Kallelse till årsstämma 29 maj 2018

Aktieägare i EasyFill AB (publ) 556653-2924 kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 maj 2018 klockan 17.00 i företagets lokaler Sollentunavägen 135 i Sollentuna.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall:

 •  Dels vara införd i den av värdepapperscentralen Euroclear AB förda aktiebok senast tisdagen den 22 maj 2018.
 •  Dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adressen EasyFill AB (Publ) Industrigatan 10 841 32 Bräcke eller på telefon 0693 66 13 00 eller via epost christina.sjoberg@enjoysales.se, senast tisdagen den 22 maj 2018 klockan 12.00 

Vid anmälan bör namn, person eller organisationsnummer. aktieinnehav, adress och telefonnummer uppges. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakten översändas tillsammans med anmälan. Den person som företräder juridisk person skall förete registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notarieavdelning eller annan förvaltare, måste för att utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 22 maj 2018, då sådan införing skall vara verkställd.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av protokollförare
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Godkännande av dagordningen
 8. Information om året som gått och tankar om framtiden, Håkan Sjölander, Jens Nisu, Oliver Eischeid, Richard Bagge och Jussi Niemetz med efterföljande frågestund.
 9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017
 10. Beslut om

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

11. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna

Aktieägare representerande cirka 55% av Bolagets röster föreslår att styrelsens ordinarie ledamöter ersätts med 1 prisbasbelopp samt ytterligare 1,5 prisbasbelopp till styrelsens ordförande.
Bolagets revisor ersätts enligt löpande räkning.

 12. Val av styrelse, revisorer och revisorssuppleanter

Aktieägare representerande cirka 55% av Bolagets röster föreslår omval av följande styrelseledamöter samt revisor fram till nästa årsstämma:

Ordinarie ledamöter:
Håkan Sjölander, Urban Sjöberg, Tobias Sjölander, Alf Aarthun, Richard Bagge med den senare som ordförande. Hans Bergh har anmält att han ej står till förfogande för omval.

Revisor
Jens Edlund från Revisionsbyrån Edlund o Partners

 13. Beslut om ändring av bolagsordning

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

15. Övriga ärenden

16. Stämmans avslutande

Beslutsförslag – ny bolagsordning

Dagordning punkt 13

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta en ny bolagsordning varigenom §4 ändras så att aktiekapitalets gränser ändras från att vara lägst 5 845 388,5 kronor och högst 23 381 554 kronor till att vara lägst 7 300 000 kronor och högst 29 200 000 kronor.

Samt att §5 ändras så att gränserna för lägsta och högsta antalet aktier ska ändras från att vara lägst 58 453 885 och högst 233 815 540 stycken aktier till att vara lägst 73 000 000 och högst 292 000 000 aktier för ett kvotvärde av 0,10 kronor, samt att aktier av serie A, som idag kan utges till ett antal av högst 2 222 280 stycken, aktie av serie B kan utges till ett antal av högst 219 279 789 stycken, och aktier av serie C kan utges till ett antal av högst 12 313 471 stycken, föreslås ändras till att aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 4 000 000 stycken, aktie av serie B kan utges till ett antal av högst 268 000 000 stycken, och aktier av serie C kan utges till ett antal av högst 20 000 000 stycken.

I §6 står att styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 6 styrelseledamöter och högst 3 styrelsesuppleanter. Det föreslås ändras till att styrelsen skall bestå av lägst 4 styrelseledamöter och högst 7 styrelseledamöter med inga styrelsesuppleanter.

För beslut på punkten gäller att det skall fattas med minst 2/3 majoritet av på stämman närvarande röster.

Beslutsförslag – bemyndigande

Dagordning punkt 14

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen. Nyemission och emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

För beslut på punkten 14 gäller att det skall fattas med minst 2/3 majoritet av på stämman närvarande röster.Läs mer Läs mer