Kallelse till årsstämma gällande 2015

Aktieägarna i EasyFill AB (publ) 556653-2924 kallas härmed till årsstämma torsdagen den 2 juni 2016 klockan 17.00 i företagets lokaler Sollentunavägen 135 i Sollentuna.

Anmälan mm.

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall:

Dels vara införd i den av värdepapperscentralen Euroclear AB förda aktiebok senast fredag 27 maj 2016.

Dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress: EasyFill AB (publ), Industrigatan 10, 840 60 Bräcke eller per telefon 0693-66 13 00 eller per fax 0693-715 96 eller via e-post christina.sjoberg@enjoysales.se, senast torsdag den 26 maj 2016 kl 12.00

Vid anmälan bör namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer uppges. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 27 maj 2016, då sådan införing ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

1.    Stämmans öppnande
2.    Val av ordförande vid stämman
3.    Val av protokollförare
4.    Upprättande och godkännande av röstlängd
5.    Val av en eller två justeringsmän
6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.    Godkännande av dagordningen
8.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015
9.    Anförande av verkställande direktören med efterföljande frågestund
10.    Beslut om
    a.    Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
    b.    Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
    c.    Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11.    Beslutsförslag: Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
    a.    Styrelsens ordinarie ledamöter ersätts med 1 prisbasbelopp samt ytterligare 1,5 prisbasbelopp till styrelsens ordförande.
    b.    Bolagets revisor ersätts enligt löpande räkning.
12.    Beslutsförslag: Val av styrelse, revisorer och revisorssuppleanter
    a.    Omval av följande styrelseledamöter och revisor fram till nästa ordinarie bolagsstämma:
    b.    Styrelseordförande
       i.    Richard Bagge
    c.    Ordinarie ledamöter
        i.    Håkan Sjölander, Hans Berg, Urban Sjöberg, Tobias Sjölander.
    d.    Revisor
        i.    Jens Edlund från Revisionsbyrån Edlund o Partners
13.    Beslut om förändringar nuvarande optionsprogram
14.    Beslut om införande av incitamentsprogram för nyckelpersoner
15.    Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
16.    Beslut om pågående konvertibellån
17.    Övriga ärenden
18.    Stämmans avslutande
 
Beslutsförslag
Gällande punkterna 13, 14, 15 och 16 kommer förslag att publiceras senast två veckor innan bolagstämman.

Information
Antal aktier i EasyFill AB (publ) uppgår per 2015-12-31 till 53 538 316, varav 2 106 520 A-aktier och 51 431 796 B-aktier.

Bräcke i maj 2016
Styrelsen

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                                                 Jens Nisu
CEO                                                                  Marketing Director
+46 70 59 444 69                                               +46 70 660 58 82
hakan.sjolander@easyfill.se                                jens.nisu@easyfill.se

www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill AB (publ) är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners.
EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer Läs mer