Rapport Q1 + Q2 + Q3 2013

Omsättningen för perioden Q1-Q3 2013 i EasyFill AB (publ), org. nr 556653 -2924, landade på 21 442 KSEK (16 665 KSEK). Viktigt att ta med när dessa siffror läses är att veta att våren 2012 beslutade styrelsen att stoppa försäljningen av de egenutvecklade produkterna och ändra hela sortimentet från plåt till plasthyllor vilket påverkat omsättningen och resultatet negativt. Resultatet efter finansiella poster under perioden landade på -2 159 KSEK (– 2 271 KSEK). Nyckeltal i koncernen, KSEK Period: Q1 + Q2 + Q3 2013: (Q1+Q2+Q3 2012) Omsättning: 21 442 (16 665) Rörelseresultat efter avskrivningar: - 1 509(- 1 113) Resultat efter finansiella poster: - 2 159(- 2 271) Rörelsemarginal %: -7,04 (-6,68) Antal utestående aktier vid periodens slut: 44 784 338 (38 774 953) Resultat per aktie, kr: -0,005 (-0,060) Soliditet %: 30,30 (-1,26)

Kommentarer

Det samlade resultatet Q1 + Q2 + Q3 slutade på – 2 159 KSEK (-2 271) vilket är enligt plan eftersom bolaget ännu inte, i någon större omfattning, börjat fakturera de nya RotoShelf produkterna där hyllorna är producerade i plast. Den försäljning som sker i koncernen just nu kommer till största delen från kylskåpsdivisionen. Att försäljningen av hyllor ännu inte tagit fart beror dels på försenade leveranser av de produktionsverktyg som beställdes i Asien under våren dels på alla tester som måste ske innan produktion startas. Verktygen var på plats i Sverige respektive Norge i slutet av september. Därefter har plastens sammansättning testats och justerats för att säkerställa glidegenskaper och hyllans styrka, produkterna är nu klara och lansering sker just nu.

Eget kapital o likviditet

Bolagets har ett eget kapital på ca 9 miljoner, det som oroat styrelsen är likviditeten eftersom mycket pengar är låsta i lager och kundfordringar. Bolagets produkter nu är klara för lansering i hela världen vilket initialt kostar pengar, av den anledningen har styrelsen beslutat genomföra en företrädesemission.

RotoShelf

Produktionsverktyg för hyllor till Cabinet Line (glasdörrskylskåp) och Case Line (öppna kylenheter)

I slutet av maj skedde de första leveranserna av provhyllor från de första produktionsverktygen som är tillverkade i Asien, hyllorna flögs över till oss för olika tester. Hyllorna godkändes i maj/juni/juli och produktionsverktygen skickades med båt från tillverkningslandet. I slutet av september anlände verktygen i till respektive producent i Norge (Halden) och Sverige (Anderstorp). Därefter har finjusteringar gjorts, tester och provtillverkning utförts och ett ”recept” för plastblandningen har bestämts. Vecka 45 tillverkas de första volymerna med produktionsklara plasthyllor. Under denna tid har ramar för respektive specifik kylskåpsmodell tecknats i CAD och prototyper tagits fram och utvärderats därefter har en mindre serie fabrikstillverkade RotoShelf ramar tillverkats. Under de kommande veckorna kommer bolaget att skicka ut de första produktionsklara RotoShelf Multi för utvärdering och tester.

De första hyllorna i plast med fasta avdelare (50cl pet och glasflaskor) är utvecklade för några av jättarna när det gäller glasdörrskylskåp på den europeiska marknaden bland annat, Frigoglass och Klimasan samt för de större tillverkarna av öppna kylenheter. Ett antal nya samarbetspartners har skickat ritningar till bolagets utvecklingsavdelning och redan idag är ett flertal kylskåps modeller från olika kylskåpstillverkare på väg till, eller redan framme i Bräcke där anpassning och utveckling sker.

Då det finns en mängd olika storlekar på flaskor och dryckesförpackningar förutom standard 50 cl pet så har bolaget startat utvecklingen av ytterligare två versioner plasthyllor med flyttbara avdelare för att kunna tillgodose i princip hela läsk, vatten och bryggeribranschens (öl/cider o.s.v.) samt för mejerimarknadens behov. De två nya hyllorna kommer att ha samma storlek som de redan framtagna hyllorna för 60 och 90 cm breda hyllor med fasta avdelare men kommer att ha samma egenskaper som den nya universalhyllan. D.v.s. den kommer att a justerbara avdelare samt möjlighet att montera rullbanor om behovet skulle uppstå.

De företag bolaget arbetar med är alla medvetna att RotoShelf Multi med hyllor i plast kommer att lanseras hösten 2013 med upp till 80 % lägre priser vad gäller plasthyllans tillverkningspris jämfört med samma hylla tillverkad i plåt. Viktigt att veta är att bolagets nyutvecklade plasthyllor passar ett flertal tillverkare av glasdörrskylskåp och öppna kylmöbler på marknaden eftersom de flesta tillverkare har samma storlekar på läskedryckskylskåp/öppna kylmöbler.

Universalhyllan för öppna kylmöbler och för Store Line (SwingOut Ambient butikshyllor)

De nu färdiga hyllorna i hyllorna i 60cm och 90cm bredd för läskedrycksmarknaden är nu färdiga och vi går vidare med utvecklingen av universalhyllan för öppna kylmöbler (Case Line) och för Store Line (SwingOut Ambient butikshyllor). Hyllan är CAD ritad och efter några omgångar med små förändringar och justeringar har vi nu den andra prototyphyllan 3D utskriven. När testerna av prototypen är klara begär vi in priser och beställer produktionsverktygen. Universalhyllan kommer att bli en revolution på marknaden eftersom den är som ett Kinderägg med flera funktioner i samma hylla:

Hyllan kan monteras slät eller i olika lutningar men all påfyllning sker i form av att rotera och fylla på bakifrån för Case Line, och sväng ut och fyll på bakifrån för Store Line.

Den nya hyllans princip kommer att presenteras på vår nya hemsida inom kort.

Med ovanstående hyllmodeller så täcker vi marknadsbehovet i stort och framtiden för vårt företag och våra produkter ser mycket ljus ut.

Drinktech i München 16-20 september 2013

På Drinktec mässan i München skedde den officiella lanseringen av RotoShelf inom segmentet Cabinet Line (läskedryckskylskåp).

På mässa ställde vi ut en av våra produktgrupper RotoShelf för läskdryckskylskåp och i monter visade vi nedanstående produkter:

Frigoglass

Super 800 (90cm kyl)
Super 7 (60cm kyl)
CMV375 (60cm kyl i lågprisvariant)

Klimasan

S8880 (90cm kyl)

Liebherr

BCDv (60cm kyl)

Uppmärksamheten som vi fick på mässan var överväldigande och går inte förklara med några rader på ett papper. Beslutsfattare från i princip alla de stora aktörerna från branschen både kylskåpstillverkare och läskedrycksfabrikanter (absolut mest intresserade var de två största tillverkarna av läsk i världen) kom till vår monter och tittade, klämde och kände på produkterna och gensvaret var ofattbart. Att alla stora bryggerier och läkedryckstillverkare har förstått våra patenterade produkters storhet framstod på mässan

Med oss hem från mässan har vi ca 100 heta leads och flera konkreta förfrågningar som vi nu följer upp. Detta väntas ge ordrar både på denna och nästa sida av årsskiftet 2013/2014.

Kunder

Redan innan mässan förde vi diskussioner med flertalet potentiella kunder. När nu produkterna är klara och produktionen drar i gång väntar en intensiv period. Som framgår ovan har ett flertal tunga kylskåpproducenter skickat ritningar och kylskåp till utvecklingsavdelningen i Bräcke, exempel på några av dessa nedan. Dessutom diskuteras konkreta marknadstester med de allra största aktörerna på läskedrycksmarknaden och bolaget har även olika case där det kan bli aktuellt med försäljning till eftermarknad i ett antal tusen kylskåp som redan finns ute på marknaden. Nedan ett axplock av kunder vi jobbar med just nu:

Frigoglass

I dagsläget är vi klara med RotoShelf till tre kylmodeller (90 och 60 CM) för Frigoglass med våra nya hyllor i plast, dessa skickas i dagarna till Frigoglass utvecklingsavdelning i Grekland för utvärdering och kundspecifika test (se modeller nedan). Ett personligt möte med Frigoglass ledning i Grekland är bokad i december. Frigoglass har sedan några år ett företag i USA och vår avsikt är att via dem lansera RotoShelf för läskedryckskylskåp tillsammans med dem.

