Kommuniké från Årsstämma 2010

Tisdagen den 14 juni 2011, hölls årsstämma i Enjoy Group AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades samt en VD kommentar.

* Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Stämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2010.
* Stämman beslutade att styrelsearvode ej skall utgå till de ledamöter som är anställda i företaget, externa ledamöter besluta ersättas med ett inkomstbasbelopp per år samt att styrelsens ordförande ersätts med två inkomstbasbelopp per år. Arvode till revisor skall utgå enligt löpande räkning för nedlagd tid.
* Vidare beslutades att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och en styrelsesuppleant, varefter följande val genomfördes: Anders Lidén, Håkan Sjölander, Richard Bagge, Urban Sjöberg och Tobias Sjölander omväljs som ordinarie styrelseledamöter, Bengt-Göran Persson väljs som styrelsesuppleant. Deloitte väljs som revisionsföretag och skall företrädas av auktoriserad revisor Jens Edlund Östersund.
* Styrelsens förslag om emission av konvertibel samt teckningsoptioner till John Andersen beslutades.
* Vidare beslutades att bolagsordningen skall ändras så att årsstämman kan ske på valfri plats.

VD kommentar
Bräcke ligger mitt i Sverige men trots det lyste de flesta av bolagets aktieägare med sin frånvaro vilket styrelsen konstaterat även tidigare år. Till årets stämma hade fem externa aktieägare infunnit sig vilka styrelsen tackar speciellt. För att råda bot på närvarotorkan så beslutade styrelsen att ändra i bolagsordningen så att framtida årsstämmor kommer att kunna ske på valfri plats. De fem externa aktieägarna (med tillsammans ca 1,5 miljoner aktier) och som med ren och akja (som stockholmarna tror)trots alla strapatser tagit sig till Bräcke fick en totalgenomgång av Enjoys produkter samt en fördjupning i bolagets affärsidé (ingenting som inte kommunicerats tidigare) Utifrån den informationen är vi i styrelsen övertygade att de närvarande tappra aktieägarna blev ännu mer övertygade i sin tro på att Enjoy Group AB går en ljus framtid till mötes.

Bräcke 15/6 2011
Styrelsen i Enjoy Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@enjoysales.se,
För mer info besök gärna: www.enjoygroup.eu och: www.klimasan.com.tr

Läs mer