Kommuniké från Extra Bolagsstämma 2012-12-17

Enjoy Group AB genomförde den 17 december 2012 en extra bolagsstämma. Skälet härtill var att bolaget nyemitterat B aktier till Loxysoft AB och Liden i Loo AB vars företrädare är insider i bolaget.

Förslaget

Förslag till nyemittering av 722 221 B aktier i maximalt två steg till Loxysoft AB samt till Liden i Loo AB, eftersom företrädarna för Loxysoft AB Håkan Sjölander samt för Liden i Loo AB Anders Liden är VD respektive styrelseordförande i Enjoy Group AB måste minst 90 % av de närvarande på bolagsstämman rösta ja till det förslagna förslaget.

Nedanstående beslutades med 100 % majoritet

Bolagsstämman beslutade att i maximalt två steg nyemittera totalt 722 221 B aktier till Loxysoft AB samt Liden i Loo AB.

Steg 1
Omgående efter dagens bolagstämman nyemitteras 361 110 B-aktier till kursen 1,80 kr fördelat enligt följande: Liden i Loo 55 555 x 1,80 = 99 999 kr samt till Loxysoft AB 305 555 B-aktier till kursen 1,80kr = 549 999 kr

Steg 2
Under förutsättning att villkoren i det avtal som tecknats mellan Enjoy Group AB och Inlandsinnovation AB den 7 november 2012 anses vara uppfyllda senast den 31 januari 2013 av Inlandsinnovation, varvid de fullföljer avtalet, tecknar Loxysoft AB 361 111 B-aktier till kursen 2,0 kr = 722 222 kr

Eftersom inget namn på ny styrelseledamot fanns föreslagen vid dagens extra bolagstämma beslutades frågan hänskjutas till ny extra bolagsstämma eller till nästa ordinarie bolagstämma.

Ingen övrig fråga förelåg

Den extra bolagsstämman avslutades.

VD kommentar

Loxysoft AB och Liden i Loo företränds av mig och av Anders Liden vår styrelseordförande, genom att gå med i emissionen till väsentligt högre kurs än den dagsaktuella visar vi att tron på bolaget och bolagets produkter är orubblig.

Revisors granskning

Denna kvartalsrapport, inklusive redovisning av koncernens resultat och ställning har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Bräcke 18 december 2012
Styrelsen

Bokslutskommuniké 2012 redovisas 28 februari 2013.

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@enjoysales.se,
För mer info besök gärna: www.enjoygroup.eu

Kort om Enjoy Group AB (publ)
Enjoy är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners där bolagets målsättning är att erhålla provisioner per försåld produkt. Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer