Kvartalsrapport 1+2, 2011

Omsättningen i Enjoy Group AB (publ) 55 66 53 -2924 kvartal 1-2 2011 är 14 180 044 SEK vilket i jämförelse med 2010 är lägre men kan förklaras av att all fakturering på Enjoys utvecklade dryckeskylskåp nu sker av/hos Klimasan i Turkiet och Enjoy erhåller endast kommission på försäljningen vilket helt är i linje med styrelsens beslut.

Nyckeltal i koncernen, SEK

Period: Kvartal 1- 2, 2011 (Kvartal 1- 2, 2010)

Omsättning: 14 180 044 (25 414 474)
Rörelseresultat efter avskrivningar: – 709 713 (- 1 098 451)
Resultat efter finansiella poster: -1 336 035 (- 1 996 466)
Rörelsemarginal: -5,01 (-4,32)
Antal utestående aktier vid periodens slut: 37 191 388 (30 442 760)
Resultat per aktie: -0,04 (-0,07)
Soliditet %: 6,28 (20,27)

Omsättningen i bolaget har minskat vilket är helt naturligt eftersom styrelsen under våren 2010 beslut om att lägga om hela verksamheten vilket i korthet innebar att all tillverkning i Bräcke av Enjoys egenutvecklade produkter Enjoy 300 – Enjoy 400 och Enjoy 600 avslutades och att denna tillverkning övertogs av Klimasan i Turkiet. I samband med övertagandet tecknades mellan bolagen ett licensavtal där Enjoy erhåller kommission per såld produkt. På grund av hård belastning i Klimasan av andra produkter kom in- försäljningen samt produktionsstarten inte igång under hösten 2010 i den omfattning som beräknats, vilket innebar att försäljning 2011 är väsentligt mycket lägre än de antal Klimasan beräknat. Försäljningen för säsongen 2012 sker just nu och Klimasan har informerat om att stort intresse finns. Klimasan har investerat stora pengar i dessa produkter vilket visar att deras tro på dem är stort. Lyckas Klimasan med den försäljning man beräknat så kommer även Enjoys investeringar att återbetala sig inom kort.

Observera att av bolagets rörelseresultat är avskrivningar inräknade med 560 000 vilket innebär att verkligt rörelseresultat (EBITDA) är ca – 150 000

Enjoys kostnader minskade väsentligt när tillverkningen upphörde. Bolagets kostnadsmassa är enligt styrelsens bedömning idag väl anpassad för bolagets ändrade inriktning.

Balansräkningen
I posten omsättningstillgångar i balansräkningen finns 19,5 miljoner kronor som är fördelade enligt följande:

Lager 6,2 miljoner
Viktigt att veta är att stora delar av lagervärdet är färdigvaror som är reserverade av kunder vilket innebär att all försäljning som sker under hösten 2011 ger omedelbar likviditet.

Kortfristiga fodringar 13,2 miljoner
Fördelning enligt följande:
Förskottsbetalade kylskåp från Klimasan ca 2,5 miljoner på väg med båt till Enjoys lager (100 % reserverade av kund)
Kundfordringar ca 9,7 miljoner (De relativt höga kundfordringarna som fanns i bolaget den 30/6 beror på att de flera av bolagets kunder har 45 dagars betalningstid vilket innebär att den försäljning som skett under maj och juni inte var förfallen till betalning vid kvartal tvås utgång)

Momsfordran ca 1 miljon
Bolagets likviditet är bättre än vad den ser ut att vara då den fungerar som kommunicerande kärl med kreditlinan för fakturabelåningen.

Långfristiga skulder
Observera att i posten långfristiga skulder på totalt ca 21 miljoner finns bland annat de konvertibel lån om 7,5 miljoner till vissa aktieägare som bolagsstämman beslutade om den 14 juni 2011. (se bokslutskommuniké från bolagsstämman på www.aktietorget.se) Dessa kan omvandlas till aktier närhelst innehavaren av konvertiblerna så önskar och om/när detta sker försvinner skulden i balansräkningen och omvandlas till eget kapital.

Antal aktier vid full konvertering
På ordinarie bolagsstämma 14 juni 2011 beslutades ge ut en konvertibel på 7,5 mkr samt 1 000 000 teckningsoptioner. Vid full konvertering av det konvertibla lånet till kurs 3 kr tillkommer 2 500 000 B aktier. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna till kurs 3 kr tillkommer 1 000 000 antal B aktier. Detta kan äga rum när som helst dock senast 30 juni 2014. Vid fullt utnyttjande uppgår totala antalet A + B aktier till 40 691 388 st.

Kortfristiga skulder
I posten kortfristiga skulder om ca 6 miljoner finns normala leverantörsskulder och skulder för patentansökningar.

Klimasan avtalen
Genom åren har Enjoy tecknat ett flertal avtal med Klimasan som bolagsledningen bedömde som bra när de tecknades men som i verkligheten hindrat Enjoys utveckling. Dessa har nu omförhandlats. Enjoys styrelseordförande samt bolagets VD besökte Klimasan i mars och informerade om att bolaget vill omförhandla samtliga avtal, något som till 100 % accepterades av Klimasan. Enjoys målsättning var att de nya avtalen skulle vara påskrivna i slutet av april men som framgick i det pressmeddelande som publicerades 22/8 så skedde påskriften inte förrän den 8 augusti. Eftersom avtalen inte avslutades när det var tänkt hindrades Enjoy från att teckna avtal med andra intressenter vilket varit otroligt frustrerande. Dock är avtalen nu påskrivna till Enjoys belåtenhet och nu finns inte längre några hinder för framtida avtal med andra kunder.

Patentstriden med Frigoglass
Som framgått i tidigare PM har Enjoy och Frigoglass/Ebeco beslutat att avvakta med rättegång och i stället försöka lösa tvisten själva, målsättningen är att finna en lösning som tillfredsställer samtliga parter.

Enjoy intäkter i framtiden

RotoShelf – CaruShelf – SwingOut Ambient
Varje patent/produktgrupp har stor potential och Enjoys målsättning är att teckna avtal med samarbetspartners i hela världen vilket nu kan ske utan hinder i och med att avtalen med Klimasan är omförhandlade. Samarbetspartnern är fri att välja om man tillverkar i egen regi (själv eller hos underleverantör) alternativt köper produkter av Enjoy som i det läget tillverkar hos underleverantör. Oavsett vilken av dessa modeller de väljer så kommer Enjoy att ta ut licensavgift per såld produkt.

Enjoy 300 – Enjoy 400 och Enjoy 600
Licensintäkter för den försäljning Klimasan utför på dessa produkter.

Försäljning av läskedryckskylskåp
Enjoys säljer läskedryckskylskåp på den svenska marknaden för att behålla kunskapen om kylskåpsmarknaden en kunskap som bolaget sedan kan nyttja vid försäljning av bolagets produkter i världen.

Ny marknadschef
Den 25 augusti började bolagets nya marknadschef Jens Nisu och hans huvuduppgift kommer att vara att etablera Enjoys egenutvecklade patenterade produkter RotoShelf – CaruShelf och SwingOut Ambient på världsmarknaden.

Jens 34 år och utbildad civilekonom med marknadsföring som specialkunskap, Jens kommer närmast från Pirelli Tyre Nordic där han varit ansvarig för Pirellis aktiviteter på den svenska marknaden. Innan dessa jobbade Jens som marknadschef i Norden för en Asiatisk datortillverkare.

Jens kunskap är stor och styrelsen och bolagsledningen i Enjoy ser med glädje och tillförsikt fram emot att få jobba tillsammans med Jens.

Väsentliga händelser kvartal 1+2 2011
Under kvartal 1 +2 har pressmeddelande om nedanstående händelser redovisats, för att läsa dessa hänvisas till nedanstående adress:

http://aktietorget.se/QuotesInstrumentNews.aspx?InstrumentID=SE0002039222&Page=1&Language=

25/2 2011 Spendrups tecknar avtal med Enjoy
2/3 2011 Information om ny hemsida
4/3 2011 Information angående Euroshop mässan i Düsseldorf
16/3 2011 Loxysoft köper 144 000 B aktier
24/3 2011 Positiva signaler gällande patentansökan CaruShelf
24/3 2011 Information om uppskjuten huvudförhandling i patentstrid
15/4 2011 Enjoys styrelseordförande köper 28 300 B aktier
19/5 2011 Enjoy Group AB (publ) har den 19 maj 2011 tecknar licensavtal med Metaform Co Ltd/ Thailand
31/5 2011 Kvartal 1 2011
15/6 2011 Kommuniké Årsstämma 2010

Händelser efter 30/6 2011
22/8 2011 Samtliga avtal med Klimasan omförhandlas

VD kommentar
Våra avtal med Klimasan som jag var så glad för när de skrevs visade sig vara vårt största hinder för att komma vidare, naturligtvis hade vi kunnat lägga allt på is och avvaktat till avtalen går ut i november 2012 men med alla de förfrågningar vi har och har haft under 2011 upplevde styrelsen och bolagsledningen att vi inte har tid att vänta. Nu är vi fria att göra som vi vill, vi har en ny marknadschef och vi har färdiga produkter och en marknad som är i behov av våra revolutionerade patenterade produkter.

Revisors granskning
Denna kvartals rapport, inklusive redovisning av koncernens resultat och ställning, har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kvartalsrapport 3, 2011 redovisas 30 november 2011

Bräcke 31 augusti 2011
Styrelsen

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@enjoysales.se,
För mer info besök gärna: www.enjoygroup.eu

Kort om Enjoy Group AB (publ)
Enjoy är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners där bolagets målsättning är att erhålla provisioner per försåld produkt. Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer