Nyckelpersoner erhåller teckningsoptioner

Styrelsen i bolaget har beslutat att James Gray och Jens Lidén får teckna 175 000 teckningsoptioner (vardera 87 500) utifrån samma villkor som beslutades på bolagsstämman 2019.

På bolagsstämman i EasyFill AB (Publ) den 28 maj 2019 beslutades att styrelsen vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen.

Styrelsen beslutade om en riktad emission av högst 3 000 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet – vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna – med högst 300 000 kronor. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) B-aktie i bolaget.

I bokslutskommunikén den 28 maj 2019 stod följande text:

“Beslutades genomföra ett incitamentsprogram riktat till nyckelmedarbetare i koncernen i form av att 3 000 000 teckningsoptioner ges ut med löptid på 3 år och lösenkurs 4 kronor per B aktie mellan den 13 juni och 11 juli 2022. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny B aktie till 4 kronor per aktie, en utspädning på 3,38% efter att den nyss genomförda nyemissionen registreras med Bolagsverket. Teckningsoptionerna är onoterade men fritt överlåtbara.”              

Styrelsen beslutade att 175 000 teckningsoptioner skulle hållas inne och användas vid en tidpunkt när styrelsen ansåg det lämpligt för bolaget att låta någon/några teckna dessa:

James Gray, EasyFills Ekonomidirektör samt Jens Lidén, EasyFills Marknadsdirektör har till bolagets VD Håkan Sjölander informerat att man vill teckna dessa 175 000 teckningsoptionerna till de villkor som beslutades på bolagstämman 2019.

Styrelsen i bolaget har utifrån förfrågan beslutat att James Gray och Jens Lidén får teckna dessa 175 000 teckningsoptioner (vardera 87 500) utifrån samma villkor som beslutades på bolagsstämman.

För varje rätt att erhålla en teckningsoption enligt ovan skall de betala 4 öre.

Förslag och beslut finns på nedanstående länkar:

Förslaget: Finns i kallelsen till 2008 årsstämma som genomfördes 28 maj 2019, se länk nedan.

https://www.easyfillcorporate.com/kallelse-till-arsstamma-i-easyfill-ab-publ-2/

Beslutet finns i kommunikén från bolagstämman gällande 2018 som genomfördes 28 maj 2019, se länk nedan.

https://www.easyfillcorporate.com/kommunike-fran-arsstamma-2019/

VD kommentar från Håkan Sjölander

Att James o Jens väljer att teckna dessa teckningsoptioner är för mig och bolaget bra eftersom det visar att de har stor tro på en ljus framtid för EasyFill.

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                              
CEO/VD                                                   
+46 70 59 444 69                                   
hakan.sjolander@easyfill.se             

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Kort om EasyFill AB (publ.)

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företagen, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

CisionLink Nyckelpersoner erhåller teckningsoptioner