Kallelse till extra bolagstämma 21 mars 2013

Aktieägarna i Enjoy Group AB (publ) 556653-2924 kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 21 mars kl 13:00 i företagets lokaler Industrigatan 10, Bräcke.

Anmälan mm
Aktieägare som önskar deltaga i extra bolagsstämman skall;
* Dels vara införd i den av värdepapperscentralen Euroclear AB förda aktiebok senast torsdagen 14 mars 2013.
* Dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress: Enjoy Group AB (publ), Industrigatan 10, 840 60 Bräcke eller per telefon 0693-66 13 00 eller per fax 0693-715 96 eller via e-post christina.sjoberg@enjoygroup.eu, senast torsdag den 14 mars 2013 kl 12.00.

Vid anmälan bör namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer uppges. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 14 mars 2013, då sådan införing ska vara verkställd.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av dagordningen
8. Beslut om
a. Ändring av bolagsordning
b. Byte av företagsnamn
9. Övriga ärenden
10. Stämmans avslutande

Information
Antal registrerade aktier i Enjoy Group AB (publ) uppgår per 2012-12-31 till 39 617 637, varav 1 944 480 A-aktier.
Bräcke i februari 2013 Styrelsen

Beslutsförslag

Dagordningen punkt 8
I bolaget finns två verksamhetsgrenar:
Försäljning av läskedryckskylskåp på den Svenska marknaden.

Utveckling, patentering och försäljning av smarta hyllor för enklare hantering av läsk och mat i kommersiella kylskåp, kylmöbler och butiksinredning.
För att skilja de två verksamhetsgrenarna åt är styrelsens förslag att Enjoy Group AB byter namn till EasyFill AB och att ett nytt till 100 % ägt dotterbolag bildas (Enjoy Sales AB) där försäljning av varumärkesdekorerade kylskåp sker.

Förtydligande
* Då ändring av firmanamn innebär en ändring av bolagsordningen krävs kvalificerad majoritet om minst 75% av på stämman avgivna och närvarande röster.
* Aktieägare motsvarande 78,23% av rösterna i bolaget ställt sig bakom förslaget.

Läs mer