Kvartalsrapport 1, 2012

Omsättningen i Enjoy Group AB (publ) 55 66 53 -2924 kvartal 1, 2012 landade på 8 808 000 SEK vilket är lägre än förväntat, men berodde till största del på att en av företagetas största kunder av läskedryckskylskåp bytte till en miljövänligare kylgas. I och med detta byte fick produktionen göras om och Enjoy klarade inte av att leverera kylskåp under stora delar av det första kvartalet. När det gäller bolagets patenterade produkter RotoShelf och CaruShelf fortsätter marknadsbearbetningen enligt plan, styrelsen kan dock konstatera att det tar längre tid än beräknat att bryta igenom och vinna marknadens förtroende.

Nyckeltal i koncernen, SEK

Period: Kvartal 1, 2012 (Kvartal 1, 2011)

Omsättning: 8 808 000 (6 551 336)
Rörelseresultat efter avskrivningar: – 924 000 (208 856)
Resultat efter finansiella poster: -1 248 000 (-54 981)
Rörelsemarginal: -10,49 (2,97)
Antal utestående aktier vid periodens slut: 37 191 388 (37 191 388)
Resultat per aktie: -0,03 (-0,001)
Soliditet %: -8,74 (2,37)

Observera att Loxysoft och Inesco Holding är i färd med att lösa in de konvertibler bolagen har i Enjoy Group AB, efter inlösen av ovanstående konvertibler till aktier kommer aktiekapitalet att öka med 158 356,50 kr och överkursen med 4 592 338,50 kr. Total ökning av egna kapitalet 4 750 695 kr.

Ovanstående ger då en soliditet i koncernen på 7,52 %.

Bolagets kostnadsmassa är enligt styrelsens bedömning idag väl anpassad för bolaget som idag har två verksamhetsgrenar; dels försäljning av kylskåp med varumärkesreklam, dels bolagets egenutvecklade patenterade produkter, RotoShelf – CaruShelf och SwingOut Ambient.

Väsentliga händelser kvartal 1 2012

Grundidén i bolaget har varit att Enjoy skall utveckla produkter, patentera dessa och sedan skriva avtal med de större kylskåps- och butiksleverantörsföretagen i världen och sedan låta dessa tillverka och sälja varefter Enjoy skall erhålla provision.

Intresset från de flesta företag vi kontaktat har varit stort men trots detta har aktiviteten från deras sida varit under det styrelsen i Enjoy förväntat sig. Företagsledningen beslutade därför att undersöka varför marknadsaktiviteten var/är låg från de företag som tillverkar kyl och butiksinredning, och kom då fram till att dessa bolag säljer sina produkter och då har dessa redan standardhyllor och med Enjoys hyllor ökar det totala priset på produkten och då väljer man att inte lansera Enjoys patenterade hyllor, av den anledningen konstaterar styrelsen i Enjoy att marknadsbearbetningen skall förändras och har därför beslutat följande:

Fortsatt bearbetning kommer att ske mot de stora tillverkarna av kyl- och butiksinredning där dessa erbjuds avtal i flera olika former = allt från att tillverka och sälja till att enbart sälja.

Till de stora butiks- och servicehandelskedjorna kommer Enjoy själva att marknadsföra och sälja produkterna. På detta sätt genereras intresse från marknaden och de stora tillverkarna mer eller mindre tvingas att sälja Enjoys patenterade produkter.

Under perioden har marknadsbearbetning av kunder fortgått enligt ovanstående metoder och de förväntningar vi hade när vi lade om strategin känns helt rätt.

På gång

Enjoys kunder är konkurrenter till varandra och flera gånger när vi rapporterat en affär har bolaget fått “elaka mail” från de företag där vi rapporterat att vi gjort där avtal/affärer där man påpekar att man inte vill figurera i våra PM, av den anledningen har styrelsen i Enjoy beslutat att inte rapportera enskilda affärer utan enbart hänvisa till de siffror vi presenterar vilket vi hoppas marknaden har förståelse för.

Väsentliga händelser efter Q1s utgång

I början av maj var bolaget representerade på en mässa i Dallas/USA, Jens Nisu och Håkan Sjölander stod 3 dagar i montern hos HillPHOENIX och marknadsförde bolagets patenterade produkter. Intresset var stort och förhandlingar sker om fortsatt samarbete på den Amerikanska marknaden. Så snart ytterligare information finns så kommer detta att presenteras i PM. Styrelsen har stora förhoppningar på framtida affärer i USA.

Bolagsstämman gällande 2011

Bolagets tanke var att hålla bolagsstämma i Stockholm men av flera skäl så valde vi återigen att hålla den i Bräcke och istället under hösten ha ännu en Öppet hus-dag på vårt kontor och utställningslokal i Sollentuna, inbjudan härom kommer att ske via PM under hösten. Bolagsstämman kommer att ske den 29 juni klockan 13.00 på bolagets huvudkontor Industrigatan 10 i Bräcke.

VD kommentar

Att inte kunna rapportera affärer och avtal känns för mig som säljare otroligt frusterande men jag har full förståelse över att våra kunder som alla är konkurrenter med varandra inte vill att vi med ett ord skriver om affärer med dem eftersom det i den värld dom lever är relativt begränsat med leverantörer så alla kan med lite pusslande räkna ut vem som fått vilken affär om vi skriver om dylikt i våra PM. Som aktieägare kan jag förstå att det kan kännas tufft att inte få öppen information men det är bara att acceptera. Den dagen de stora affärerna kommer så visar de sig istället i våra ekonomiska tal. Jag och styrelsen i Enjoy tror enormt mycket på våra produkter och på vår affärsidé och vi ser framtiden an med tillförsikt.

Revisors granskning

Denna kvartalsrapport, inklusive redovisning av koncernens resultat och ställning har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Nästkommande rapport: halvårsrapport 31/8 2012
Bräcke 30 maj 2012
Styrelsen

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@enjoysales.se, för mer info besök gärna: www.enjoygroup.eu

Kort om Enjoy Group AB (publ)
Enjoy är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling samt försäljning av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad. Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer