Kommuniké från extra bolagsstämma i EasyFill AB (publ)

Aktieägarna i EasyFill AB (publ), org. nr. 556653-2924, (”Bolaget”), höll extra bolagsstämma måndagen den 24 oktober 2016 kl. 13.00 i Bolagets lokaler på adress Industrigatan 10, Bräcke. Närvarande var aktieägare representerande ca 57% av Bolagets röster.

Till ordförande för stämman valdes Richard Bagge, tillika Bolagets styrelseordförande.

Efter att ha fastställt röstlängd och konstaterat att stämman utlysts i behörig ordning beslöt bolagsstämman anta styrelsens förslag till ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag. Den ligger på Bolagets hemsida, www.easyfill.se.

Bolagsstämman beslöt, med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 3 076 520 B-aktier, mot vederlag i form av kontant betalning eller kvittning, där arton (18) befintliga aktier oavsett aktieslag berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie till en teckningskurs om 7,50 SEK per aktie. Genom emissionen kan aktiekapitalet komma att öka med högst 307 652 SEK till 5 845 388,50 SEK. Antalet aktier av serie B kan öka med högst 3 076 520 aktier till 56 517 780 B-aktier. Det totala antalet aktier av serie A och serie B kan öka till totalt 58 453 885 aktier varav 1 936 105 utgörs av befintliga A-aktier. Vid full teckning i erbjudandet tillförs Bolaget 23 073 900 SEK. Teckningsperioden föreslås löpa mellan den 4 november 2016 och den 18 november 2016.

Bolagsstämman beslöt att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 1 750 000 teckningsoptioner som vid fullt utnyttjande ökar aktiekapitalet med högst 175 000 SEK genom utgivande av högst 1 750 000 B-aktier, att erbjudas sju personer i ledande ställning i Bolaget med 250 000 teckningsoptioner vardera. För vidare detaljer se kallelsen av den 26 september 2016.

Konstaterades att samtliga beslut fattats enhälligt.

Erinras om att Bolaget med anledning av föreliggande nyemission håller informationsmöte i Bolagets lokaler i Sollentuna den 8 november 2016 kl 18. Anmälan till Christina.Sjoberg@enjoysales.se.

Ev. frågor besvaras av Richard Bagge, styrelsens ordf, tel 0708 797 797 eller
Richardbagge@hotmail.com.

Bräcke den 24 oktober 2016

EasyFill AB (publ)

Styrelsen

www.easyfill.se 

Läs mer Läs mer