Senarelägger listbyte till Nasdaq First North

Ledningen i EasyFill AB (publ) (”EasyFill” eller ”Bolaget”) har beslutat att senarelägga bytet av handelsplats för Bolagets aktier från Aktietorget till Nasdaq First North till efter sommaren 2016.

Då Bolaget befinner sig i en fas av kraftig tillväxt som fordrat stort personligt engagemang i flertalet världsdelar samtidigt, vilket medfört omfattande resande, har ledningen tvingats att nedprioritera det formella arbetet som krävs i samband med ett listbyte.

Detta har medfört att ledningen för Bolaget beslutat att, i stället för i slutet av juni, som det tidigare var planerat, genomföra listbytet från Aktietorget till Nasdaq First North efter sommarsemestrarna.

Exakt datum för listbyte kommer att meddelas via pressmeddelande vid ett senare tillfälle.

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                                    Jens Nisu                                         James Gray     
CEO                                                       Marketing Director                          CFO
+46 70 59 444 69                                  +46 70 660 58 82                            +46 70 660 54 94
hakan.sjolander@easyfill.se                  jens.nisu@easyfill.se                       james.gray@easyfill.se

www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners.
EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Denna information är sådan information som EasyFill AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 juli 2016 kl. 13.30 CET.

Läs mer Läs mer