Kallelse till årsstämma 29 juni 2012

Aktieägarna i Enjoy Group AB (publ) 556653-2924 kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 juni 2012 kl 13:00 i företagets lokaler Industrigatan 10, Bräcke.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall;

* Dels vara införd i den av värdepapperscentralen Euroclear AB förda aktiebok senast torsdag 21 juni 2012.

* Dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress: Enjoy Group AB (publ), Industrigatan 10, 840 60 Bräcke eller per telefon 0693-66 13 00 eller per fax 0693-715 96 eller via e-post christina.sjoberg@enjoygroup.eu, senast måndag den 25 juni kl 12.

Vid anmälan bör namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer uppges. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 21 juni 2011, då sådan införing ska vara verkställd.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av dagordningen
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2011.
9. Anförande av verkställande direktören med efterföljande frågestund
10. Beslut om
a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelse, revisorer och revisorssuppleanter
13. Förslag till bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
14. Övriga ärenden
15. Stämmans avslutande

Information

Antal registrerade aktier i Enjoy Group AB (publ) uppgår per 2012-05-22 till 37 191 388, varav 1 944 480 A-aktier och 35 246 908 B-aktier.
Bräcke i maj 2012 Styrelsen

Beslutsförslag

Dagordningen punkt 13
Förslag till bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om aktiekapitalökning om högst 500 000 kronor genom nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner, motsvarande en utspädning om cirka 11 procent av Bolagets registrerade aktiekapital och totala röstetal (beräknat efter föreslagen utgivning av teckningsoptioner och konvertibler enligt beslut på bolagsstämman 2011, med löptid tom 2014-06-30), betalning skall kunna ske kontant, genom apport och/eller kvittning. Om emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall emissionskursen sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

Läs mer