Kallelse till årsstämma måndagen den 30 juni 2008

Aktieägarna i Enjoy Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 30 juni 2008 kl. 11:00 på Hotell Jämtkrogen, Riksvägen1 Bräcke.

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall;
– dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB (VPC) förda aktieboken senast torsdag den 19 juni 2008,
– dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress: Enjoy Group AB (publ) Box 153 , 840 60 Bräcke eller per telefon 0693 66 13 00 eller per telefax 0693 715 96 eller via e-post: annika@enjoysales.se senast måndagen den 23 juni 2008 kl. 12.00

Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 17 juni 2008, då sådan införing skall vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2007.
8. Anförande av verkställande direktören med efterföljande frågestund.
9. Beslut om
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelse, revisorer och revisorssuppleanter.
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
13. Styrelsens förslag till riktad emission
14. Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier
15. Ändring av bolagsordning
16. Övriga ärenden.
17. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG

Dagordningen p. 13
Styrelsens förslag till riktad nyemission.

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om en riktad nyemission till Telab Invest AB och/eller Loxysoft AB eller till en kombination av dessa båda om 44 300st aktier av serie B. Emissionen kommer att öka Bolagets aktiekapital med 4 430 kronor. Syftet med emissionen är att jämna ut antalet aktier inför planerade emissionen. Emissionskursen föreslås bli ett genomsnitt av de tio senaste handelsdagarnas slutkurser före bolagsstämmodagen avseende bolagets B-aktie.

Dagordningen p. 14
Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Styrelsen föreslår årsstämman att lämna styrelsen bemyndigande att besluta om nyemission av aktier enligt följande:
Styrelsen bemyndigas, för tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av B-aktier,

(i) med företrädesrätt för befintliga aktieägare att delta i emissionen eller
(ii) utan företrädesrätt för befintliga aktieägare att delta i emissionen.

Nyemission kan ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och får högst avse en ökning av aktiekapitalet om sammanlagt 400 000 kr (4 000 000 nya aktier). Emissionskursen skall fastställas på marknadsmässiga villkor.

Information
Antal registrerade aktier i Enjoy Group AB (publ) uppgår per 2008-05-29 till 7 955 700, varav 555 570 A-aktier och 7 400 130 B-aktier.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är giltigt endast om det biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 13 och 14 kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor med ovan angiven adress samt på bolagets hemsida www.enjoygroup.eu under minst två veckor närmast före bolagsstämman samt utsändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Bräcke i maj 2008
Styrelsen

Läs mer