Klimasan

Samarbetet vad gäller försäljning av läskedryckskylskåp på den svenska markanden mellan Enjoy Sales och Klimasan är avslutat (se vidare under rubriken Enjoy Sales nedan)

Dock fortsätter samarbetet vad gäller RotoShelf på samma sätt som tidigare:

Klimasan säljer idag RotoShelf i gamla varianten vilket innebär att de är välkända med produkten och konceptet. Vi har nu tagit fram RotoShelf Multi med våra nya plasthyllor för två kylmodeller: S88 (den 90cm breda modell de levererar idag med gamla RotoShelf i plåt) och D372 deras storsäljare i 60cm bredd på marknaden. Den största kunden Klimasan säljer RotoShelf med plåthyllor till i dagsläget är en av världens största tillverkare av läsk.

Liebherr

Direkt efter mässan i München skickades ett kylskåp till Liebherr för tester och utvärdering. Intresset från deras sida är stort och samarbetet utvecklas. En av Liebherr kunder har en förfrågan för montering av RotoShelf Multi i befintliga kylar på marknaden i ett större antal.

Ugur

Omgående efter mässan kontaktades vi av Ugur (Turkiet) som själva säger att man är en av de tre största tillverkarna av läskedrycks kylskåp på världsmarknaden vilket säkert stämmer, man begärde omedelbart möte med oss varför vi var ner till dem i Turkiet i september/oktober, efter mötet har man skickat ritningar och kylskåp är på väg till Bräcke för utveckling av RotoShelf Multi.

AHT

Genom ett stort danskt bryggeri har vi fått ritningar och kylskåp är på väg till Bräcke.

Vestfrost Solutions

Kylskåp på plats i Bräcke och utveckling pågår.

UBC

Ny kontakt efter mässan. Stora i Ryssland och angränsande stater.

KLEO

Ritningar spå ett antal kylmodeller har ankommit till Bräcke för utvärdering. Kleo har en specifik kund som omgående önskar kunna leverera ut RotoShelf på marknaden.

Läskedryckskylskåp via dotterbolaget Enjoy Sales AB

All försäljning av läskedrycksskylskåp på den svenska marknaden sker genom det till 100 % ägda dotterbolaget Enjoy Sales AB.

Samarbetet när det gäller försäljning av läskedryckskylskåp tillsammans med Klimasan har avslutats och ett nytt samarbetsavtal har tecknats med Frigoglass, skälet till detta är att Frigoglass har en nordisk organisation som ledningen i Enjoy Sales därmed upplever är lättare att samarbeta med.

Enjoy Sales tecknade under sommaren ett avtal med leveranser av läskedryckskylskåp tillverkade av Frigoglass för leverans till Spendrups gällande under tiden 1/1 2014- 31/12 2016 till ett ordervärde på ca 50-60 miljoner, i dessa leveranser ingår också x antal RotoShelf.

Övrigt

Samtliga hyllor vi nu utvecklar passar efter viss anpassning också öppna kylskåp och butiksinresningshyllor för torra varor, dock fokuserar vi i initialskedet på försäljning till läskedryckskylskåp men kommer inom kort att starta upp försäljningen till alla kundsegment.

Under hösten fick vi klart med patent i USA på RotoShelf vilket är en stor framtidsmarknad, vi kommer att penetrera den marknaden tillsammans med kunder/kontakter vi har där och återkommer i nästkommande kvartalsrapport om utfall.

Företrädesemission

Under tiden 18-29 november genomför bolaget en företrädesemission, informationsmemorandum kan läsas/ laddas ner för utskrift på www.easyfill.se eller på www.aktietorget.se alternativt beställas från EasyFill på mail Jens.nisu@easyfill.se eller på telefon 070 660 54 82.

I samband med kapitalanskaffningen bjuder EasyFill in till informationsträffar. Alla intresserade är varmt välkomna att lyssna på EasyFills VD Håkan Sjölander och EasyFills marknadschef Jens Nisu. Dom kommer att berätta och om bolagets nya produkter, framtida utveckling samt om den förestående emissionen. Vid varje Informationsmöte kommer en läskedryckskyl med RotoShelf att finnas på plats.

Träffarna kommer att hållas på följande orter:

– Stockholm, 20 november 2013, kl 18.00
IVA, Grev Turegatan 16

– Östersund, 21 november 2013, kl 18.00
Loxysoft AB, Armegränd 7

– Göteborg, 25 november 2013, kl 18.00
Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36

Malmö, 26 november 2013, kl 18.00
Scandic St. Jörgen, Stora Nygatan 35

Anmälan
Anmälan sker genom mail på info@eyer.se eller på telefon 031-761 22 30

VD kommentar

”Som VD och huvudägare i EasyFill har jag aldrig tvivlat på att vi skall komma mål och få tillbaka alla pengar vi huvudägare och våra aktieägare investerat sedan starten 2005 men jag har förfasat mig över hur lång tid det tar att utveckla produkter och få ut dem på en världsmarknad. När vi presenterade våra RotoShelf i läskedryckskylskåp på mässan München i september önskade jag att alla våra aktieägare och alla våra belackare varit på plats och fått uppleva det enorma intresset våra produkter.

