Kvartalsrapport 2, 2012

Omsättningen i Enjoy Group AB (publ) 55 66 53 -2924 enskilt kvartal 2, 2012 landade på ca 7 300 TKR med ett plusresultat på ca 300 TKR, under kvartal 1+2 2012 blev den totala omsättningen 15 200 TKR och resultatet - 1 200 TKR.

Nyckeltal i koncernen, TKR

Period: Kvartal 1+2, 2012 (Kvartal 1+2, 2011)

Omsättning: 15 200 (14 180)
Rörelseresultat efter avskrivningar: -580 (-710)
Resultat efter finansiella poster: – 1 200 (-1 336)
Rörelsemarginal: -3,81 (-5,01)
Antal utestående aktier vid periodens slut: 37 191 388 (37 191 388)
Resultat per aktie: -0,03 (-0,04)
Soliditet %: -10,52 (-6,28)
Period: Kvartal 2, 2012 (Kvartal 2, 2011)

Omsättning: 7 300 (7 140)
Rörelseresultat efter avskrivningar: 400 (- 918)
Resultat efter finansiella poster: 300 (-1 280)

Observera att Loxysoft och Inesco Holding är i färd med att lösa in de konvertibler bolagen har i Enjoy Group AB, efter inlösen av ovanstående konvertibler till aktier kommer aktiekapitalet att öka med 158 356 kr och överkursen med 4 592 338 kr. Total ökning av egna kapitalet 4 750 695 kr.
Ovanstående ger då en soliditet i koncernen på 4,31 %.
Bolagets kostnadsmassa är enligt styrelsens bedömning idag väl anpassad för bolaget som idag har två verksamhetsgrenar; dels försäljning av kylskåp med varumärkesreklam, dels bolagets egenutvecklade patenterade produkter, RotoShelf – CaruShelf och SwingOut Ambient.

Väsentliga händelser kvartal 2 2012
Nedan har behållits den text som skrevs i pressmeddelandet vid rapporteringstillfället kvartal 1 och under hela stycket har lagts in de åtgärder vi utfört för att minska tillverkningskostnaderna på våra produkter och därmed öka försäljningen.
Grundidén i bolaget är att Enjoy skall utveckla produkter, patentera dessa och sedan skriva avtal med de större kylskåps- och butiksleverantörsföretagen i världen och sedan låta dessa tillverka och sälja varefter Enjoy skall erhålla provision. Intresset från de flesta företag Enjoy kontaktat har varit stort men trots detta har aktiviteten från deras sida varit lägre än styrelsen i Enjoy förväntat sig.
Företagsledningen beslutade därför att undersöka varför marknadsaktiviteten varit/är låg från de företag som tillverkar kyl och butiksinredning, och kom då fram till att dessa bolag säljer sina produkter och då har dessa redan standardhyllor och med Enjoys hyllor ökar det totala priset på produkten och då väljer man att inte lansera Enjoys patenterade hyllor. Av den anledningen konstaterar styrelsen i Enjoy att marknadsbearbetningen skall förändras och har därför beslutat följande:
Fortsatt bearbetning kommer att ske mot de stora tillverkarna av kyl- och butiksinredning där dessa erbjuds avtal i flera olika former = allt från att tillverka och sälja till att enbart sälja.
Till de stora butiks- och servicehandelskedjorna kommer Enjoy själva att marknadsföra och sälja produkterna. På detta sätt genereras intresse från marknaden och de stora tillverkarna mer eller mindre tvingas att sälja Enjoys patenterade produkter.
Under perioden (Q2) har marknadsbearbetning av kunder fortgått enligt ovanstående metoder och det gensvar vi fått sedan vi lade om strategin är mycket positivt.

Läs mer