Kvartalsrapport 1, 2011

Omsättningen i Enjoy Group AB (publ) 55 66 53 -2924 kvartal 1-2011 blev 6 551 336 SEK vilket i jämförelse med kvartal 1-2010 är ca 2,5 miljoner lägre, anledningen är att all fakturering på Enjoys produkter nu sker hos Klimasan i Turkiet och Enjoy erhåller endast kommission på försäljningen vilket helt är i linje med styrelsens beslut.

Nyckeltal i koncernen, SEK

Period: Kvartal 1- 2011 (Kvartal 1- 2010)

Omsättning: 6 551 336 (8 953 068)
Rörelseresultat: 208 856 (-1 790 525)
Resultat efter finansiella kostnader: -54 981 (-2 085 248)
Rörelsemarginal: 3,19 % (-20 %)
Antal utestående aktier vid periodens slut: 37 191 388 (26 292 570)
Resultat per aktie: 0,03 (-0,08)
Soliditet: 12,96 (2,37)

Rörelseresultatet för kvartal 1- 2011 belastas med ca -500 000 för kostnader avseende patentstriden med Frigoglass samt kostnader för mässan i Düsseldorf på ca -200 000 vilket ger en resultatförbättring jämfört med samma period 2010 på hela 2,7 miljoner vilket styrelsen i bolaget är otroligt nöjda med. Resultatförbättringen kvartal 1 beror på att bolaget sänkt kostnaderna avsevärt därmed är styrelsens bedömning är att bolaget kommer att gå med vinst 2011, i denna bedömning är det inte medräknat några större summor i licensintäkter vilket, om de kommer redan i år, kommer att lyfta resultatet ytterligare.

Arbetsbelastningen under första kvartalet i bolaget har varit otroligt intensivt med förhandlingar av nya licenstagare i flera världsdelar, avtal som bolaget räknar med att kunna presentera inom den närmaste tiden.

Patentstriden med Frigoglass är satt på vänt hos Tingsrätten och just nu lutar det åt att bolagen förlikas och att Frigoglass i stället för att vara en fiende nu blir en ny licenstagare till Enjoy.

I resultatrapporten för kvartal 1 finns inga provisioner från Klimasan redovisade.

Under kvartalet har pressmeddelande om nedanstående händelser redovisats, för att läsa dessa hänvisas till nedanstående adress:
http://aktietorget.se/QuotesInstrumentNews.aspx?InstrumentID=SE0002039222&Page=1&Language=

25/2 2011 Spendrups tecknar avtal med Enjoy
2/3 2011 Information om ny hemsida
4/3 2011 Information angående Euroshop mässan i Düsseldorf
16/3 2011 Loxysoft köper 144 000 B aktier
24/3 2011 Positiva signaler gällande patentansökan CaruShelf
24/3 2011 Information om uppskjuten huvudförhandling i patentstrid

Händelser efter 31/3 2011
Insynspersonerna i bolaget, Richard Bagge, Anders Lidén och Loxysoft har alla köpt aktier i Enjoy hösten 2010 och under våren 2011 vilket visar stark tro på bolagets produkter och de företag som bolaget förhandlar licensavtal med.

Bolaget tecknade i maj ett samarbetsavtal med Metaform i Thailand och det är som styrelsen ser det ett viktigt avtal, tveklöst är det så att det i de marknader Metaform verkar i bor många människor och där finns de stora butikskedjorna representerade, Wal-Mart Carrefour och Tesco. Att tro att man i ett lågprisland inte behöver rationell hantering av varor är helt fel, besparingen för påfyllande av varor blir inte lika stor men för alla butiker är (FIFO) first in = first out otroligt viktigt eftersom det minskar svinnet dramatiskt. Metaform uttrycker att det i de länder man arbetar i finns många stora butiker och där har Enjoys påfyllnings lösningar stora möjligheter att bli succé.

Enjoy beräknar att köpa kylskåp av Klimasan för ca 20-25 miljoner 2011, för att inte skapa problem i samarbetet med Klimasan när avtalen omförhandlades så beslutade Klimasan och Enjoy tillsammans att de kylskåp Enjoy köper av Klimasan modeller på den Svenska marknaden skall betalas innan de levereras, Enjoy erhåller en kassarabatt på 2 % för att man betalar i förskott. Ett dylikt avtal är väldigt bra om det finns likvida medel i ett företag men i Enjoys fall fanns inte nog med kapital. Enjoys huvudägare lånade då tillsammans ut 7, 5 miljoner mot en ränta på 2,74 % som är tänkt att omvandlas till ett konvertibel lån på bolagsstämman den 14 juni 2011.

Den 16 juni får Enjoy tillträde till utställningslokaler i Sollentuna vilket kommer att underlätta marknadsföringen av bolagets produkter på den Nordiska marknaden avsevärt.

I maj anställdes en marknadschef som kommer att börja jobba i bolaget augusti/september 2011, så snart alla berörda är informerade kommer en presentation.

Kvartal 2- 2011 har börjat bra och om det fortsätter i samma takt hastighet så kommer siffrorna från det kvartalet vara glädjande.

Efter kvartal ett har pressmeddelande om nedanstående händelser redovisats, för att läsa dessa hänvisas till nedanstående adress:

http://aktietorget.se/QuotesInstrumentNews.aspx?InstrumentID=SE0002039222&Page=1&Language=

15/4 2011 Enjoys styrelseordförande köper 28 300 B aktier
19/5 2011 Enjoy Group AB (publ) har den 19 maj 2011 tecknar licensavtal med Metaform Co Ltd/ Thailand

VD kommentar
Nästan plus resultat första kvartalet, en bra start på kvartal 2, förlikning och samarbetsavtal på gång med Frigoglass, fast utställningslokal i Stockholm, insynspersoner som köper aktier, storägare som lånar ut pengar, företag i flera länder som vill teckna licensavtal, Metaform i Thailand tecknar avtal, supersuccé på Düsseldorfmässan, en ny “skaplig” hemsida, enormt positiva signaler gällande patent i CaruShelf, förlängt avtal med Spendrups, allt detta tillsammans ger en hisnande känsla om att det inom inte allt för lång tid kommer att finnas RotoShelf, CaruShelf och SwingOut Ambient hyllor som kommer att underlätta butiksarbetet, minska svinnet och öka försäljningen av varor i flera världsdelar. Att produkterna är utvecklade och patenterade av Enjoy i Norden och att jag tillsammans med personal, styrelsen och våra aktieägare får vara med på denna fantastiska resa mot okänt mål känns som en saga säger Enjoys VD Håkan Sjölander
Revisors granskning

Denna kvartals rapport, inklusive redovisning av koncernens resultat och ställning, har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kvartalsrapport per den 30 juni 2011 redovisas 31 augusti 2011

Bräcke 31 maj 2011
Styrelsen

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@enjoysales.se,
För mer info besök gärna: www.enjoygroup.eu och: www.klimasan.com.tr

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@enjoygroup.eu

För mer info besök gärna: www.enjoygroup.eu

Kort om Enjoy Group AB (publ)
Enjoy är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners där bolagets målsättning är att erhålla provisioner per försåld produkt. Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer