Kvartalsrapport 1+2+3, 2011

Omsättningen i Enjoy Group AB (publ) 55 66 53 -2924 kvartal 1-3 2011 är 18 050 735 SEK vilket i jämförelse med 2010 är lägre men kan förklaras av att all fakturering på Enjoys egenutvecklade dryckeskylskåp nu sker av/hos Klimasan i Turkiet och Enjoy erhåller endast kommission på försäljningen vilket helt är i linje med styrelsens beslut. Nyckeltal i koncernen, SEK Period: Kvartal 1-3 , 2011 (Kvartal 1- 3, 2010) Omsättning: 18 050 735 ( 31 305 535 ) Rörelseresultat efter avskrivningar: - 2 033 016 (- 2 092 889 ) Resultat efter finansiella poster: - 2 979 669 (- 2 998 314 ) Rörelsemarginal: -11,26 (-6,69 ) Antal utestående aktier vid periodens slut: 37 191 388 (37 191 388) Resultat per aktie: -0,08 (-0,09) Soliditet %: 0,86 (25,49 )

Bolagets kostnadsmassa är enligt styrelsens bedömning idag väl anpassad för bolagets ändrade inriktning som presenterats i tidigare pressmeddelanden under året. Det är viktigt att notera att de jämförelse siffror som presenteras i denna rapport inte är rättvisande eftersom Enjoy under samma period 2010 hade egen tillverkning med försäljning på de egenutvecklade Enjoy kylskåpen, en tillverkning och försäljning som numera är överflyttad till Klimasan i Turkiet som innebär att Enjoy nu endast erhåller kommission per försåld produkt.

Som tidigare meddelats har bolaget nått förlikning med Frigoglass/Ebeco avseende patentintrånget. Enjoy gick med på en bantning av våra ersättningsanspråk mot att få ingå ett för framtiden bra och viktigt icke-exklusivt samarbetsavtal. Se mer om det nedan. Därför har patentstriden netto belastat bolagets resultat under året med 2 miljoner.

EBITDA är ca – 0,1 miljoner före patentstridskostnaderna.

Enjoys styrelse är om möjligt ännu mer övertygade om att de patenterade produkter företaget innehar alla har förutsättningar att bli världsprodukter men att bolaget på grund av det styrelsen 2007 ansåg vara ett guldkantat avtal (det exklusiva med Klimasan) tyvärr gav ett flertal förlorade år eftersom Klimasan inte sålt företagets produkter i den omfattning som avtalet förespeglade.

Balansräkningen

I posten omsättningstillgångar i balansräkningen finns 15,9 miljoner kronor som är fördelade enligt följande:

Lager 7,9 miljoner

Lagret har under tredje kvartalet ökat något och det beror på att en av bolagets största kunder inte köpt de antal kylskåp man haft i sina prognoser, om dessa prognoser följts hade lagret varit ca 3 miljoner lägre, viktigt att påpeka är att kunden har garanterat att dessa färdigvaror kommer att köpas varför det inte finns någon risk i lagersituationen, dock påverkar lagrets storlek likviditeten negativt.

Kortfristiga fordringar 7,6 miljoner

Fördelning enligt följande:

Av dessa kortfristiga fodringar är ca 5,6 miljoner kundfordringar, de relativt höga kundfordringarna som fanns i bolaget den 30/9 beror på att de flera av bolagets kunder har 45 dagars betalningstid vilket innebär att den försäljning som skett under augusti/september inte var förfallen till betalning vid utgång av kvartal tre. För att klara den dagliga likviditeten nyttjar bolaget Handelsbankens fakturakredit där bolaget erhåller 85 % av fakturabeloppet dagen efter försäljningen av varan detta belopp finns sedan upptagen som en skuld i posten kortfristiga skulder.

Långfristiga skulder

Observera att i posten långfristiga skulder, på totalt ca 15 miljoner, finns bland annat de konvertibellån om 7,5 miljoner till vissa aktieägare som bolagsstämman beslutade om den 14 juni 2011. (se bokslutskommuniké från bolagsstämman på
www.aktietorget.se)

Dessa kan omvandlas till aktier närhelst innehavaren av konvertiblerna så önskar och om/när detta sker försvinner skulden i balansräkningen och omvandlas till eget kapital, övriga långfristiga skulder är lån till finansierar.

Antal aktier vid full konvertering

På ordinarie bolagsstämma 14 juni 2011 beslutades ge ut en konvertibel på 7,5 mkr samt 1 000 000 teckningsoptioner. Vid full konvertering av det konvertibla lånet till kurs 3 kr tillkommer 2 500 000 B aktier. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna till kurs 3 kr tillkommer 1 000 000 antal B aktier. Detta kan äga rum när som helst dock senast 30 juni 2014. Vid fullt utnyttjande uppgår totala antalet A + B aktier till 40 691 388 st.

Kortfristiga skulder

I posten kortfristiga skulder om ca 12 miljoner finns normala leverantörsskulder, skulder för patentansökningar, checkkredit samt skuld på fakturabelåningen (som kvittas mot samma post i kortfristiga fordringar när kunder betalar).

Väsentliga händelser kvartal 1+2+3 2011

Under kvartal 1 +2+3 har pressmeddelande om nedanstående händelser redovisats, för att läsa dessa hänvisas till nedanstående adress:

http://aktietorget.se/QuotesInstrumentNews.aspx?InstrumentID=SE0002039222&Page=1&Language=

25/2 2011 Spendrups tecknar avtal med Enjoy

2/3 2011 Information om ny hemsida

4/3 2011 Information angående Euroshop mässan i Düsseldorf

16/3 2011 Loxysoft köper 144 000 B aktier

24/3 2011 Positiva signaler gällande patentansökan CaruShelf

24/3 2011 Information om uppskjuten huvudförhandling i patentstrid

15/4 2011 Enjoys styrelseordförande köper 28 300 B aktier

19/5 2011 Enjoy Group AB (publ) har den 19 maj 2011 tecknar licensavtal med Metaform Co Ltd/ Thailand

31/5 2011 Kvartal 1 2011

15/6 2011 Kommuniké Årsstämma 2010

22/8 2011 Avtal med Klimasan

30/8 2011 Rapport kvartal 1+2 2011

Väsentliga händelser efter 30/9 2011

12/10 2011 Förlikning i patentstrid m Frigoglass – Ebeco (se kommentar nedan)

4/10 2011 Aktieförsäljning av Styrelseordförande i Enjoy Group AB

15/10 2011 Rapport från deltagande på mässa i Nürnberg

15/10 2011 Ny patenterad produkt (RotoTrack)

Resultat/ försäljning oktober och november

Oktober och november är normalt tuffa månader men dessa två månader har tillsammans ett nollresultat vilket är glädjande och visar att bolaget trots små intäkter redan nu täcker bolagets kostnader. Eftersom försäljningen ökat har lagret minskat och likvida medel har tillförts bolaget.

Patentstriden med Frigoglass

Som framgått i tidigare PM har Enjoy och Frigoglass/Ebeco förlikats i den patentstrid som funnits mellan bolagen, styrelsen i Enjoy ansåg det vara av ytterst vikt att få till en förlikning med Frigoglass eftersom de är en av världens största tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor. Styrelsen bedömer att det Frigoglass säljer på marknaden måste de andra tillverkarna av varumärkesdekor också kunna leverera. Under de ca 1,5 år patentstriden med Frigoglass pågått har ca 75 % av VDs arbetstid åtgått till att försvara våra patent, avtalet innebär att de uppskjutna förhandlingarna i Stockholms tingsrätt därmed avslutas.

Styrelsen i Enjoy hade två val vid förlikningen med Frigoglass; a) en stor engångssumma och inget ytterligare samarbete, b) en mindre engångssumma och ett samarbetsavtal där Frigoglass koncernen får tillgång till Enjoys samtliga patenterade produkter som ger licensintäkter till Enjoy. Styrelsen i Enjoy ansåg att alternativ b var det fördelaktigaste för bolaget på lång sikt. Dessutom valde styrelsen att acceptera att Frigoglass och Ebeco får fortsätta sälja den produkt man tagit fram men i framtiden får betala en licensavgift på varje försåld produkt till Enjoy (denna licensavgift skall betalas så länge Enjoy har patent på RotoShelf = 24 år ytterligare)

Fortsatt utvecklingsarbete för att fylla igen luckor i produktprogrammet

RotoTrack: En patenterad hylla som kompletterar RotoShelf och CaruShelf och det är hyllor som enkelt kan fyllas på i kylskåp och kylmöbler som är grunda. Produkten är färdigutvecklad och patenthandlingarna är inlämnade, RotoTrack kommer att visas på vår hemsida som kommer att uppgraderas inom kort.

Kunder på gång

Efter att bolaget omförhandlat samtliga avtal med Klimasan är friheten total och på Brau mässan i Nürnberg 9-11 november 2011 hade bolaget ett tiotal av världens största tillverkare på besök i montern, samtliga utan undantag informerade att man omgående vill att Enjoy anpassar bolagets patenterade produkter till deras kylskåpsserie vilket sker snarast möjligt.

Enjoy intäkter i framtiden

RotoShelf – CaruShelf – SwingOut Ambient- RotoTrack

Varje patent/produktgrupp har stor potential och Enjoys målsättning är att teckna avtal med samarbetspartners i hela världen vilket nu kan ske utan hinder i och med att avtalen med Klimasan är omförhandlade. Samarbetspartnern är fri att välja om man tillverkar i egen regi (själv eller hos underleverantör) alternativt köper produkter av Enjoy som i det läget tillverkar hos underleverantör. Oavsett vilken av dessa modeller de väljer så kommer Enjoy att ta ut licensavgift per såld produkt.

Enjoy 300 – Enjoy 400 och Enjoy 600 (De kylskåp som bolaget själva tillverkade i Bräcke som Klimasan köpt och numera tillverkar i Turkiet.)

Licensintäkter för den försäljning Klimasan utför på dessa produkter.

Försäljning av läskedryckskylskåp

Enjoys säljer läskedryckskylskåp på den svenska marknaden, för att behålla kunskapen om kylskåpsmarknaden, en kunskap som bolaget sedan kan nyttja vid försäljning av bolagets produkter i världen.

VD kommentar

Jag kan förstå om våra aktieägare blir besviken på att vi ännu inte nått plusresultat eller att våra fantastiska produkter ännu inte etablerats sig på världsmarknaden men Klimasan avtalet har varit en otroligt stor broms och att vi sedan fick patentstriden med Frigoglass var otroligt tufft med nu är båda dessa saker ur världen och jag har aldrig varit så positiv som jag är nu. På mässan i Tyskland i november var i princip alla världens stora kylskåpstillverkare i vår monter, alla var otroligt intresserade av våra produkter och ville ha samarbete, alla var glada över att vi avslutat ensamrättsavtalet med Klimasan. I Bräcke tillverkar vi samtliga prototyper och personalen där har redan nu upplevt att arbetsbelastningen ökar dramatiskt. Nu är vi fria att göra som vi vill, vi har en ny marknadschef och vi har färdiga produkter och en marknad som är i behov av våra revolutionerade patenterade produkter.

NU KÖR VI!

Hoppas du noterat vårt nya motto/slogan: Always in Front!

Revisors granskning

Denna kvartalsrapport, inklusive redovisning av koncernens resultat och ställning har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Bokslutskommuniké 2011 redovisas 29 februari 2012.

Bolagsstämma för 2011 är preliminärt beslutad att ske 14 juni 2012 i Stockholm.

Bräcke 30 november 2011

Styrelsen

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@enjoysales.se,
För mer info besök gärna: www.enjoygroup.eu

Kort om Enjoy Group AB (publ)
Enjoy är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners där bolagets målsättning är att erhålla provisioner per försåld produkt. Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer