Kallelse till årsstämma i EasyFill AB (publ)

Aktieägare i EasyFill AB (Publ) 556653–2924 kallas härmed till årsstämma den 30 maj 2024 klockan 17.00 på bolagets kontor på Sollentunavägen 135 i Sollentuna.

Det kommer även finnas möjlighet att delta digitalt utan rösträtt. Deltagandet digitalt kommer att ske via webbsändning med Teams Webinar. Anmälan sker på www.easyfillcorporate.com/arsstamma.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

(i) dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är den 22 maj 2024. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste före den 22 maj 2024 tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Kontakt med förvaltaren bör tas i god tid före detta datum.

(ii) dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast den 28 maj 2024; per post: EasyFill AB (Publ), Industrigatan 10, 841 32 Bräcke eller per epost: christina.sjoberg@easyfill.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person/organisationsnummer, e-postadress och telefonnummer (dagtid), samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden (högst två biträden). Aktieägare som kommer att företrädas av ombud måste utfärda en daterad och undertecknad fullmakt till ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, bör skickas till bolaget på ovannämnd adress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.easyfillcorporate.com samt skickas per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsen uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till följande. Det totala antalet A-aktier i bolaget är 2 226 223 med ett röstvärde om 10, motsvarande 22 262 230 röster, det totala antalet B-aktier i bolaget är 198 759 768 med ett röstvärde om 1, motsvarande 198 759 768 röster, och det totala antalet C-aktier i bolaget är 11 328 395 med ett röstvärde om 1, motsvarande 11 328 395 röster. Således finns det totalt 212 314 386 aktier och 232 350 393 röster i bolaget.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om:
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat och koncernbalansräkningen
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
10. Val av styrelseledamöter och revisorer
11. Beslut om emissionsbemyndigande
12. Stämmans avslutande

Efter stämmans formella avslut

Information om året som gått och tankar om framtiden, VD Tobias Sjölander, m.fl., med efterföljande frågestund.

Förslag till beslut:

Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Aktieägare representerade cirka 33 procent av rösterna i bolaget föreslår att styrelsearvode ska utgå med motsvarande 2,5 prisbasbelopp till styrelseordföranden och med motsvarande 1 prisbasbelopp till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter. Arvode ska dock inte utgå till styrelseledamot som uppbär lön eller konsultarvode i koncernen.

Arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och revisorer

Aktieägare representerade cirka 33 procent av rösterna i bolaget föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie ledamöter samt att bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska ha en revisor utan revisorssuppleant, i form av ett registrerat revisionsbolag. Nämnda aktieägare föreslår omval av styrelseledamöterna Håkan Sjölander, Richard Bagge, Urban Sjöberg, Tobias Sjölander och Jörgen Larsson. Richard Bagge föreslås kvarstå som styrelsens ordförande.

Omval föreslås även av det registrerade revisionsbolaget Edlund & Partners AB, med Andreas Wassberg som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 11 – Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket punkt 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Beslutet kräver för dess giltighet att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare i bolaget har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bolagets ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 § aktiebolagslagen).

Fullständiga förslag och tillgängliga handlingar

Förslagen till beslut enligt punkterna 10–12 är fullständiga.

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.easyfillcorporate.com senast från och med den 9 maj 2024 och skickas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Bräcke i april 2024

EasyFill AB (publ), Styrelsen

 

För mer information kontakta
Tobias Sjölander
Chief Executive Officer

+46 70 660 54 23
tobias.sjolander@easyfill.se                               

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Om EasyFill-gruppen

EasyFill AB är ett svenskt börsbolag som använder svenska patenterade innovationer för att öka försäljning, minska arbetsinsats och reducera matsvinn. EasyFill är ett innovationsdrivet företag med huvudfokus på att utveckla produkter som förenklar hanteringen av varor i butik och restauranger. Alla produkter som företaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljningen sker genom företagets egna bolag, genom återförsäljare och tillsammans med tillverkare av läskkylskåp och kylskåpsmöbeltillverkare som i sin tur säljer vidare sina produkter med EasyFills produkter installerade runt om i världen.

EasyFill är noterat på Spotlight Stock Market, Stockholm sedan maj 2007.

CisionLink EasyFill AB (publ) - Kallelse årsstämma 20240502