Kvartalsrapport 3, 2014

Omsättningen i EasyFill AB (publ), org nr 556653-2924, uppgick till 33 444 tsek (21 442 tsek) under kvartal 1+2+3 2014. En omsättningsökning med ca 12 000 tsek under perioden. Bolaget visar ett resultat före skatt på 894 tsek (-1 373) vilket är som förväntat. Nyckeltal i koncernen, TSEK Period: Kvartal 1+2+3, 2014 (Kvartal 1+2+3, 2013) TSEK Omsättning: 33 444 (21 442) Rörelseresultat efter avskrivningar: 1 754 (- 1 509) Resultat efter finansiella poster: 894 (- 2 158) Rörelsemarginal: 4,95 (-7,04) Antal aktier: 48 609 379 (44 784 338) Resultat per aktie, kr: 0,018 (-0,048) Soliditet: 45,54 (30,30)

Redovisning av resultat och kommentarer.

Enjoy Sales AB (helägt dotterbolag för försäljning av kylar på den svenska marknaden)
Försäljningen av kylskåp på den Svenska marknaden har under hela året varit bra och den trenden har också fortsatt under Q3. Mycket tack vare att lagernivån har varit god, vilket är ett resultat av samarbetet med Frigoglass. Möjlighet till snabba leveranser, god tillgång på kylskåp, lägre servicekostnader samt hög servicegrad präglar samarbetet mellan Enjoy och Frigoglass och det leder till mycket goda affärer för båda parter.

Förutom dessa skäl har marknaden mognat och många butiker accepterar helt enkelt inte att det ställs ut kylskåp utan RotoShelf vilket även gynnar Enjoy Sales AB som leverantör av kylar till bla Spendrups, Carlsberg och Willys.

EasyFill AB (moderbolag i koncernen med produktansvar för RotoShelf)
Under året har ytterligare potentiella kunder runt om i världen bearbetats och nya kontakter har tillkommit och ett flertal förfrågningar/bearbetningar finns nu i pipeline. Det som kan konstateras är att det tar lång tid från första kontakt via CAD-ritningar till provleveranser fram till varaktiga leveranser och att det därför ännu inte visar sig i någon större utsträckning i resultatet.

2014 får ses som ett upprampningsår där målsättningen är att koncernens ska visa ett nollresultat för helåret.

Finansiella kommentarer
Bolagets likviditet är trots ett rekordår för koncernen en aning ansträngd. Detta beror på flera orsaker men förhållandevis hög lagernivå av läskedryckskylskåp binder kapital och påverkar likviditeten negativt. Samtidigt ger det försäljning så balansgången mellan för låg- och för hög lagernivå är hårfin. Amorteringar på lån har även det påverkat likviditeten. Om man till detta lägger låg försäljning av RotoShelf så ger det sammantaget en mindre positiv likviditetsprognos för koncernen.

Observera att i resultatrapporten för EasyFill 2013 visas en nettoomsättning på 12 670 vilket då inkluderar även kylskåpsförsäljningen för Enjoy Sales fram till 2013-06-12 då dotterbolaget fusionerades med moderbolaget. Omsättningen i jämförelse med samma produkter som i denna rapport var då strax under 1 miljon vilket innebär en försäljningsökning för samma tre kvartal 2014 på ca 4,5 miljoner.

Försäljning:
Under Q3 har bolaget skiftat fokus för att tydligare driva försäljning och intresse på närmarknaden Norden. Tidigare har fokus legat på att få tillverkare av kylar och kylskåp att bli intresserade och att hitta produkter där RotoShelf kan användas. Då tillverkarna inte i tillräcklig utsträckning promotar, och faktiskt säljer RotoShelf, så är fokus nu skiftat till brukarna; produktägarna och butikskedjorna. Detta skifte har per Q3 ännu inte burit frukt och därav är försäljningen under perioden låg. Bolagets ledning anser dock att framtiden ser ljusare ut än någonsin tidigare med tanke på antalet kundorienterade projekt som pågår

Status hyllor och tillbehör:
En tung post för likviditeten är investeringar i verktyg för att ytterligare komplettera befintliga hyllor men med en lista av färdiga/nästan färdiga hyllor och tillbehör är sortimentet i stort sett komplett.

Stor hylla för dryck, 90
Liten hylla för dryck, 60
Avdelare, frontstoppar och rullbanor till universalhyllor
Stor universalhylla, 90
Universalhylla 620 x 550 mm

Liten universalhylla, 70: ny hylla. Beställd under sommaren. Verktyget beräknas färdig under senhösten 2014. Passar öppna kylar (1250 mm/2 sektioner), samt ett flertal glasdörrskylar och impulskylar.

Kunder och status på pågående projekt
De passerade kvartalen har bolaget fortsatt att bearbeta kontakter från mässorna i Tyskland samt tagit tag i närmarknaden (Norden) med potentiella kunder som vi inte tidigare haft kontakt med.

Det pågår diskussioner, tester och utvärderingar i olika stadier i nästan alla världsdelar; Europa, USA, Sydamerika, Afrika, Asien och Australien.

Utvecklingsavdelningen har fullt upp med prototypkonstruktioner och CAD-ritning. Ytterst positivt är att alla cad ritning vad gäller ståldetaljer nu görs av egenanställd personal.

Återförsäljarnätverk:
Bolaget bygger ett nätverk med återförsäljare runt om i världen för att bearbeta andrahandsmarknaden för eftermontering av RotoShelf Multi (retrofit). Underskrivna avtal finns med sex stycken och diskussioner pågår med ytterligare fem. Vikten av att etablera detta nätverk kan inte underskattas då det lägger grunden för bolagets expansion och generering av stora volymer av bolagets plasthyllor. Det ger också ingångar till butikskedjor världen över som då kan kravställa tillverkarledet vid nyförsäljning av kylskåp och kylar.

Tillverkare:
För nyförsäljning av RotoShelf Multi med kylskåp och kylar samarbetar bolaget med fyra bolag i Nordamerika, 11st i Europa, ett bolag i Australien, Sydamerika respektive Asien. Under det gångna kvartalet har ett flertal prototyper skickats ut över världen och nu väntas en spännande utvärderingsfas.

Butikskedjor
Samtliga Svenska livsmedelskedjor har kontaktats och initiala möten har genomförts och tester i olika omfattning diskuterats.
Förutom de svenska livsmedelskedjorna har bolaget haft ett första möte med världens näst största livsmedelskedja där, förutom RotoShelf Multi, pilotprojekt för RotoShelf SwingOut diskuterades, på mötet bestämdes att provinstallationer skall ske i under Q1 2015 i Paris.

Produktägare
För att generera tryck på butiker och tillverkare från fler än ett håll har bolaget lagt tid och resurser på produktägarna och på dryckessidan har ett flertal tester genomförts med gott resultat. Det återstår dock att se vad det verkliga utfallet i antalet beställda hyllor blir då ordrar på hyllor till RotoShelf Multi inte kommer direkt till EasyFill utan går via tillverkarna.
På den svenska marknaden har bolaget bokat in alternativt genomfört inledande möten med de främsta mejeriproducenterna för att promota konceptet, produkterna och de medföljande fördelarna. Responsen har varit översvallande god.

Framåt:
Under resterande delen av 2014 och H1 2015 ligger huvudfokus på den Nordiska hemmamarknaden, primärt gällande kategorin Case-line. Stor prioritering ligger på att underhålla och utvidga återförsäljarnätverket samt fortsätta att bearbeta butikskedjor och brukare för att få tryck genom hela kedjan.
Under Q1 2015 är planen att anställa ytterligare säljare för att kunna bearbeta marknaden snabbare och mer effektivt än idag.

Kommentar från VD:
Som framgår av ovanstående har vi nu många saker på gång och framtidstron att RotoShelf i läskedryckskylskåp, öppna kylmöbler och i butiksinredningshyllor kommer att bli etablerade produkter på marknaden stärks för varje dag. Naturligtvis känner jag som VD att marknaden kan tappa förtroende för bolaget eftersom det tar så lång tid och det enda jag kan säga är att jag inte tappat tron.

I dagsläget bärs bolagets kostnader i första hand av försäljning av läskedryckskylskåp där affärerna varit något större än budget. Viktigt är att veta att 2015 och 2016 har Enjoy påskrivna avtal för leveranser av läskedryckskylskåp i samma storleksordning vilket innebär att intäkterna kommer att vara goda även för dessa år.

Som framgår av denna rapport har i nu gått ifrån att skriva vilka företag vi jobbar med och det gör vi för att några av våra kunder begärt att deras namn inte skall publiceras och om ska ske skall det vara i gemensamma pressmeddelanden vilket vi accepterar. För att då vara rättvis har vi beslutat att inte publicera några namn på de kunder vi jobbar med.

Håkan Sjölander
VD
EasyFill AB

Denna rapport är inte granskad av företagets revisor

Nästa rapportdatum:
Bokslutskommuniké 2014: 27/2 2015

För mer information kontakta:
Håkan Sjölander
CEO
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

Jens Nisu
Marketing Director
+46 70 660 58 82
jens.nisu@easyfill.se

www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill AB (publ) är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners. EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Kort om EasyFill
EasyFill AB (publ) är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners.
EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer