Kallelse till extra bolagsstämma i EasyFill AB (publ) avseende teckningsoptionsprogram

Aktieägarna i EasyFill AB (publ) org.nr 556653–2924 kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 25 januari 2024 kl. 10.00 i bolagets lokaler i Bräcke, Industrigatan 10, Bräcke.

Det kommer även att finnas möjlighet att delta digitalt utan rösträtt. Deltagande digitalt kommer att ske via Teams, anmälan sker på www.easyfillcorporate.com/extrastamma24

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i extra bolagstämma ska:

(i)        dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 17 januari 2024. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste före onsdagen den 17 januari 2024 tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Kontakt med förvaltaren bör tas i god tid före detta datum.

 

(ii)      dels anmäla sin avsikt att delta i extra bolagsstämman till bolaget senast onsdagen den 24 januari 2024; per post: EasyFill AB (publ), Industrigatan 10, 841 32 Bräcke, per telefon:
+46 (0) 693 66 13 00 eller per epost: christina.sjoberg@enjoysales.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person/organisationsnummer och telefonnummer dagtid, samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden (högst två biträden). Aktieägare som kommer att företrädas av ombud måste utfärda en daterad och undertecknad fullmakt till ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, bör skickas till bolaget på ovannämnd adress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.easyfill.se samt skickas per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsen uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till följande. Det totala antalet A-aktier i bolaget är 2 226 223 med ett röstvärde om 10, motsvarande 22 262 230 röster, det totala antalet B-aktier i bolaget är 198 759 768 med ett röstvärde om 1, motsvarande 198 759 768 röster, och det totala antalet C-aktier i bolaget är 11 328 395 med ett röstvärde om 1, motsvarande 11 328 395 röster. Således finns det totalt 212 314 386 aktier och 232 350 393 röster i bolaget.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordningen
  7. Beslut om införande av ett teckningsoptionsprogram, 2024:1 för nyckelmedarbetare innefattande (A) riktad emission av teckningsoptioner; och (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
  8. Beslut om införande av ett teckningsoptionsprogram, 2024:2 för styrelseledamöter innefattande (A) riktad emission av teckningsoptioner; och (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
  9. Beslut om införande av ett teckningsoptionsprogram, 2024:3 för moderbolagets borgensmän innefattande (A) riktad emission av teckningsoptioner; och (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
  10. Stämmans avslutande

 

Förslag till beslut:

Punkt 7 – Beslut om riktad emission av teckningsoptioner för nyckelmedarbetare och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (incitamentsprogram 2024:1)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktad emission av teckningsoptioner och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner enligt följande.

A. Emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad emission av högst 6 565 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet – vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna – med högst 656 500 kronor. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) B-aktie i bolaget. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

 

(i)                  Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillfalla bolagets helägda dotterbolag Enjoy Sales AB, org.nr 556922-2036 (”Dotterbolaget”). Dotterbolaget ska vidareöverlåta teckningsoptioner till medarbetare i koncernen enligt punkt B nedan.

 

(ii)                Överteckning kan inte ske.

 

(iii)               Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom medarbetare genom en egen investering ska ta del av och verka för en positiv utveckling av bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att koncernen ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

 

(iv)              Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget.

 

(v)                Teckning av teckningsoptionerna ska ske på separat teckningslista senast den 8 februari 2024. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

 

(vi)              Teckning av B-aktier i bolaget genom utnyttjande av teckningsoptionerna ska äga rum under perioden från och med den 6 januari 2025 till och med den 31 januari 2025, 5 januari 2026 till och med den 30 januari 2026 och 4 januari 2027 till och med den 29 januari 2027

 

(vii)             Teckningskursen ska vid lösen motsvara 37,2 öre per aktie motsvarande 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 20 december 2023 till och med den 5 januari 2024.

 

(viii)           B-aktier som tillkommit på grund av teckning genom utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB.

 

(ix)              Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte överlåtits enligt punkt B nedan eller som återköpts från deltagare får makuleras av bolaget efter beslut av styrelsen för bolaget med samtycke av styrelsen för Dotterbolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

 

(x)                Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av ”EasyFill AB (publ) villkor för teckningsoptioner serie 2024/2027: 1,2,3”. Villkoren återfinns på bolagets hemsida samt skickas per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

 

B. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman godkänner Dotterbolagets överlåtelser av teckningsoptioner på följande villkor.

 

(i)                  Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma följande medarbetare i bolaget (”Deltagarna”):

 

Kategori

Max antal optioner per person

Max antal optioner per kategori

CEO

 

760 000

760 000

Övriga medarbetare

 

760 000

5 805 000

 

Den närmare fördelningen av teckningsoptioner och vilka som ska erbjudas att förvärva dessa ska avgöras av bolagets styrelse.

 

(ii)                Rätt att förvärva teckningsoptioner ska dock enbart tillkomma Deltagare som vid anmälningsperiodens utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda från anställningen.

 

(iii)               Teckningsoptioner ska även kunna erbjudas till kommande nya medarbetare. För sådana förvärv ska villkoren vara desamma eller motsvarande villkoren i styrelsens förslag. Detta innebär bland annat att förvärv ska ske till det då aktuella marknadsvärdet.

 

(iv)              Överlåtelse till Deltagare förutsätter dels att överlåtelse av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

 

(v)                Teckningsoptionerna överlåts på marknadsmässiga villkor till ett pris av 0,3 öre per teckningsoption vilket fastställdes utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. För förvärv som sker av nya medarbetare efter den initiala anmälningsperiodens utgång ska nytt marknadspris fastställas med utgångspunkt för de marknadsförhållanden som råder då.

 

(vi)              Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast torsdag den 8 februari 2024. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.

 

(vii)             Teckningsoptionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor inklusive en rätt till återköp av teckningsoptionerna om Deltagarens anställning upphör.

 

C. Närmare information om incitamentsprogrammet

 

(i)                  Utspädning

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer 6 565 000 nya B-aktier ges ut. De nya aktierna medför följande utspädning, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa händelser enligt villkoren för teckningsoptionerna som hänvisas till i punkt A (x) ovan:

          De nya aktierna medför en utspädning om cirka 3,09 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för styrelsens förslag och cirka 2,83 procent av det totala antalet röster i bolaget vid tidpunkten för styrelsens förslag.
 

(ii)                Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget, m.m.

Bolagets resultat per aktie kommer inte påverkas av emissionen då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för bolagets B-aktie vid tidpunkten för emissionen. Deltagarna kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde vilket innebär att inget förmånsvärde uppstår och därmed heller inga personalkostnader för bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administrationskostnader.

 

(iii)               Beräkning av teckningsoptionernas marknadsvärde

Teckningsoptionernas marknadsvärde kommer att beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell.

 

(iv)              Beredning av ärendet

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av bolagets styrelse. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultation med vissa större aktieägare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till årsstämman. Förutom tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

 

(v)                Övriga aktierelaterade incitamentsprogram

I bolaget finns inget utestående aktierelaterade incitamentsprogram

  

Punkt 8 – Beslut om riktad emission av teckningsoptioner för styrelseledamöter och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (incitamentsprogram 2024:2)

Aktieägaren Torbjörn Pettersson (”Förslagsställaren”) föreslår att stämman beslutar att införa ett teckningsoptionsprogram för styrelseledamöter i bolaget baserat på utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner enligt följande.

 

A. Emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad emission av högst 4 050 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet – vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna – med högst 405 000 kronor. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) B-aktie i bolaget. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

 

(i)                  Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillfalla bolagets helägda dotterbolag Enjoy Sales AB, org.nr 556922–2036 (”Dotterbolaget”). Dotterbolaget ska vidareöverlåta teckningsoptioner till styrelseledamöter i bolaget enligt punkt B nedan.

 

(ii)                Överteckning kan inte ske.

 

(iii)               Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom styrelseledamöter genom en egen investering ska ta del av och verka för en positiv utveckling av bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar.

 

(iv)              Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget.

 

(v)                Teckning av teckningsoptionerna ska ske på separat teckningslista senast torsdag den 8 februari 2024. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

 

(vi)              Teckning av B-aktier i bolaget genom utnyttjande av teckningsoptionerna ska äga rum under perioden från och med den 6 januari 2025 till och med den 31 januari 2025, 5 januari 2026 till och med den 30 januari 2026 och 4 januari 2027 till och med den 29 januari 2027.

 

(vii)             Teckningskursen ska vid lösen motsvara 37,2 öre per aktie motsvarande 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 20 december 2023 till och med den 5 januari 2024.

 

(viii)           B-aktier som tillkommit på grund av teckning genom utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB.

 

(ix)              Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte överlåtits enligt punkt B nedan eller som återköpts från deltagare får makuleras av bolaget efter beslut av styrelsen för bolaget med samtycke av styrelsen för Dotterbolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

 

(x)                Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av ”EasyFill AB (publ) villkor för teckningsoptioner serie 2024/2027: 1,2,3”. Villkoren återfinns på bolagets hemsida samt skickas per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

 

B. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman godkänner Dotterbolagets överlåtelser av teckningsoptioner på följande villkor.

 

(i)                  Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma följande styrelseledamöter i bolaget (”Deltagarna”):

 

Kategori

Max antal optioner per person

Max antal optioner per kategori

Styrelseordförande

 

850 000

850 000

Övriga Styrelseledamöter

 

800 000

3 200 000

  

(ii)                Rätt att förvärva teckningsoptioner ska dock enbart tillkomma Deltagare som vid anmälningsperiodens utgång är styrelseledamöter.

 

(iii)               Teckningsoptioner kommer inte kunna erbjudas eventuellt nytillkomna styrelseledamöter inom ramen för detta program.

 

(iv)              Överlåtelse till Deltagare förutsätter dels att överlåtelse av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

 

(v)                Teckningsoptionerna överlåts på marknadsmässiga villkor till ett pris av 0,3 öre per teckningsoption vilket fastställdes utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.

(vi)              Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 8 februari 2024 Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.

 

(vii)             Teckningsoptionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor inklusive en rätt till återköp av teckningsoptionerna om ledamoten avgår ur styrelsen.
 

C. Närmare information om incitamentsprogrammet

 

(i)                  Utspädning

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer 4 050 000 nya B-aktier ges ut. De nya aktierna medför följande utspädning, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa händelser enligt villkoren för teckningsoptionerna som hänvisas till i punkt A (x) ovan:

          De nya aktierna medför en utspädning om cirka 1,91 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för styrelsens förslag och cirka 1,74 procent av det totala antalet röster i bolaget vid tidpunkten för styrelsens förslag.

 

(ii)                Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget, m.m.

Bolagets resultat per aktie kommer inte påverkas av emissionen då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för bolagets B-aktie vid tidpunkten för emissionen. Deltagarna kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde vilket innebär att inget förmånsvärde uppstår och därmed heller inga personalkostnader för bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administrationskostnader.

 

(iii)               Beräkning av teckningsoptionernas marknadsvärde

Teckningsoptionernas marknadsvärde kommer att beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell.

 

(iv)              Beredning av ärendet

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av aktieägaren i samarbete med bolagets styrelse. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultation med vissa större aktieägare. Aktieägaren har därefter beslutat att framlägga detta förslag till stämman.

 

(v)                Övriga aktierelaterade incitamentsprogram

I bolaget finns inget utestående aktierelaterade incitamentsprogram

 

Punkt 9 – Beslut om riktad emission av teckningsoptioner för moderbolagets borgensmän och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (incitamentsprogram 2024:3)

Aktieägaren Jörgen Larsson (”Förslagsställaren”) föreslår att stämman beslutar om riktad emission av teckningsoptioner och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner enligt följande.

A. Emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad emission av högst 10 000 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet – vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna – med högst 1 000 000 kronor. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) B-aktie i bolaget. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

 

(i)                  Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillfalla bolagets helägda dotterbolag Enjoy Sales AB, org.nr 556922-2036 (”Dotterbolaget”). Dotterbolaget ska vidareöverlåta teckningsoptioner till moderbolagets borgensmän enligt punkt B nedan.
 

(ii)                Överteckning kan inte ske.

 

(iii)               Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att utgöra ersättning för att borgensmännen ställt borgen för moderbolagets lån hos Bizcap AB om 5 MSEK, en åtgärd som kommer samtliga aktieägare till gagn.

 

(iv)              Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget.

 

(v)                Teckning av teckningsoptionerna ska ske på separat teckningslista senast den 8 februari 2024. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

 

(vi)              Teckning av B-aktier i bolaget genom utnyttjande av teckningsoptionerna ska äga rum under perioden från och med den 6 januari 2025 till och med den 31 januari 2025, 5 januari 2026 till och med den 30 januari 2026 och 4 januari 2027 till och med den 29 januari 2027.

(vii)             Teckningskursen ska vid lösen motsvara 37,2 öre per aktie, motsvarande 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 20 december 2023 till och med den 5 januari 2024.

 

(viii)           B-aktier som tillkommit på grund av teckning genom utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB.

 

(ix)              Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte överlåtits enligt punkt B nedan eller som återköpts från deltagare får makuleras av bolaget efter beslut av styrelsen för bolaget med samtycke av styrelsen för Dotterbolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

 

(x)                Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av ”EasyFill AB (publ) villkor för teckningsoptioner serie 2024/2027: 1,2,3”. Villkoren återfinns på bolagets hemsida samt skickas per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

 

B. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman godkänner Dotterbolagets överlåtelser av teckningsoptioner på följande villkor.

 

(i)                  Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma följande borgensmän som per 31 december 2023 ställt borgen för moderbolagets lån hos Bizcap AB (”Deltagarna”):

 

Kategori

Max antal optioner per borgenär

Max antal optioner per kategori

Future Mind Invest AB

9 000 000

9 000 000

Kenty Invest AB

 

1 000 000

1 000 000

 

Den närmare fördelningen av teckningsoptioner och vilka som ska erbjudas att förvärva dessa ska avgöras av bolagets styrelse.

 

(ii)                Rätt att förvärva teckningsoptioner ska enbart tillkomma ovan Deltagare om det inte tillkommit nya enligt stycke (iii).
 

(iii)               Teckningsoptioner ska även kunna erbjudas andra borgensmän som må anmäla sig innan teckningstidens slut. I så fall minskas ovan tilldelning i motsvarande mån och fördelas teckningsoptionerna i proportion till hur mycket man borgar för. Minibelopp för att ställa ny borgen är 500 000 kronor. För sådana förvärv ska villkoren vara desamma eller motsvarande villkoren i detta beslut. Detta innebär bland annat att förvärv ska ske till det då aktuella marknadsvärdet.

 

(iv)              Överlåtelse till Deltagare förutsätter dels att överlåtelse av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

 

(v)                Teckningsoptionerna överlåts på marknadsmässiga villkor till ett pris av 0,3 öre per teckningsoption vilket fastställdes utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.

 

(vi)              Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 8 februari 2024 Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.

 

(vii)             Teckningsoptionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor inklusive en rätt till återköp av teckningsoptionerna om borgensmannens åtagande upphör.

 

C. Närmare information om incitamentsprogrammet

 

(i)                  Utspädning

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer 10 000 000 nya B-aktier ges ut. De nya aktierna medför följande utspädning, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa händelser enligt villkoren för teckningsoptionerna som hänvisas till i punkt A (x) ovan:

          De nya aktierna medför en utspädning om cirka 4,71 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för styrelsens förslag och cirka 4,30 procent av det totala antalet röster i bolaget vid tidpunkten för styrelsens förslag.

 

(ii)                Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget, m.m.

Bolagets resultat per aktie kommer inte påverkas av emissionen då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för bolagets B-aktie vid tidpunkten för emissionen. Deltagarna kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde vilket innebär att inget förmånsvärde uppstår och därmed heller inga personalkostnader för bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administrationskostnader.

 

(iii)               Beräkning av teckningsoptionernas marknadsvärde

Teckningsoptionernas marknadsvärde kommer att beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell.

 

(iv)              Beredning av ärendet

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av aktieägaren i samarbete med bolagets styrelse. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultation med vissa större aktieägare. Aktieägaren har därefter beslutat att framlägga detta förslag till stämman.

  

(v)                Övriga aktierelaterade incitamentsprogram

I bolaget finns inget utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

 

Styrelsens ordförande, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av stämman beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

Beslut enligt denna punkt 13 kräver för dess giltighet att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare i bolaget har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bolagets ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 § aktiebolagslagen).

Fullständiga förslag och tillgängliga handlingar

Förslagen till beslut enligt punkterna 7-9 är fullständiga.

 

Bräcke, januari 2024

EasyFill AB (publ)

Styrelsen

 

För mer information kontakta
Tobias Sjölander

Chief Executive Officer
+46 70 660 54 23                                              
tobias.sjolander@easyfill.se                               

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com 

Om EasyFill-gruppen

EasyFill AB är ett svenskt börsbolag som använder svenska patenterade innovationer för att öka försäljning, minska arbetsinsats och reducera matsvinn. EasyFill är ett innovationsdrivet företag med huvudfokus på att utveckla produkter som förenklar hanteringen av varor i butik och restauranger. Alla produkter som företaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljningen sker genom företagets egna bolag, genom återförsäljare och tillsammans med tillverkare av läskkylskåp och kylskåpsmöbeltillverkare som i sin tur säljer vidare sina produkter med EasyFills produkter installerade runt om i världen.

EasyFill är noterat på Spotlight Stock Market, Stockholm sedan maj 2007.

 

CisionLink EasyFill AB (publ) - Kallelse till extra bolagsstämma i EasyFill AB (publ) avseende teckningsoptionsprogram_20240111_SVE