Styrelsen i Enjoy Group AB föreslår, mot bakgrund av dramatiskt ökad försäljning vilket resulterat i ett ökat kapitalbehov, en för

Styrelsen i Enjoy Group AB kommer på årsstämman den 30 juni 2008 att ge förslag om att genomföra en företrädesemission om 21 MSEK med möjlighet för andra än befintliga aktieägare att teckna aktier.

Styrelsen i Enjoy Group beslutade på styrelsemöte den 28 maj 2008, att på årsstämman den 30 juni 2008, ge förslag om att genomföra en företrädesemission med möjlighet för andra än nuvarande aktieägare att teckna aktier som inte tecknas med företrädesrätt.

Styrelsen i Enjoy Group AB har efter ett flertal samtal med företagsledningen för Klimasan, samt ett personligt möte under förra veckan med Metalfrio på plats i Sao Paulo, Brasilien, beslutat att inte genomföra den tidigare tänkta försäljningen av 29,89% av det totala antalet aktier i Enjoy Group AB.

Som tidigare redovisats i ett flertal pressmeddelanden har förhandlingar pågått mellan Enjoy Group AB och Klimasan där tanken varit att Enjoys huvudägare skulle sälja delar av sitt aktieinnehav till Klimasan (totalt 29,89% av företagets samtliga aktier) och att den likvid som då erhållits oavkortat skulle återföras in i Enjoy utan krav på återbetalning.

Vid förhandlingarna förra veckan med Metalfrio i Brasilien kunde båda parter konstatera att inga förutsättningar längre finns för att genomföra denna affär. Metalfrios köp av 71 % av Klimasan har förändrat förutsättningarna för den tänkta affären mellan Enjoy och Klimasan, och Enjoys styrelse ser inga fördelar med att sälja mer än 29,89% av bolagets totala aktier, och från Metalfrios sida är man inte intresserade av att köpa en minoritetspost i Enjoy Group AB varför förhandlingarna härmed avslutats.

Detta påverkar på inget sätt de tidigare ingångna avtal som tecknats med Klimasan, och vilka Metalfrio nu övertar i oförändrat skick.
I dagsläget finns 5 avtal med Klimasan, dessa är:
1. Enjoy Group har ett försäljningsavtal vilket ger Enjoy Group ensamrätt att sälja Klimasans samtliga produkter i Norden och Baltikum under varumärkt Klimasan. (avtalet gäller i 5år från hösten 2007, med rätt till förlängning)
2. Klimasan har ett försäljningsavtal vilket ger Klimasan och deras dotterbolag Senosack Holding ensamrätt att sälja Enjoys samtliga produkter i Turkiet, Cypern, Russsia, Kazakhstan, Serbia, Belarus och Romania under varumärket Enjoy. (avtalet gäller i 5år från hösten 2007, med rätt till förlängning)
3. I övriga länder i världen är Enjoy och Klimasan fria att sälja respektive företags produkter under konkurrens med varandra men då under de egna varumärkena. (avtalet gäller i 5år från hösten 2007, med rätt till förlängning)
Tillverkningsavtal SwingOut och RotoShelf kylskåpsinredning (gällande i 5år från hösten 2007, med rätt till förlängning).
4. Klimasan tillverkar den av Enjoy Group patenterade kylskåpsinredningen RotoShelf och installerar den i de kylskåp som de är skräddarsydda för allt eftersom ordrar erhålls. När Klimasan säljer denna produkt erhåller Enjoy en fast summa per produkt oavsett var produkten säljs. När Enjoy själva säljer RotoShelf och SwingOut, oavsett marknad, köper Enjoy dessa produkter till nettopris från Klimasan.

Avtal avseende utveckling av nya produkter
5. Avtalet reglerar Enjoys ersättning för de idéer som Klimasan och Metalfrio får ta del av. Avtalet kommer att undertecknas inom kort och för Enjoys del innebär detta avtal att Enjoy får ersättning för de idéer som tas fram och blir kommersiella. (avtalet gäller i 5år från sommaren 2008, med rätt till förlängning)

Med ovanstående avtal är styrelsen i Enjoy Group samt Klimasans och Metalfrios företrädare helt tillfreds med att företagens förutsättningar för framtida samarbete är mycket bra.

Styrelsen förbereder emissioner på ca 21 Miljoner SEK
Styrelsen förbereder en emission om ca 21 MSEK. Emissionslikviden från de planerade emissionerna kommer framförallt att användas till att förbättra likviditeten och minska koncernens skuldsättning samt klara bolagets tillväxt, framtida rörelsekapitalbehov och långfristiga finansiering.
Genom att huvudägarna i Enjoy Group överlåter 80 % av sina teckningsrätter till allmänheten, ges dessutom en möjlighet till att aktien får en större spridning, vilket kommer att gynna aktiens likviditet på Aktietorget. I praktiken innebär detta att nuvarande publika ägare och i andra hand allmänheten kan erhålla en mäng teckningsrätter utan kostnad.

Enjoys försäljning av Klimasans produkter och RotoShelf ökar dramatiskt och behovet av kapital för inköp av färdiga produkter från Klimasan ökar. Budgeten visar att behovet av produktinköp under årets högsäsong kommer att bli ca 5 MSEK vilket måste finansieras.
Enjoys försäljning av egentillverkade produkter ökar också stort och behovet av kapital för inköp av råvaror ökar. Budgeten visar att behovet av inköp för att täcka behovet under årets högsäsong är ca 5 MSEK vilket måste finansieras.
En ny fullstor glasdörrs kyl för produkter på halvpall har utvecklats under hösten 2007 och våren 2008. Denna kyl är framtagen enligt en av våra kunders specifikationer och dessa garanterar en viss volym, vilket ger oss vissa säkra intäkter. För att kunna tillverka denna produkt måste en investering göras om ca 1 miljon kronor.

Som tidigare informerats i pressmeddelanden hade huvudägarna i Enjoy Group bestämt att återföra de pengar som skulle erhållits vid försäljningen till företaget. När nu denna försäljning ej blir av, så känns det som om våra publika ägare står där med lång näsa och är lurade, men så är absolut inte fallet. Vi kunde med de förutsättningar som fanns inte fullfölja det tänkta avtalet och för att kompensera våra publika ägare så kommer huvudägarna att avstå 80 % av de teckningsrätter de erhåller och låta dessa bli fria på marknaden.

VD kommentar
– “Att det tänkt avtalet med Klimasan inte kunde fullföljas är både trist och bra. Det är trist eftersom vi inte fick in de pengar vi tänkt genom denna försäljning, men det är bra eftersom vi nu kan behålla kontrollen av företaget i Sverige via oss själva och våra publika ägare. Min personliga bedömning är att vi samtliga aktieägare kommer att tjäna på detta långsiktigt. En stor ekonomiskt stark ägare inom samma bransch innebär inte bara fördelar utan kan tvärtom hindra viss utveckling.
– Vår försäljning är väldigt bra både av våra egna produkter och Klimasans produkter. RotoShelf tar ständigt kliv framåt och därför är min tro på Enjoy otroligt stor.
– Om våra aktieägare (inklusive oss nuvarande huvudägare) ställer upp med pengar i den tänkta företrädesemmisionen är min bedömning att vi då har kapital som räcker till för framtiden. Detta kapital tillsammans med de produkter, patent och tecknade avtal med ett flertal nationella och internationella kunder och nya avtal på gång med nya kunder, så känns det som om allt är klart för framgång” säger VD i Enjoy Group AB, Håkan Sjölander”

Bräcke 29/5, 2008 Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
VD Håkan Sjölander, 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@enjoysales.se

För mer info besök gärna: www.enjoysales.se, www.klimasan.com.tr och www.metalfrio.com.br

Kort om Enjoy Group AB (publ)
Enjoy är en relativt ny Skandinavisk leverantör och tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor för den internationella marknaden. Enjoy har inom en treårsperiod etablerat sig som en ledande leverantör med nya produkter och patent som markerar en ny tidsepok inom den kommersiella kylindustrin.
Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där administration, försäljning och tillverkning sker. Utveckling av företagets produkter sker i Sarpsborg i Norge, där Enjoy har en modern produktutvecklingsavdelning. Företaget har ett nära samarbete med Klimasan, som är en av Europas största tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor. Klimasan är börsnoterade på Turkiska börsen. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listad på AktieTorget.

Pressmeddelande, 2008-05-29

Läs mer