Kommuniké från årsstämma 2019

Årsstämma för EasyFill AB hölls den 28 maj 2019 i Sollentuna.

–       Resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkning för 2018 fastställdes.

–       Beslutades att godkänna styrelsens förslag att balansera årets förlust i ny räkning.

–       Ansvarsfrihet för år 2018 för styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades.

–       Beslutades att arvode ska utgå, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med 1 prisbasbelopp till samtliga ordinarie ledamöter som inte är anställda i bolaget, samt ytterligare 1,5 prisbasbelopp till styrelsens ordförande och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

–       Beslutades att omvälja Richard Bagge, Håkan Sjölander, Urban Sjöberg och Tobias Sjölander och att nyvälja Torbjörn Petterson som ordinarie ledamöter samt att Richard Bagge valdes till ordförande.

–       Beslutades att omvälja, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, Edlund & Partners AB som revisionsfirma med Jens Edlund som huvudansvarig revisor.

–       Beslutades att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot vederlag i form av kontant betalning och/eller med apportegendom och/eller med kvittningsrätt.   

–       Beslutades genomföra ett incitamentsprogram riktat till nyckelmedarbetare i koncernen i form av att 3 000 000 teckningsoptioner ges ut med löptid på 3 år och lösenkurs 4 kronor per B aktie mellan den 13 juni och 11 juli 2022. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny B aktie till 4 kronor per aktie, en utspädning på 3,38% efter att den nyss genomförda nyemissionen registreras med Bolagsverket. Teckningsoptionerna är onoterade men fritt överlåtbara.               

–       Konstaterades att alla beslut fattats enhälligt. Då inget annat förekom förklarades stämman avslutad.

VD Håkan Sjölander, marknadschef Jens Nisu lämnade en redogörelse för verksamheten med efterföljande frågestund. Denna kan även ses på länk på bolagets hemsida www.easyfill.se och på Youtube länk https://www.youtube.com/easyfill 

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                                                 Jens Nisu 
CEO                                                                    Marketing Director
+46 70 59 444 69                                               +46 70 660 58 82
hakan.sjolander@easyfill.se                               jens.nisu@easyfill.se 

www.easyfill.se 

Kort om EasyFill Group

EasyFill:

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.

EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen.  Försäljning sker genom egna företagen, via återförsäljare samt tillsammans med  tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

CisionLink Läs som PDF.