Kallelse till årsstämma 27 maj 2014

Aktieägarna i EasyFill AB (publ) 556653-2924 kallas härmed till årsstämma tisdagen den 27 maj 2014 klockan 17.00 i företagets lokaler Sollentunavägen 135 i Sollentuna

Anmälan mm

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall:

• Dels vara införd i den av värdepapperscentralen Euroclear AB förda aktiebok senast tisdagen 20 maj 2014.
• Dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress: EasyFill AB (publ), Industrigatan 10, 840 60 Bräcke eller per telefon 0693-66 13 00 eller per fax 0693-715 96 eller via e-post christina.sjoberg@enjoysales.se, senast tisdag den 20 maj 2014 kl 12.00

Vid anmälan bör namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer uppges. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 20 maj 2014, då sådan införing ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av dagordningen
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2013.
9. Anförande av verkställande direktören med efterföljande frågestund
10. Beslut om
a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelse, revisorer och revisorssuppleanter
13. Förslag till förlängning av konvertibelt förlagslån samt förlängning teckningsoptionsavtal 2011/2014
14. Övriga ärenden
15. Stämmans avslutande
Information
Antal aktier i EasyFill AB (publ) uppgår per 2014-04-25 till 48 609 379, varav 2 106 520 A-aktier och 46 502 859 B-aktier.

Bräcke i april 2014

Styrelsen

Beslutsförslag

Dagordningen punkt 11

Styrelsens ordinarie ledamöter ersätts med 1 prisbasbelopp samt ytterligare 1 prisbasbelopp till styrelsens ordförande.

Bolagets revisor ersätts enligt löpande räkning.

Dagordningen punkt 12

Val av styrelse, revisorer och revisorssuppleanter

Omval av samtliga styrelseledamöter på ett år:

Styrelseordförande,
Anders Liden

Ordinarie ledamöter
Anders Liden, Håkan Sjölander, Richard Bagge, Hans Berg, Urban Sjöberg, Tobias Sjölander.

Styrelsesuppleant
Bengt-Göran Persson

Revisor, vald 2011 till 2015
Jens Edlund från Revisionsbyrån Edlund o Partners

Dagordningen punkt 13

Förslag till förlängning av konvertibelt förlagslån samt förlängning teckningsoptionsavtal 2011/2014

Styrelsen föreslår att Konvertibelt Lån om 2 721 140 kr samt det optionsavtal som löper ut 2014-06-30 förlängs med två år till 2016-06-30 med i övrigt oförändrade villkor. Detta förslag ska underställas årsstämman för beslut med kvalificerad majoritet (minst 90 % av på stämman avgivna röster) och är villkorat av att respektive skuldebrevsinnehavare skriftligen påtecknar ett avtal om förlängning.

John Andersen har enligt beslut på bolagsstämman för 2010: 2 500 000 teckningsoptioner i bolagets aktie B med lösendatum 30 juni 2014 till en lösenkurs av 2,98 SEK.

Investa Företagskapital AB, Richard Bagge, Claudia Rask, Martin Lundh och Kaj Lundh har konvertibel lån på sammanlagt 2 721 140 sek med lösendatum 30 juni 2014 med konverteringskurs 2,98 SEK.

Läs mer