Kommuniké från årsstämma 2024 för EasyFill AB (publ)

EasyFill AB (publ) årsstämma hölls den 30 maj 2024 klockan 17.00 på bolagets kontor på Sollentunavägen 135 i Sollentuna. Aktieägare hade även möjlighet att följa stämman digitalt via webbsändning.

Moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2023 fastställdes.

Beslutades att godkänna styrelsens förslag att balansera årets förlust 2023 i ny räkning.

Ansvarsfrihet för år 2023 för styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades.

Beslutades att arvode ska utgå, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med 1 prisbasbelopp till samtliga ordinarie ledamöter som inte är anställda i bolaget, samt 2,5 prisbasbelopp till styrelsens ordförande och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Som prisbasbelopp avses det som fastställs av SCB.

Beslutades att omvälja Richard Bagge, Håkan Sjölander, Urban Sjöberg, Tobias Sjölander samt Jörgen Larsson till ordinarie ledamöter samt att Richard Bagge valdes till ordförande.

Beslutades att omvälja, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, Edlund & Partners AB som revisionsfirma med Andreas Wassberg som huvudansvarig revisor.

Beslutades att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot vederlag i form av kontant betalning och/eller med apportegendom och/eller med kvittningsrätt.

Konstaterades att alla beslut fattats enhälligt. Då inget annat förekom förklarades stämman avslutad.

VD Tobias Sjölander lämnade en redogörelse för verksamheten med efterföljande frågestund.

För mer information kontakta

Tobias Sjölander

Chief Executive Officer
+46 70 660 54 23
tobias.sjolander@easyfill.se 

Johan Svedberg

Chief Financial Officer

+46 70 379 20 07
johan.svedberg@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com 

Om EasyFill-gruppen

EasyFill AB är ett svenskt börsbolag som använder svenska patenterade innovationer för att öka försäljning, minska arbetsinsats och reducera matsvinn. EasyFill är ett innovationsdrivet företag med huvudfokus på att utveckla produkter som förenklar hanteringen av varor i butik och restauranger. Alla produkter som företaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljningen sker genom företagets egna bolag, genom återförsäljare och tillsammans med tillverkare av läskkylskåp och kylskåpsmöbeltillverkare som i sin tur säljer vidare sina produkter med EasyFills produkter installerade runt om i världen.

EasyFill är noterat på Spotlight Stock Market, Stockholm sedan maj 2007.

CisionLink EasyFill AB (publ) - Kommuniké från årsstämma 2024 för EasyFill AB (publ) 20240530