Företrädesemission 2023

EasyFill AB (publ) offentliggjorde 5 september 2023 ett Informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningsperiod 11 september till 2 oktober 2023. Företrädesemissionen beräknas tillföra Bolaget upp till 23,7 MSEK före emissionskostnader.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det Informationsmemorandum som upprättats av Bolaget. Informationsmemorandumet finns tillgängligt nedan samt på Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com.

Sammanfattning

– Samtliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) aktie oavsett aktieslag som innehas på avstämningsdagen den 7 september 2023.
– Registrerad aktieägare i EasyFill AB äger företrädesrätt att teckna B-aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget.
– Teckningskursen är 0,20 SEK per ny B-aktie. Courtage utgår ej.
– Företrädesemissionen består av högst 118 502 100 B-aktier, vilket innebär att Bolaget kommer tillföras högst 23,7 MSEK före emissionskostnader vid fullteckning (23,4 MSEK efter emissionskostnader).
– Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 11 september 2023 till och med 2 oktober 2023.
– Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 11 september 2023 till och med den 20 september 2023.
– Företrädesemissionen omfattas till cirka 48 procent av teckningsförbindelser.

Tidplan

5 september 2023 – Sista handelsdag med rätt att delta i Företrädesemissionen
6 september 2023 – Första handelsdag utan rätt att delta i Företrädesemissionen
7 september 2023 – Avstämningsdag
13 september 2023 – Informationsmöte kl 10:00
18 september 2023 – Aktiespararnas Aktiedag, Stockholm, kl 15:10
19 september 2023 – Informationsmöte kl 19:00
11 – 20 september 2023 – Handel i teckningsrätter
11 – 2 oktober 2023 – Teckningsperiod
4 oktober 2023 – Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Informationswebinarium via Teams

Se genomförda webbsändningar på följande länkar:

Informationsmöte 13 september
Informationsmöte 19 september
Aktiespararnas Aktiedag, Stockholm, 18 september

Så här tecknar du aktier

För anmälningssedel för teckning utan företräde, se Aqurats webbsida.