RotoShelf från EasyFill är en unik produktserie och det finns överhuvudtaget inget liknande på marknaden vilket innebär att vi aldrig kan kopiera någon och då spara tid och pengar. Att från ett streck på ett papper utveckla världsprodukter tar tid och kostar pengar, men nu har vi helt färdiga produkter, kunder och en världsmarknad att sälja på så är framtidstron stor.

Varför tar det då så lång tid från att EasyFills hyllor börjar utvecklas tills världslansering kan ske?

EasyFills ledning är helt på det klara med att det har tagit längre tid att utveckla, lansera och patentera produkter och få ut dem på en världsmarknad än vad vi kanske förespeglat oss själva.

Under åren har vi lärt oss att man som nyskapare har:

• Konkurrenter med produkter som inte har samma förträffligheter men som fyller funktionen av att visa produkter och sälja varor, dessa konkurrenter gör allt för att man inte skall lyckas.

• Tillverkare av kylskåp och butiksinredning som redan tjänar pengar på de produkter de redan säljer så varför skall man ta in EasyFills hyllor och få högre pris på produkterna, här har således EasyFill att bevisa för användaren att de sparar pengar i påfyllningstid samt ökar försäljningen med EasyFills produkter.

• Efter enträget arbete med massor av nedlagd energi och pengar erhöll vi patent i USA vilket naturligtvis underlättar lanseringen av RotoShelf segmentet over there. Att erhålla patent i USA är väldigt svårt eftersom kontrollen är extremt hård på att inget liknade överhuvudtaget finns på marknaden. Nu har vi färdiga produkter och patent och vi kommer att återuppta kontakterna med företagen vi haft kontakt med så snart som möjligt.

• Att ett stort företag som exempelvis Frigoglass är beredda på att ta en patentstrid för att stoppa ett litet företag som EasyFill var frusterande, men glädjen var oändligt mycket större när Frigoglass istället för fortsatt strid valde förlikning. Det gav oss i ledningen svaret på att våra patent är starka och att behovet av våra produkter finns där. På patentstriden förlorade EasyFill inte bara x antal miljoner. Vi förlorade också ca två års produktutveckling, men med facit i hand kanske det var bra eftersom företagsledningen då gjorde allt för att få med statliga Inlandsinnovation som ägare vilket vi också lyckades med. Om någon således i framtiden vågar utmana våra patent skall de vara ytterst medvetna om att som motståndare har de inte bara EasyFills ordinarie aktieägare utan också ett företag ägt av svenska staten vilket bör avskräcka en hel del.

Många är de produkter och patent som tagits fram av finurliga människor slutar otaliga gånger i en skrivbordslåda eftersom man för att lyckas skall ha en enorm uthållighet och helst också egna pengar. Viktigt att minnas att jag och min familj via de bolag där vi äger eller är delägare gått in med ca 25 miljoner i EasyFill och att vi i den företrädesemission bolaget nu gör går in med ytterligare ca 4 miljoner och det skulle vi aldrig gjort om vi inte upplevt det stora intresset från marknaden. Jag förstår att många av våra små aktieägare kan känna hopplöshet och misströstar men jag är nu ganska säker på att bolaget kommer att tjäna pengar redan 2014 och att intäkterna åren framåt kommer att ge glädje både till mig och bolagets aktieägare säger VD i EasyFill AB Håkan Sjölander”

Bräcke 8 november 2013

Styrelsen

Återstående rapporter gällande 2013

27/2 2014 Bokslutskommuniké

Rapportdatum 2014

22/5 Q1 rapport
28/8 Q2 rapport
14/11 Q3 rapport

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@easyfill.se eller marknadschef Jens Nisu 070 660 54 82 jens.nisu@easyfill.se

För mer info besök gärna: www.easyfill.se

Revisors granskning
Denna kvartalsrapport, inklusive redovisning av koncernens resultat och ställning har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kort om EasyFill AB (publ)
EasyFill är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners där bolagets målsättning är att erhålla provisioner per försåld produkt. EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer