Kallelse till extra bolagstämma 17 december 2012

Aktieägarna i Enjoy Group AB (publ) 556653-2924 kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 december 2012 kl 13:00 i företagets lokaler Industrigatan 10, Bräcke.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar deltaga i extra bolagsstämman skall;
* Dels vara införd i den av värdepapperscentralen Euroclear AB förda aktiebok senast måndagen 10 december 2012.
* Dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress: Enjoy Group AB (publ), Industrigatan 10, 840 60 Bräcke eller per telefon 0693-66 13 00 eller per fax 0693-715 96 eller via e-post christina.sjoberg@enjoygroup.eu, senast måndag den 10 december 2012 kl 12.00

Vid anmälan bör namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer uppges. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 10 december 2012, då sådan införing ska vara verkställd.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av dagordningen
8. Beslut om
a. Riktad nyemission till Loxysoft AB och Liden i Loo AB
9. Val av ordinarie styrelseledamot
10. Övriga ärenden
11. Stämmans avslutande

Information
Antal registrerade aktier i Enjoy Group AB (publ) uppgår per 2012-11-12 till 38 784 329, varav 1 944 480 A-aktier och 36 839 859 B-aktier.

Bräcke i november 2012 Styrelsen

Beslutsförslag

Dagordningen punkt 8
Beslut fattas enligt aktiebolagslagen paragraf 16 med minst 90% majoritet (den så kallade Leo-lagen) Detta eftersom Loxysofts företrädare Håkan Sjölander är vd i Enjoy Group AB och företrädarna för Liden i Loo AB, Anders Liden och Jens Nisu är styrelseordförande respektive marknadsdirektör i Enjoy Group AB.

Steg 1
Med stöd från den extra bolagsstämman kommer följande antal aktier att nyemitteras direkt efter stämmans beslut

Loxysoft AB tecknar 305 555 B-aktier till en kurs av 1,80 kr = 549 999 kr och äger därefter 30,85 % av bolagets aktier och 39,61 % av rösterna.

Liden i Loo AB tecknar 55 555 B aktier till en kurs av 1,80 kr = 99 999 kr och äger därefter 0,13 % av aktierna och 0,09 % av rösterna

Steg 2
I andra steget, givet att Enjoy Group AB når vissa med Inlandsinnovation överenskomna milstolpar den 15 januari 2013, nyemitteras följande antal aktier under Q1 2013:

Loxysoft AB tecknar 361 111 B-aktier till en kurs av 2,00 kr = 722 222 kr, och äger därefter 29,69 % av bolagets aktier och 38,37 % av rösterna.

Läs mer