Kvartalsrapport 2 2021 – EasyFill AB (publ)

Omsättningen i EasyFill AB (publ), org nr 556653–2924, uppgick till 28 022 KSEK (32 323 KSEK f å) under Q2 2021, en minskning med 4 301 KSEK. 
För halvåret var omsättningen 56 186 KSEK (60 487 f å).

EBITDA försämrades till – 2 447 KSEK, medan resultat efter skatt för Q2 förbättrades med 619 KSEK jämfört med föregående år.

Nyckeltal i koncernen, KSEK

Q2
Jan – jun 2021 Jan – jun 2020 Apr – jun 2021 Apr – jun 2020
Omsättning KSEK 56 186 60 487 28 022 32 323
EBITDA KSEK -3 688 -1 303 -2 447 -62
EBITDA marginal % -6,56% -2,15% -8,73% -0,19%
Resultat efter skatt KSEK -5 147 -2 766 -1 412 -2 031
Antal utestående aktier vid periodens slut 116 536 683 90 177 647 116 536 683 90 177 647
Resultat per aktie sek -0,044 -0,064 -0,012 0,023
Soliditet % 59,30% 69,95% 78,74% 85,90%

 

Finansiella kommentarer Q2 2021 (KSEK).

Från 1 januari 2021 har moderbolaget tagit över faktureringen från EasyFill GmbH och även kostnader för löner och externa kostnader betalas direkt av EasyFill AB. Denna ändring påverkar inte koncernens resultat.

EBITDA försämrades med 1 786 KSEK

Resultatet efter skatt för halvåret gick från – 5 766 KSEK till – 5 147 KSEK 2021. En förbättring med 619 KSEK 

Anledningen till de ökade personalkostnaderna är delvis att stor del av personalen var korttidspermitterad under Q2 2020

 

Väsentliga händelser under Q2, 2021

Priserna på råmaterial så som stål, plastgranulat, etc fortsatte att stiga under kvartalet och detta medförde att EasyFill såväl som Ebeco och Enjoy tvingades meddela sina kunder om höjde priser. För EasyFills del innebär detta att kunderna meddelades i slutet av juni och prishöjningen infördes från den 1a augusti. Ebeco och Enjoy för kontinuerligt diskussioner med sina större kunder vilka har accepterat de införda prishöjningarna.

Under Q2 lyfte Bolaget ett lån på 2 250 KSEK som gick till lösen av Inlandsinnovations konvertibla lån om 4 500 KSEK, vilket ledde till en bokförd vinst om 2 250 KSEK i Q2.
Bolaget emitterade ett konvertibelt lån på 10 MSEK till följande parter: Niclas Löwgren (1 000 KSEK), Danny Asmar (4 500 KSEK) och Tommy Ure (4 500 KSEK) till marknadsmässiga villkor. Löptid till 29 juni 2022, ränta 1% per månad, konvertering till 20 dagars VWAP fr o m den 1 oktober 2021.

Bolaget genomförde ett antal kostnadsbesparande åtgärder där en administrativ personal i Tyskland fått avsluta sin anställning, kontorsytor begränsades och personal i ledande positioner i Sverige, Tyskland och Slovakien gick med på 10 procentiga löneminskningar, i vissa fall mer. Resultaten av dessa kostnadsbesparingar kommer bli mer tydliga i Q3/Q4 då nästan ingen effekt uppnåddes i Q2.

EasyFill

 • Bolaget påbörjade implementerandet av en ny affärsmodell främst gällande TurnLoader Ambient (butikshyllor som roteras så att påfyllning av varor kan ske från baksidan av hyllan). Modellen bygger på MMR (Monthly Recurring Revenue) och innebär att EasyFill erbjuder systemen som en tjänst/prenumeration i stället för som en produkt som går att köpa. Modellen introducerades under våren på försök och beslut fattades av styrelsen att fokusera fullt ut på denna modell mot enskilda butiker. I utgången av kvartalet hade de första installationerna genomförts och intresse fanns från ett antal butiker i både Sverige och Tyskland. Parallellt fortsätter samarbetet med OEM-tillverkarna och dessa påverkas inte av skiftet av affärsmodell mot butiksledet

 • Butikskedjan Penny i Tyskland har fortsatt utrullningen av kylskåpsmodellen ML705 som tillverkas av spanska bolaget Efficold. Under kvartalet fick Bolaget order RotoShelf till ett värde av ca 250 000 euro med leverans till Efficold för montering och leverans. Leveranser sker under Q3 och början av Q4.

 • Norska butikskedjan Coop och deras format OBS, fattade ett beslut om att EasyFills produkt TurnLoader ska vara obligatorisk utrustning i kedjans butiker vid nyinstallation av kyldiskar. EasyFill hoppas att även eftermontering i befintliga kyldiskar (retrofit) ska bli ett alternativ. Mer information väntas om detta under hösten 2021.

Ebeco

 • Släpvagnstillverkaren Pongratz fortsätter att köpa in och distribuera Ebecos unika släpvagn WallTrailer och under slutet av kvartalet fick Ebeco order på ytterligare ca 600 vagnar till ett värde av närmare 440 000 euro

 • Ebeco säkrade under kvartalet ordrar till det tyska bolaget MobiHeat till ett motsvarande värde på ca 520 000 euro

Enjoy Sales

 • I juni brann Frigoglass fabrik i Rumänien ner till grunden. Frigoglass är en av Enjoys huvudleverantörer. Viss begränsad påverkan på Enjoys verksamhet kan förväntas under Q3 men den eventuella påverkan förväntas tas igen under Q4.
 • Leveranser av backbar-kylar från Kina har påverkats av transportsvårigheter. Det var svårt att kunna boka plats på containrar och de som fanns rusade upp i pris. Från ca 30 000 kr per container till närmare 200 000 kr per container. Detta i kombination med att ingen produktion av backbar-kylar finns i Europa har lett till brist på denna typ av kyl som är vanlig i restauranger och barer i Sverige och som är en av de stora volymmodellerna för Enjoy. 

 • Juni 2020 hade Enjoy onormalt hög omsättning pga lösen av lager. Under juni 2021 hade Enjoy lyckats upprätthålla denna omsättning tack vare nytillkommande kunder som kunde få sina behov uppfyllda mycket tack vare att Enjoy har en bra bas av leverantörer.

Framtidsutsikter

Bolaget genomför en rejäl satsning på bred lansering av den nya affärsmodellen främst för TurnLoader Ambient och det finns tydligt kommunicerade målsättningar för vad som ska åstadkommas på de tyska och svenska marknaderna. All säljande personal i Tyskland samt Sverige jobbar aktivt med att nå målen och resultaten följs upp regelbundet så att justeringar och detaljer kan korrigeras för att kunder ska nappa på erbjudandet och signa upp sig på ’Hylla som Tjänst’. Lyckas Bolaget nå målsättningarna för 2021 har vi ”svängt runt hörnet” och kan se fram emot en verkligt lönsam framtid. Samtidigt läggs planer för vad som ska ske i det fall den nya modellen inte tar fart och blir den framgång som förväntas.

Fabriken i Slovakien arbetar hårt med att finna nya leverantörer och partners för att minska påverkan av höjda inköpspriser på råmaterial och att ducka för eventuella brister på komponenter. Ebeco är ett eget P/L center och ska bära egna kostnader och inkomster. Tack vare stabila återkommande kunder så som Pongratz och MobiHeat har man en stabil bas att stå på. 

Även Enjoy Sales är ett eget P/L center och bedriver verksamheten som en fristående enhet.

Kommentar från tf VD Jens Lidén:

Lite beroende på hur man ser det grundades EasyFill 2003 som Enjoy Group. Det betyder att vi snart har ett 20-årsjubilum att fira. Hur gör vi det bäst? Jo, genom att visa lönsamhet!
Fokus för bolaget är alltså lönsamhet. Jag anser att vi har en skyldighet mot våra ägare att börja visa svarta siffror. Det har gått alltför länge utan att bolaget varit lönsamt och nu tycker i alla fall jag att det måste räcka snart. 
Som jag skrev i rapporten för Q1 så har vi tittat igenom våra arbetssätt, metoder och affärsmodeller och konstaterat att förändring är nödvändig.
Förändringsarbete i denna utsträckning är inte lätt och går inte snabbt, och det påskyndas inte heller av långa försäljningsprocesser med intressenter (läs butikskedjor/handlare) som har mycket annat på sina agendor.
 
Vi tror att den nya affärsmodellen för Ambient ska vara det som gör att bolaget vänder rött till svart, men det är ingen Quick fix, utan kostar kapital och tar lite tid. Vi siktar på att ROI för EasyFill är ca 12 månader men vid långa avtalstider är det närmare 18-20 månader. Vilket gör att tålamod är en dygd vi måste anamma.

Jag hoppas att vi i Q3 rapporten ska kunna berätta att det är en rungande succé och att vi har accept, signade avtal och Proof of concept – att modellen fungerar och att vi genom detta blir ett bolag som i förlängningen visar vinst och hållbar lönsamhet. Teamen i Tyskland och Sverige är 100% dedikerade på att jobba hårt för att få detta att flyga och för affärsområdet EasyFill går vi ”all-in” på detta. 
Något som stärker oss är uppgifterna som presenterades av EDEKA Food Tech Campus i början av Q2 som visar på fantastiska resultat hos EDEKA Jänecke, den butik där mätningarna gjordes); 
Påfyllningstiden minskade från 102 minuter/dag till 21 minuter per dag
Försäljningen ökade med upp till 24% beroende på varukategori
Matsvinnet minskade med ca 30% i snitt och dessutom okade antalet facings och antalet produkter på fyllorna väsentligt i 3 av 4 varukategorier. 
Denna rapport använder både våra säljare och EDEKA Food tech campus själva i kontakter med handlarna.

I Europa har vi befintliga kunder som genomför löpande inköp; varav WICA/Arneg Nordic och Carrier är de lok som drar tåget. Branden i Frigoglass fabrik kan visa sig vara en trigger till övriga tillverkare att fokusera på RotoShelf och intensiva diskussioner har pågått under sommaren både med Frigoglass och andra aktörer. Branden behöver således inte vara allt för negativ för EasyFill, även om de just nu inte har någon produktion av kylskåp med RotoShelf. Värt att nämna är att högsäsongen i princip var över och att de stora volymerna redan producerats och till större del levererats.

Tre verkligt positiva saker som jag vill lyfta fram från andra kvartalet är de ordrar vi fortsatt få på ML705 till Penny i Tyskland, Coop Obs beslut om TurnLoader som obligatorisk utrustning till buitikerna (detta bör visa sig i ordrar med start i slutet Q3 och under Q4), samt lanseringen av den nya affärsmodellen. Att vi dessutom genomfört kostnadsbesparingar som kommer att ge utslag under Q3 är även det positivt.

Vad som sker i USA och Sydafrika går jag inte in på i detalj, men generellt kan man säga att det inte precis släppt än och detta är det mest negativa under kvartalet som gått. Vi ser dock med tillförsikt fram emot intressanta leads där några som kan nämnas är ColdFront till en kedja i Sydafrika, ML700 kylskåpen i Brasilien som levererats och distribueras ut i marknaden med start i september, leveranserna till Walmart i Mexico och diverse projekt i USA. Vi har ett fåtal återkommande kunder i USA, men många trials som ska hanteras och följas upp och när vi har något konkret med substans kommer vi att meddela det. Pandemins verkningar kan vara en bidragande orsak till att beslut drar ut på tiden och att kedjor är försiktiga med större investeringar.

Men, visst måste det finnas en beredskapsplan i det fall det inte lyfter? 
Ja, det gör det och vi i ledning och styrelse jobbar med olika alternativ och lösningar, vilka sätter agendan framåt vid olika utfall i verksamheten. Jag tänker inte gå in på vad de olika planerna innehåller, men det är viktigt för mig att lyfta fram att vi jobbar efter olika scenarion och beroende vad som sker har vi varierande åtgärder planerade. Det är en spännande tid vi har framför oss och snart har vi facit.

Jag vill även lyfta fram och kommentera våra två andra affärsområden Ebeco och Enjoy. Teamet på Ebeco har gjort en stark insats och landat förnyade ordrar från både Pongratz och MobiHeat vilket har varit väsentligt för beläggningen i fabriken och ordrar till dessa två kunder tryggar produktionen i princip året ut. Enjoy sales håller ställningarna på ett mycket skickligt sätt i en utmanande tid mycket tack vare utomordentlig kundservice, god planering och snabba fötter när förutsättningarna förändrats.

Nu går vi in i hösten med en känsla av ”jävlar anamma” och pigga ben!

Tf VD Jens Lidén
Nacka 2021-08-26

Uttalande från Richard Bagge, styrelsens ordförande:

En del aktieägare har hört av sig angående hur det står till med Håkan Sjölander och VD-frågan. Då han är sjukskriven och undergår behandling vill vi inte uttala oss mer än så på detta stadium. Vi återkommer i frågan.

Styrelsens ordförande Richard Bagge
Stockholm 2021-08-26

Produktfilmer:

EasyFill Store tour – https://youtu.be/yoTbu4EY_HU
TurnLoader Ambient 900 (Torra hyllor i Butik) – https://youtu.be/6UaTK27NRa4
TurnLoader MD 1250/550 (Ica Maxi Barkaby) – https://youtu.be/SaP46SBeD6g
TurnLoader MD 1250/450 (Edeka Tyskland) – https://youtu.be/MMJRVdn5_lk
ColdFront med TurnLoader™ (Bensinstation Tyskland) – https://youtu.be/S5le2ejeMmk
RotoShelf MD 1250/2 (Edeka Tyskland) – https://youtu.be/_xtzuLZqKPw 
RotoShelf MD 1250/2 (Walmart Mexico) – https://youtu.be/XGsAwlq4Ga4
RotoShelf CR 900 (Ica Bräcke) – https://youtu.be/xKSxWp7G7Gc 
MaxLoad med RotoShelf® FA – https://youtu.be/eFNf-Ouu9bs
Frigoglass iCool 900 RotoShelf (Läskedryckskyl Sverige) – https://youtu.be/0JlzhkeWJ3I

 

Besök gärna våra websidor:

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Följ oss i sociala medier:

https://www.facebook.com/EasyfillAB/
https://www.linkedin.com/company/easyfill-ab/
https://www.youtube.com/EasyFill

Granskning av revisor

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

Rapportdatum 2021/2022

25/11 Q3 2021
24/2 2022 Bokslutskommuniké 2021

 

Styrelsen
Bräcke 2021-08-26

Resultaträkning Q2 2021

Q2 Q2
Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget
Belopp i KSEK 2021-01-01 2020-01-01 2021-01-01 2020-01-01 2021-01-01 2020-01-01 2021-01-01 2020-01-01
2021-06-30 2020-06-30 2021-06-30 2020-06-30 2021-06-30 2020-06-30 2021-06-30 2020-06-30
Nettoomsättning 54 910 59 138 14 801 15 627 27 046 31 274 8 517 9 343
Aktiverat arbete för egen räkning 1 276 1 349 525 525 976 1 049 225 225
0 0
56 186 60 487 15 326 16 152 28 022 32 323 8 742 9 568
Rörelsens kostnader
Handelsvaror -38 884 -41 796 -11 907 -13 513 -20 853 -23 765 -7 364 -8 970
Övriga externa kostnader -9 704 -9 182 -5 190 -2 845 -4 493 -3 971 -3 800 -1 455
Personalkostnader -11 286 -10 812 -2 559 -2 145 -5 123 -4 649 -1 234 -820
EBITDA -3 688 -1 303 -4 330 -2 351 -2 447 -62 -3 656 -1 677
Finansiella kostnader
Räntekostnader och liknade kostnader 1 349 -1 792 1 751 -1 492 2 525 -616 2 786 -457
Avskrivning -2 808 -2 671 -842 -735 -1 490 -1 353 -499 -392
Resultat efter finansiella kostnader och avskrivning  -5 147 -5 766 -3 421 -4 578 -1 412 -2 031 -1 369 -2 526
Skatt 0 0 0
Koncernbidrag 0
Resultat för Period -5 147 -5 766 -3 421 -4 578 -1 412 -2 031 -1 369 -2 526

 

 

Balansrapport Q1

Koncernen

Moderbolaget
Belopp i KSEK
2021-06-30 2020-12-31 2021-06-30 2020-12-31
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 20 519 19 741 20 065 19 480
Materiella anläggningstillgångar 8 323 8 040 1 576 1 723
Finansiella  Anläggningstillgångar 26 214 25 997 60 992 64 696
Goodwill 5 504 7 204
Summa anläggningstillgångar 60 560 60 982 82 633 85 899
Omsättningstillgångar
Varulager 25 684 20 113 6 415 5 532
Kundfordringar 14 708 9 763 4 135 1 565
Övriga kortfristiga fordringar 4 797 6 966 5 847 11 219
Kassa och Bank 338 5 266 3 750 3 216
Summa omsättningstillgångar 45 527 42 108 20 147 21 532
SUMMA TILLGÅNGAR 106 087 103 090 102 780 107 431
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Aktiekapital -11 654 -11 654 -11 654 -11 654
Nyemission Pågående 0 0
Fond för utvecklingsutgifter -9 464 -9 464
Fritt Eget Kapital -51 253 -54 645 -59 809 -63 227
Summa Eget kapital -62 907 -66 299 -80 927 -84 345
Långfristiga skulder -1 109 -2 701 0 -875
Konvertibel Lån
-1 109 -2 701 0 -875
Leverantörsskulder -17 780 -8 432 -4 143 -3 983
Övriga kortfristiga skulder -24 291 -25 658 -17 710 -18 228
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -106 087 -103 090 -102 780 -107 431

Kassaflöde Koncernen

Belopp i KSEK

2021-01-01 2020-01-01
2021-06-30 2020-06-30
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -6 496 -3 974
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 2 808 2 671
Skatter 0 0
Finansiella poster netto 1 349 -1 792
-2 339 -3 095
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital
Varulager -5 571 1 744
Kundfordringar -4 945 4 400
Övriga fordringar 2 169 -2 356
Leverantörsskulder 9 348 -107
Övriga kortfristiga skulder -1 367 -10 349
-366 -6 668
Kassaflöde från löpande verksamhet -2 705 -9 763
Investeringsverksamhet
Förvärv immateriella tillgångar -1 378 -1 527
Förvärv materiella tillgångar -791
Förvärv as koncernföretag 1 755 -150
Förvärv finansiella tillgångar -217 -2 661
-631 -4 338
Finansieringsverksamhet
Nyemission 0 15 685
Konvertible 0
Okning/-Minskning  långfristiga lån -1 592 -229
-1 592 15 456
-4 928 1 355
Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början 5 266 2 420
Förändring i likvida medel -4 928 1 355
Likvida medel vid periodens slut 338 3 775

Kassaflöde Moderbolaget

2020-01-01

2020-01-01
2021-06-30 2020-06-30
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -5 172 -3 086
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 842 735
Skatter
Finansiella poster netto 1 751 -1 492
-2 579 -3 843
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital
Varulager -883 44
Kundfordringar -2 570 32
Övriga fordringar 5 372 -3 236
Leverantörsskulder 160 101
Övriga kortfristiga skulder -518 -8 612
1 561 -11 671
Kassaflöde från löpande verksamhet -1 018 -15 514
Investeringsverksamhet
Förvärv immateriella tillgångar -1 185 -1 327
Förvärv materiella tillgångar -95
Förvärv av koncernföretag
Förvärv finansiella tillgångar 3 704 1 062
2 424 -265
Finansieringsverksamhet
Nyemission 0 15 685
Konvertibler/ options program
Okning/-Minskning  långfristiga lån -875 498
-875 16 183
531 404
Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början 3 216 1 131
Förändring i likvida medel 534 404
Likvida medel vid periodens slut 3 750 1 535

 

Denna information är sådan som EasyFill är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-26 08:00 CET.

För mer information kontakta:

Jens Lidén                                                
tf VD/Marknadschef                                                                    
+46 70 660 58 82                                              
jens.liden@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Kort om EasyFill AB (publ.)

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företagen, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

CisionLink EasyFill AB Kvartalsrapport 2 2021
 • Section Break

 • Section Break

 • Section Break

 • Section Break