i dagarna utskickade till utvalda investerare, så snart dessa svarat kommer en bredare förfrågan skickas ut.

– Omsättning och resultat har inte nått till de siffror som förväntats under perioden och huvudskälet till det är de leveransproblem bolaget fick i början av året från Klimasan. Kunder och ordrar har funnits, men vi har tvingats tacka nej på grund av att bolaget ej har haft kylskåp att leverera. I Enjoys avtal med Klimasan skulle kylskåp anpassade för våra marknader och produkter levereras i början av (2008), men på grund av omständigheter som inte kunde påverkas av Enjoy försenades leveranserna till maj/juni och det innebar att bolaget tappade stora delar av säsongen. Enjoys ledning beräknar att omsättningsförlusten uppgår till ca 15-20 MSEK och en resultatförsämring på ca 3-4 MSEK.

– Problemen med försenade leveranser är nu över och produkter finns på lager. Tillsammans med ett fungerande beställningssystem är det bolagets uppfattning att leveranser från Klimasan kommer att fungera tillfredsställande.

– Under perioden har Enjoy positionerat sig på den Nordiska marknaden, dock har bolaget ej haft resurser att satsa på marknaden i övrigt i den omfattning som det var planerat.

Följande kunder handlar löpande av Enjoy:

” Ringnes*, Norges ledande leverantör av öl, läsk och mineralvatten.
*Ringnes är ägda av Carlsberg som är en av världens största tillverkare inom öl- och läskedrycksbranschen.

” Spendrups Bryggerier AB, en av Sveriges ledande leverantörer av öl, vatten och läsk.

” Willys: köper löpande kylskåp med RotoShelf hyllor

” Ytterligare ordrar har levererats och kommer att levereras till en stor strategisk kund. Med hänsyn till kontraktets utformning kan Enjoy inte offentliggöra kundens namn.

– Bolaget har under perioden sålt produkter i flera länder i Europa såsom Island, Danmark, Estland, Italien, Rumänien, Turkiet, Tyskland, och Ukraina.

– Inför 2009 har bolaget väsentligt mer förfrågningar än någonsin och intresset för RotoShelf och SwingOut Ambient har ökat markant.

– På Bolagsstämman den 30 juni valdes Bengt Göran Persson in som styrelseordförande i Enjoy Group AB och i honom har Enjoy erhållit en stor kompetens.

– Under vintern/våren har bolaget tillsammans med Elbe (Hillerstorp), en etablerad leverantör av butiksinredning, fortsatt att utveckla bolagets patenterade butiksinredning SwingOut Ambient. Såväl bolaget som Enjoys samarbetspartner har mycket stor tilltro till denna produkt. Elbe jobbar sedan många år med butiksinredning och levererar produkter i första hand i Norden, men även i andra delar av världen. För Enjoys del innebär detta samarbete att koncernen nu stärker sin position inom branschen. Genom samarbetet främjas Enjoys kapacitet inom utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning. De kundkontakter som Elbe och Enjoy gemensamt haft under hösten har varit ytterst givande.

– Under våren har Enjoy utvecklat en Halvpallkyl, Enjoy 990 Multi. Under 2008 är leveranserna för denna produkt begränsad, men volymer beräknas komma under våren 2009.

– Carlsberg Sverige har tecknat ett samarbetsavtal med Enjoy avseende leverans av kylskåp. Kunden har bland annat lämnat provorder på Klimasans 90 cm breda kyl med Enjoys patenterade kylskåpsinredning RotoShelf.

– Enjoys kylskåpsmodeller Enjoy 300, Enjoy 400 och Enjoy 600 erhöll den 25 mars 2008 auktorisering (godkännande) från Pepsi-Cola Global, gällande i 5 år. Enjoy är nu en prioriterad leverantör till Pepsi-Cola Global.

Kommentar från Niklas Arvidsson VD Elbe Hillerstorp.

“För oss på ELBE känns möjligheterna med SwingOut Ambient och samarbetet med Enjoy som fantastiska. De patent Enjoy har på denna produkt är starka och med Enjoys och Elbes gemensamma kunskap från idé till färdigtillverkad produkt är möjligheterna att erövra stora delar av butiksinredningsmarknaden uppenbara.
– Vi från Elbe är naturligtvis inte så naiva så vi tror att alla hyllsektioner i hela världen kommer att tillverkas av oss men vi är 100 % säkra på att SwingOut Ambient är en produkt för hela världen där både kunden och butiken är vinnare. Kunden i aspekten att alltid få en produkt som är i fronten av hyllan och därmed är det lätt att välja/plocka produkten från hyllan. För butiken är de stora vinsterna att det är otroligt mycket snabbare att fylla på i hyllan eftersom inredningen svängs ut och hyllan fylls på bakifrån. Tester visar att hyllorna fylls på upp till 4 gånger snabbare och då är det mycket pengar som sparas för butiksägaren dagligen. Att svinnet minskar och att rengöringen blir mycket enklare är saker som också talar för SwingOut Ambient. Min bedömning är att produkten kommer att säljas i stora mängder i världen i framtiden och då kommer både Elbe och Enjoy och de butiker och dess kunder som investerar i SwingOut Ambient att vara stora vinnare säger Niklas Arvidsson VD, Elbe i Hillerstorp”.

VD kommentar
“Trist att vi gick igång med vår nyemission under sämsta tänkbara marknadsläge, trist om inte marknaden tror på Enjoy och våra produkter, den misslyckade nyemissionen har naturligtvis påverkat bolagets möjligheter till större omsättning och ett bättre resultat 2008. Eftersom vi inte fick in de pengar vi såväl behövde så har våra marknadssatsningar blivit ytterst begränsade vilket kommer till viss del att påverka även 2009.
Min och styrelsens förhoppning är att vi via nya investerare får in de pengar vi behöver så att satsningen mot framtiden kan fortsätta.
Utan tvekan är vår patenterade RotoShelf inredning för kylskåp och SwingOut Ambient för torra varor i butik framtidens hanteringssystem av varor och det vore trist både för oss grundare av Enjoy och våra publika ägare om vi alla inte skulle få vara med och skörda framgångarna av dessa fantastiska produkter säger VD Håkan Sjölander”.

Kommande rapport
Bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2008 kommer att offentliggöras den 27 februari 2009.

Revisors granskning
Denna delårsrapport, inklusive redovisning av koncernens resultat och ställning, har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Bräcke 27/11 2008
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@enjoysales.se

För mer info besök gärna: www.enjoysales.eu

Kort om Enjoy Group AB (publ)
Enjoy är en relativt ny skandinavisk leverantör och tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor för den internationella marknaden. Enjoy har inom en treårsperiod etablerat sig som en ledande leverantör med nya produkter och patent som markerar en ny tidsepok inom den kommersiella kylindustrin.

Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där administration, försäljning och tillverkning sker. Utveckling av företagets produkter sker i Sarpsborg i Norge, där Enjoy har en modern produktutvecklingsavdelning. Företaget har ett nära samarbete med Klimasan, som är en av Europas största tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor. Klimasan är börsnoterade på turkiska börsen. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer