Kvartalsrapport 1 2022 – vändning till vinst

Koncernen visar ett starkt första kvartal där både omsättning och vinstmarginal växer till nära rekordnivåer.

EBITDA förbättrades Q1 till +2 243 KSEK från ett negativt resultat på 3 207 KSEK Q1 2021. En förbättring med 5 270 KSEK.

Resultatet efter skatt landade på +162 KSEK. Ett rejält lyft från fjolårets – 4 988 KSEK.

Omsättningen uppgick till 32 445 KSEK (22 855 KSEK 2021) under Q1 2022, en ökning med 9 590 KSEK (42%).

 

Nyckeltal i koncernen, KSEK

Jan-Mar 2022 Jan-Mar 2021
Omsättning KSEK 32 445 22 855
EBITDA KSEK 2 243 -3 027
Resultat efter skatt KSEK 162 -4 988
EBITDA marginal % 6,91% -13,24%
Antal utestående aktier vid periodens slut         118 502 100          116 536 683   
Resultat per aktie SEK 0,001 -0,043
Soliditet % 53,17% 57,85%

Finansiella kommentarer koncernen, KSEK

         Omsättningen i koncernen ökade med 9 590 KSEK i jämförelse med 2021.

         EBITDA förbättrades med 5 310 KSEK

        Resultatet efter skatt för Q1 gick från – 4 988 KSEK 2021 till ett positivt resultat på 162 KSEK

         Omsättningen i affärsområdet EasyFill Q1 2022 var samma som under 2021. Under Q1 2021 stod försäljning till GSK för ca 20% till en väsentligt lägre marginal. Fokus har legat på att förbättra marginalen och den ökade från ca 20% till över 40%.

Väsentliga händelser under Q1, 2022

Under slutet av kvartalet genomfördes ett antal installationer av TurnLoader Ambient i Tyskland. Bland annat installerades 67 sektioner i en enskild butik. Dessutom installerades 26 sektioner i en Rewe-butik i samarbete med butikshylltillverkaren Umdasch. Installationerna av totalt drygt 130 sektioner genomfördes samtliga under en 10 dagars-period och var lyckade både rent praktiskt och ur kundnöjdhetsperspektiv.

EasyFill skrev under ett centralt samarbetsavtal med den tyska butikskedjan EDEKA. Ett avtal är avgörande för framtida affärer med butikerna i Edeka-kedjan. EDEKA är tysklands största butikskedja med ca 7000 butiker totalt. Som jämförelse har ICA ca 1250 butiker.

Enjoy Sales hade ett starkt kvartal tack vare god lagerplanering, nya kunder och spännande projekt hos befintliga kunder. Upphävandet av restriktionerna från coronapandemin betydde mycket för den ökade orderingången då restauranger och barer fick möjlighet att öppna upp för fullt igen.

Situationen i Ukraina medförde ökad osäkerhet för koncernen då affärsområdena Enjoy Sales (handel med kommersiella kylskåp) och EasyFill (varuexponeringssystem) har nära samarbete med det grekiska bolaget Frigoglass vars enda tillverkning finns i Ryssland. Sanktionerna mot Ryssland innebar att Enjoy Sales inte längre kunde få leverans av kylskåp i slutet av kvartalet och EasyFill inte längre kunde sälja plasthyllor för RotoShelf till Frigoglass Ryssland. Läs mer om följderna av detta under rubriken Väsentliga händelser efter 2022-03-31.

Väsentliga händelser efter 2022-03-31

Leveranser till Enjoy Sales kunder kommer från slutet av maj att lösas via andra välkända och etablerade leverantörer som man även arbetat med sedan tidigare. Eventuellt kommer leveranser att försenas något men den osäkerhet som hängt över verksamheten sedan krigsutbrottet är borta i och med att leveranserna är tryggade.

Många av de bryggeri- och dryckkunder som nyttjar EasyFills hyllsystem i kylskåp har vänt sig till Frigoglass konkurrenter och för EasyFills del har detta medfört att försäljning av bolagets plasthyllor bytt kund från Frigoglass till andra kylskåpstillverkare och sammantaget har Enjoy Sales och EasyFill kommit ur ”krisläget”, som scenariot kunde blivit när kriget drog igång.

Kommentar från tf VD

VINST!

Det är knappt vi vet hur det stavas eller hur man redovisar det men äntligen visar vi alltså vinst, om än blygsam, på sista raden.

Vi har lyckats lyfta omsättningen samtidigt som vi ökat våra marginaler samt sänkt våra kostnader. Det känns såklart fantastiskt roligt att kunna visa ett positivt resultat för Q1.

 

De åtgärder vi vidtagit och det uttalade fokus som vi haft visar tydligt att vi är på rätt väg. Det finns mycket kvar att göra och min ambition är att vi ska följa upp detta bra Q1 med fler lyckade kvartal för att sluta året på minst breakeven och i förlängningen tjäna bra pengar till oss ägare.

 

Det har varit ett lagarbete från början till slut och alla har verkligen ansträngt sig för att vi ska lyckas; Ebeco har landat fina ordrar till återförsäljarna på ”vanliga” släpvagnar samtidigt som produktionen av specialvagnarna till MobiHeat gett en god marginalförstärkning.

Enjoy Sales har tuggat på bättre än vanligt och ökat omsättningen och i det närmaste kunnat behålla sin marginal trots en del svårigheter med leveranser och ökade kostnader på transporter. Ett uppdämt behov på marknaden efter pandemin har definitivt hjälp till. För EasyFills del har försäljningen av plasthyllor ökat samtidigt som leveranserna av TurnLoader Ambient genomförts vilket visat sig i resultatet.

Nu ska vi se till att vi fortsätter på den inslagna vägen och det är fortsatt kostnadsmedvetenhet och fokus på ökad försäljning till vettiga marginaler.

 

Osäkerheten från situationen i Ukraina tror jag att vi kommer att få leva med ytterligare ett tag framöver och vi följer utvecklingen noga, men man kan nog säga att vi haft tur hittills att vi egentligen inte påverkats i någon större utsträckning trots att en av våra största kunder och leverantörer av kylskåp har/hade sin fabrik i Ryssland.

 

Vi är också väldigt tillfreds med utfallet efter installationerna av TurnLoader Ambient (FIFO-hyllsystem för icke-kylda varor) i Tyskland som vi gjorde i slutat av mars. Teamet gjorde ett hästjobb under 10 dagar och det gjordes installationer på sex olika platser och totalt ca 130 sektioner till olika butiker. Det som stärker oss i tron på produkten är att redan nu, någon vecka efter installationerna, är nya butiker på gång och dessutom fler sektioner till butiker som precis fått sina hyllsystem.

Timing är en viktig aspekt att ta hänsyn till i vår införsäljning och det gäller att träffa rätt i de potentiella kundernas renoveringscykler då de har många olika projekt att ta hänsyn till. Detta gör att det ibland kan ta år mellan besök, intresse och installation och så långa cykler är inget vi är särskilt nöjda med, av förklarliga skäl, och vi försöker hitta vägar för att pricka mer rätt med våra kundkontakter och komma snabbare till beslut, avslut och installation.

 

Jag vill också kommentera vikten av direktkontakt med de stora centrala organisationerna. Utan det centrala avtal som vi fått i hamn med EDEKA hade vägen framåt varit i princip blockerad. Vi har stora förhoppningar på kombinationen EDEKA, EasyFill och FTC (Food tech campus) då FTC agerar promotor av EasyFills produkter internt hos EDEKA och direkt mot deras butiker.
Vi har även etablerat goda kontakter med REWE-kedjan (ca 3300 butiker i Tyskland) och det kommer att bli spännande att följa den utvecklingen. Den första REWE-butiken med TurnLoader Ambient gjordes i samarbete med det österrikiska bolaget Umdasch. Umdasch är en ledande producent av hyllsystem för butiker och denna installation är det första steget på ett potentiellt djupare samarbete där EasyFills förhoppning är att Umdasch producerar TurnLoader Ambient på licens mot royalty och årlig licensavgift. Det är dock helt avgörande att butiksledet ställer krav på tillverkarna att kunna erbjuda TurnLoader. Det fotarbete som vi gör själva mot butikerna är därför mycket viktigt för att etablera produkten och skapa en efterfrågan.

 

Jag får ibland frågor från aktieägare om utvecklingen hos COOP OBS Norge och svaret är att de är väldigt nöjda med TurnLoader Multideck och att vi gör leveranser löpande till dem via våra OEM partners. Det handlar dock inte om utrullning till alla butiker på en och samma gång utan leveranser görs i takt med renoveringar och ombyggnationer. COOPs utvärdering av TurnLoader Ambient för icke-kyld dryck avslutas nu i månadsskiftet april/maj och vi ser fram emot deras rapport.

 

Nu ska vi fira ett lyckat kvartal och knyter näven i fickan och satsar för framtiden.

 

Tf VD Jens Lidén

Bräcke 2022-05-02

Årsstämma

Årsstämma i EasyFill AB (publ) kommer att hållas i Sollentuna 30 juni 2022 16.00
 

Granskning av revisor

Rapporten har inte granskats av Bolagets revisor.
 

Rapportdatum 2022/2023

31/8 Q2 2022

18/11 Q3 2022

23/2 2023 Bokslutskommuniké 2022

 

 

För ytterligare information kontakta:

 

Tf VD: Jens Lidén jens.liden@easyfill.se

Ekonomichef: james.gray@easyfill.se

För mer info besök gärna:
www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

 Resultaträkning Q1

 

 

Koncernen

 

Moderbolaget

Belopp i KSEK

2022-01-01

2021-01-01

 

2022-01-01

2021-01-01

 

2022-03-31

2021-03-31

 

2022-03-31

2021-03-31

 

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

31 939

22 159

 

8 823

9 255

Aktiverat arbete för egen räkning

506

696

 

250

300

 

 

 

 

 

 

 

32 445

22 855

 

9 073

9 555

Rörelsens kostnader

 

 

 

 

 

Handelsvaror

-21 336

-15 414

 

-5 114

-6 809

Övriga externa kostnader

-3 472

-5 345

 

-1 356

-2 557

Personalkostnader

-5 394

-5 123

 

-1 128

-1 367

 

 

 

 

 

 

EBITDA

2 243

-3 027

 

1 475

-1 178

Finansiella kostnader

 

 

 

 

 

Räntekostnader och liknade kostnader

-692

-544

 

-499

-377

 

 

 

 

 

 

Avskrivning

-1 389

-1 417

 

-402

-450

 

 

 

 

 

 

Resultat efter finansiella kostnader och avskrivning 

162

-4 988

 

574

-2 005

Skatt

0

 

 

0

 

Koncernbidrag

0

 

 

0

 

Resultat för Period

162

-4 988

 

574

-2 005

Balansrapport Q1

 

 

 Koncernen

 

Moderbolaget

Belopp i KSEK

2022-03-31

2021-12-31

 

2022-03-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

20 954

20 526

 

20 954

20 526

Materiella anläggningstillgångar

7 884

8 160

 

1 504

1 551

Finansiella  Anläggningstillgångar

24 433

24 433

 

59 524

59 938

Goodwill

2 954

3 804

 

 

0

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

56 225

56 923

 

81 982

82 015

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

Varulager

29 620

27 886

 

4 808

5 192

Kundfordringar

17 378

12 845

 

8 989

5 488

Övriga kortfristiga fordringar

5 429

3 887

 

8 704

9 519

Kassa och Bank

-3 822

-3 036

 

1 460

3 670

 

 

 

 

 

 

Summa omsättningstillgångar

48 605

41 582

 

23 961

23 869

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

104 830

98 505

 

105 943

105 884

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiekapital

-11 850

-11 850

 

-11 850

-11 850

 

 

 

 

 

 

Fond för utvecklingsutgifter

 

 

 

-11 629

-11 264

Fritt Eget Kapital

-45 916

-45 137

 

-55 848

-56 307

 

 

 

 

 

 

Summa Eget kapital

-57 766

-56 987

 

-79 327

-79 421

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

-5 681

-1 045

 

-4 660

 

 

 

 

 

 

 

 

-5 681

-1 045

 

-4 660

0

 

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

-18 783

-18 339

 

-3 997

-6 093

Övriga kortfristiga skulder

-22 600

-22 134

 

-17 959

-20 370

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-104 830

-98 505

 

-105 943

-105 884

 

 

Denna information är sådan som EasyFill är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-02 09:00 CET.

För mer information kontakta:

Jens Lidén                                                
tf VD                                                                    
+46 70 660 58 82                                              
jens.liden@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Kort om EasyFill AB (publ.)

EasyFill AB är en svensk börsnoterad koncern som med patenterade innovationer som bland annat minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker.
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företag, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

CisionLink Release