Kvartalsrapport 1+2+3, 2012

Omsättningen i Enjoy Group AB (publ) 55 66 53 -2924 kvartal 1-3 2012 landade på 16 655 TKR (18 050 TKR). Den minskade omsättningen på -1 395 TKR beror till stora delar på att bolaget under perioden på grund av dålig likviditet inte mäktat med att ha lagerhålla kylskåp för försäljning. Resultatet under perioden landade på - 1 113 TKR (-2 033 TKR). Likviditetsproblemet är efter den riktade nyemissionen på 5,6 MKR plus option på ytterligare 5,7 MKR tidigare i höst, åtgärdat.

Nyckeltal i koncernen, SEK

Period: Kvartal 1-3 , 2012 (Kvartal 1- 3, 2011) TKR

Omsättning: 16 655 (18 050)
Rörelseresultat efter avskrivningar: -1 113 (-2 033)
Resultat efter finansiella poster: – 2 271 (- 2 979)
Rörelsemarginal %: -6,68 (-11,26)
Antal utestående aktier vid periodens slut: 38 774 953 (37 191 388)
Resultat per aktie, kr: -0,06 (-0,08)
Soliditet %: 1,26 (0,86)
Soliditet proforma efter nyemission dec 2012 %: 20
Soliditet proforma efter nyemission jan 2013 %: 32,5

Resultatkommentar

Som informerats tidigare beslutade bolagets ledning våren 2012 att stoppa all försäljning av bolagets patenterade produkter eftersom de tillverkningspriser som erhållits på marknaden när produkterna var utvecklade för att tillverkas i plåt var för höga för att nå de stora försäljningsvolymerna styrelsen i bolaget har som målsättning. Eftersom ingen eller ytterst liten försäljning skett påverkar det naturligtvis både omsättningen och resultatet negativt. Sedan maj månad har fokus således varit på att omarbeta alla produkter från plåt till plasthyllor, ett arbete som låter enkelt men fodrar många intensiva arbetstimmar för att få till helt fungerande koncept med tillverkningspriser 40-60% lägre än plåthyllor.

Väsentliga händelser kvartal 3 2012
Nedan har stora delar behållits av den text som skrevs i pressmeddelandet vid rapporteringstillfällena kvartal 1+2 och under hela stycket har lagts in de åtgärder vi utfört för att minska tillverkningskostnaderna på våra produkter och därmed öka försäljningen.

Grundidén i bolaget är att Enjoy skall utveckla produkter, patentera dessa och sedan skriva avtal med de större kylskåps- och butiksleverantörsföretagen i världen och sedan låta dessa tillverka och sälja varefter Enjoy skall erhålla provision. Intresset från de flesta företag Enjoy kontaktat har varit stort men trots detta har aktiviteten från deras sida varit lägre än styrelsen i Enjoy förväntat sig.

Företagsledningen beslutade därför att undersöka varför marknadsaktiviteten varit/är låg från de företag som tillverkar kyl och butiksinredning, och kom då fram till att dessa bolag säljer sina produkter och då har dessa redan standardhyllor och med Enjoys hyllor ökar det totala priset på produkten och då väljer man att inte lansera Enjoys patenterade hyllor. Av den anledningen konstaterar styrelsen i Enjoy att marknadsbearbetningen skall förändras och har därför beslutat följande:

Fortsatt bearbetning kommer att ske mot de stora tillverkarna av kyl- och butiksinredning där dessa erbjuds avtal i flera olika former = allt från att tillverka och sälja till att enbart sälja.

Till de stora butiks- och servicehandelskedjorna kommer Enjoy själva att marknadsföra och sälja produkterna. På detta sätt genereras intresse från marknaden och de stora tillverkarna mer eller mindre tvingas att sälja Enjoys patenterade produkter.

Under perioden (Q2+Q3) har marknadsbearbetning av kunder fortgått enligt ovanstående metoder och det gensvar vi fått sedan vi lade om strategin är mycket positivt.

Förtids konvertering av konvertibler
För att ytterligare förstärka Enjoy Group AB,s (publ) egenkapital beslutade två av bolagets ägare Loxysoft AB och Inesco Holding AB konverterat i förtid de konvertibler man innehade, ordinarie lösendatum var den 30 juni 2014 men konvertering skedde den 21 september 2012.

Loxysoft AB och Inesco Holding AB är båda bolag där Enjoy Group AB,s VD Håkan Sjölander är delägare. Enjoy Group AB,s aktiekurs var på lösendagen den 21 september 1,29 och nu väljer bolagets huvudägare att konvertera i förtid till kursen 3.00. Efter inlösen av ovanstående konvertibler till aktier ökade aktiekapitalet med 158 356 kr och överkursen med 4 592 338 kr. Total ökning av egna kapitalet 4 750 695 kr.

Vad gör vi nu:
Plasthyllor
För att sänka tillverkningspriserna på våra patenterade hyllösningar har vi sedan april i det tysta jobbat stenhårt med att ändra hela vårt koncept och gått från plåthyllor till plasthyllor på de flesta av de patenterade hyll lösningar där detta är möjligt och som det ser ut så går det i ca 80 % av fallen.

Vi har nu ett flertal hyllmodeller klara och vi kommer omgående att starta lanseringen av dessa på marknaden.

Fördelen med vacumformade plasthyllor är följande:
* Väsentligt lägre tillverkningspriser ger lägre kundpriser, exempelvis sjunker kundpriset på en CaruShelf hylla till Frigoglass 90 cm breda kylmodell Super 88 med 40-50%.
* Att ta fram en ny hylla till en ny kund kostar en tredjedel mot vad en provhylla i plåt kostar
* En vacumformad hylla tas fram på någon vecka vilket är väsentligt mycket snabbare än vad det tar att ta fram en plåthylla.
* Samma grundkonstruktion på hyllan innebär att vi enkelt kan ta fram en ny hylla både till läskedryckskylskåp, stora öppna kylmöbler och till butiksinredning.
* Plasthyllor kommer också att kunna monteras i våra torra hyllor SwingOut vilket innebär att dessa produkter kommer också att sjunka i pris väsentligt
* Hyllor i plast är mycket lättare att hantera eftersom de är så lätta och det gör så att monteringskostnaderna sjunker
* Verktygskostnaden för att tillverka en hylla i Vacumformad plast är låg och det innebär att vi kan tillverka många olika hyllmodeller utan att kostnaderna är för höga
* Vissa hyllmodeller kommer att tillverkas i formsprutad plast, tillverkningspriset på en hylla blir då ännu lägre än med vacumformade plasthyllor. Verktygskostnaden är dock 10-15 gånger högre än för en vacumformad hylla, så innan en hylla kan tillverkas i formsprutad plast är det därför viktigt att den säljs i stora antal.
Varför har vi då inte gjort detta tidigare kan vän av ordning fråga sig, och svaret är att vi innan vi kunde göra plasthyllor så måste vi identifiera alla svårigheter på en stålhylla på många olika hylltyper hos många olika tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbler. Nu vet vi att våra patenterade hyllor kan tillverkas i plast och när vi nu ser svaren så ser vi vilka fantastiska fördelar plasthyllor ger.

Observera att vissa modeller av plåthyllor också kommer att säljas i framtiden om kunderna så önskar.

Spendrups Bryggerier

Under perioden har Spendrups Bryggerier AB informerat att man kommer att köpa huvuddelen av sina varumärkesdekorerade kylskåp 2013 av Enjoy, omsättningen på denna affär beräknas till 15-20 miljoner.

RotoShelf

Spendrups Bryggerier, Willys och en av världens största tillverkare av läsk har under Q1-Q3 fortsatt placera ut kylskåp med RotoShelf i Sverige och Norge, viss omsättning av dessa utplaceringar är inte redovisade i denna rapport eftersom ersättningen sker i form av provision i efterskott.

Väsentliga händelser efter Q3s utgång

Sedan sommaren 2012 har förhandlingar skett med InlandsInnovation att de skulle investera i Enjoy Group AB och som framgått i pressmeddelande tidigare i månaden gick förhandlingarna i lås vilket väsentligt ökar Enjoys möjligheter att lyckas på marknaden.

Vid bolagsstämman i juni 2012 erhöll styrelsen mandat att öka bolagets aktiekapital med 600 000 sek, bolaget har en aktie med kvotvärde 0,10 kr vilket innebär 6 miljoner nya aktier kommer att utfärdas, den största tecknaren av dessa aktier är InlandsInnovation men också Loxysoft, Inesco Holding och Liden i Loo AB tecknar delar av dessa aktier och av den anledningen måste en extra bolagsstämma hållas eftersom företrädarna i dessa bolag är insynspersoner i Enjoy och därför innefattas av den så kallade LEO Lagen där 90 % majoritet måste acceptera att dessa bolag har rätt att teckna dessa aktier. Den extra bolagstämman kommer att hållas i Bräcke den 17 december som framgått i kallelse.

Den riktade emissionen tillför bolaget 5,6 MKR till en kurs av 1,80 kr/aktie. Optionen för januari 2013 tillför, om den utnyttjas till fullo, ytterligare 5,7 MKR till kurs 2 kr/aktie.

Patent CaruShelf

I början av november fick bolaget information om att patent erhållits för CaruShelf inom EU och dessa samarbetsländer.

VD kommentar

Som VD i Enjoy har jag otroligt stor förståelse för de aktieägare som tycker att det är mycket snack och liten verkstad och till dem kan jag bara säga att jag gör mitt yttersta för att bolaget skall bli den kassako jag förespeglat marknaden. Privat och via bolag har jag och mina delägare i Inesco Holding och Loxysoft gått in med ca 22 miljoner i Enjoy, pengar som vi tveklöst har för avsikt att få tillbaka mångfalt.

Under årenslopp har vi sprungit in i många återvändsgränder som har kostat stora pengar och här är min bestämda åsikt att vi inte nått dit vi är idag om vi inte gjort dessa fel. ( några av felen hade jag kunnat klara mig utan men misstag görs och det är bara att acceptera)

Vi har nu följande

* Vi har inom kort våra produkter helt klara i plast.
* InlandsInnovation har investerat i Enjoy

* InlandsInnovation kommer att tillsätta en styrelserepresentant med erfarenhet av ett mindre börsbolag som lyckats och den kompentensen ser jag fram emot att få in i Enjoy.

Naturligtvis är det ytterst glädjande att InlandsInnovation valde att investera i Enjoy men för mig personligen var det fantastiskt kul och inspirerande att Enjoys styrelseordförande Anders Liden och Enjoys marknadsdirektör Jens Nisu också valde att investera i Enjoy vid den riktade nyemissionen i november. Loxysoft där jag själv är delägare går med i de riktade nyemissionerna 1+2 med ytterligare ca 1,3 miljoner vilket visar att min/vår tro på Enjoys produkter och affärsidé är orubblig.

Jag och styrelsen i Enjoy tror enormt mycket på våra produkter och på vår affärsidé och vi ser framtiden an med tillförsikt.

Revisors granskning

Denna kvartalsrapport, inklusive redovisning av koncernens resultat och ställning har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Bräcke 29 november 2012
Styrelsen

Extra Bolagstämma den 17 december 2012
Bokslutskommuniké 2012 redovisas 28 februari 2013.

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@enjoysales.se,
För mer info besök gärna: www.enjoygroup.eu

Kort om Enjoy Group AB (publ)
Enjoy är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners där bolagets målsättning är att erhålla provisioner per försåld produkt. Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer