Kallelse årsstämma avseende 2014

Aktieägarna i EasyFill AB (publ) 556653-2924 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 maj 2015 klockan 17.00 i företagets lokaler Sollentunavägen 135 i Sollentuna.

Anmälan mm.

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall:

•    Dels vara införd i den av värdepapperscentralen Euroclear AB förda aktiebok senast torsdag 21 maj 2015.

•    Dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress: EasyFill AB (publ), Industrigatan 10, 840 60 Bräcke eller per telefon 0693-66 13 00 eller per fax 0693-715 96 eller via e-post christina.sjoberg@enjoysales.se, senast onsdag den 20 maj 2015 kl 12.00

Vid anmälan bör namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer uppges. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 21 maj 2015, då sådan införing ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

1.    Stämmans öppnande

2.    Val av ordförande vid stämman

3.    Val av protokollförare

4.    Upprättande och godkännande av röstlängd

5.    Val av en eller två justeringsmän

6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.    Godkännande av dagordningen

8.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014.

9.    Anförande av verkställande direktören med efterföljande frågestund

10.    Beslut om

a.    Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b.    Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c.    Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

11.    Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna

12.    Val av styrelse, revisorer och revisorssuppleanter

13.    Övriga ärenden

14.    Stämmans avslutande

Beslutsförslag
Gällande punkterna 11 och 12 kommer förslag att publiceras senast två veckor innan bolagstämman.

Information
Antal aktier i EasyFill AB (publ) uppgår per 2015-04-27 till 48 609 379, varav 2 106 520 A-aktier och 46 502 859 B-aktier.

Bräcke i april 2015

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@easyfill.se

För mer info besök gärna: www.easyfill.se

   

Läs mer Läs mer