Kallelse till årsstämma måndagen den 24 maj 2010

Aktieägarna i Enjoy Group AB (publ) 556653-2924 kallas härmed till årsstämma måndagen den 24 maj 2010 kl. 13:00 på Hotell Jämtkrogen, Riksvägen 1 Bräcke.

ANMÄLAN M.M
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall;
* dels vara införd i den av Värdepapperscentralen Euroclear AB förda aktieboken senast fredagen den 14 maj 2010,
‘ dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress: Enjoy Group AB (publ) Box 153, 840 60 Bräcke eller per telefon 0693 66 13 00 eller per telefax 0693 715 96 eller via e-post: urban.sjoberg@enjoysales.se senast onsdagen den 19 maj 2010 kl. 12.00.

Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 17 maj 2010, då sådan införing skall vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av protokollförare.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Godkännande av dagordningen.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009.
9. Anförande av verkställande direktören med efterföljande frågestund.
10. Beslut om
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelse, revisorer och revisorssuppleanter.
13. Övriga ärenden.
14. Stämmans avslutande.

INFORMATION

Antal registrerade aktier i Enjoy Group AB (publ) uppgår per 2010-04-21 till 30 442 760, varav 1 944 480 A-aktier och 28 498 280 B-aktier.

Bräcke i april 2010

Styrelsen

Läs mer