Kommuniké extra bolagstämma i EasyFill AB (publ.)

På extra bolagsstämma i EasyFill AB (publ) den 12 januari 2015 beslutades om nyemission med företräde för aktieägarna i enlighet med styrelsens förslag.

Genom emissionen kan Bolagets aktiekapital ökas med högst 486 093,70 SEK genom emission av högst 4 860 937 aktier till en teckningskurs om 2 SEK per aktie, medförande en sammanlagd emissionsvolym om högst cirka 9 721 874 SEK. Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma den som på avstämningsdagen den 19 januari 2015 är registrerad som aktieägare i Bolaget, varvid tio (10) befintliga A- eller B-aktier i Bolaget berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Teckningsperioden löper från och med den 26 januari – 6 februari 2015.

4,5 MSEK av emissionen motsvarande 46 % är säkerställd via teckningsförbindelser från det statliga riskkapitalbolaget Inlandsinnovation AB.

Den förestående emissionen avser att tillföra expansionskapital för Bolagets offensiva marknadssatsningar i Europa/USA samt finansiera rörelsekapitalbehovet som bolagets expansion medför.

Preliminär tidplan

Sista handelsdag i aktien med rätt till deltagande i emissionen: 15 januari 2015

Första handelsdag i aktien utan rätt till deltagande i emissionen: 16 januari 2015

Avstämningsdag för deltagande i emissionen: 19 januari 2015

Teckningsperiod i emissionen: 26 januari – 6 februari 2015

Handel i teckningsrätter (TR B): 26 januari – 4 februari 2015

Handel i betalda tecknade aktier (BTA B): 26 januari 2015 till dess emissionen registreras vid Bolagsverket

Bräcke den 13/1 2015

Styrelsen i EasyFill AB (Publ)

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 69, hakan.sjolander@easyfill.se eller marknadschef Jens Nisu 070 660 54 82 jens.nisu@easyfill.se

www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill AB är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners. EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker.
EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer