Information inför digital bolagsstämma i EasyFill AB (Publ)

Onsdagen den 27:e maj kl 15 hålls EasyFills bolagsstämma. På grund av risken för spridning av coronavirus hålls stämman digitalt via Googla Meets. Mer information nedan.

De aktieägare som önskar delta i den digitala stämman måste skicka in sin mailadress i samband med anmälan. Därefter kommer en inbjudan till Google Meets att skickas ut med en länk till den digitala stämman.

Vi uppmanar deltagare att delta via dator/laptop eller liknande, samt ha webkamera och att lyssna via headset/lurar. Detta då presentationer och videor kommer att visas under stämman.

Styrelsen har beslutat att förlänga anmälningstiden till bolagsstämman till måndagen den 25:e maj.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 1. dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 20 maj 2020. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste före onsdagen den 20 maj 2020 tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Kontakt med förvaltaren bör tas i god tid före detta datum.
 1. dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast onsdagen den 20 maj 2020; per post: EasyFill AB (Publ), Industrigatan 10, 841 32 Bräcke, per telefon: +46 (0) 693 66 13 00 eller per epost: christina.sjoberg@enjoysales.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person/organisationsnummer och telefonnummer (dagtid), samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden (högst två biträden). Aktieägare som kommer att företrädas av ombud måste utfärda en daterad och undertecknad fullmakt till ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, bör skickas till bolaget på ovannämnd adress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.easyfillcorporate.com samt nedladdningsbart via denna länk:
https://www.easyfillcorporate.com/wp-content/uploads/2020/05/Fullmakt-stamma.docx

Fullmakten kan även skickas per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsen uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till följande. Det totala antalet A-aktier i bolaget är 2 226 223 med ett röstvärde om 10, motsvarande 22 262 230 röster, det totala antalet B-aktier i bolaget är 75 346 491 med ett röstvärde om 1, motsvarande 75 346 491 röster, och det totala antalet C-aktier i bolaget är 12 604 933 med ett röstvärde om 1, motsvarande 12 604 933 röster. Således finns det totalt 90 177 647 aktier och 110 213 654 röster i bolaget.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut om:
  1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
 10. Val av styrelseledamöter och revisorer
 11. Beslut om emissionsbemyndigande
 12. Stämmans avslutande

Efter stämmans formella avslut

Information om året som gått och tankar om framtiden, CEO Håkan Sjölander, m.fl., med efterföljande frågestund

Förslag till beslut:

Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Aktieägare representerade cirka 36 procent av rösterna i bolaget föreslår att styrelsearvode ska utgå med motsvarande 2,5 prisbasbelopp till styrelseordföranden och med motsvarande 1 prisbasbelopp till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter. Arvode ska dock inte utgå till styrelseledamot som uppbär lön eller konsultarvode i koncernen.

Arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och revisorer

Aktieägare representerade cirka 36 procent av rösterna i bolaget föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie ledamöter samt att bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska ha en revisor utan revisorssuppleant, i form av ett registrerat revisionsbolag. Nämnda aktieägare föreslår omval av styrelseledamöterna Håkan Sjölander, Richard Bagge, Torbjörn Petersson, Urban Sjöberg och Tobias Sjölander. Richard Bagge föreslås kvarstå som styrelsens ordförande. 

Omval föreslås även av det registrerade revisionsbolaget Edlund & Partners AB, med Jens Edlund som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 11 – Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket punkt 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Beslutet kräver för dess giltighet att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare i bolaget har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bolagets ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 § aktiebolagslagen).

Fullständiga förslag och tillgängliga handlingar

Förslagen till beslut enligt punkterna 10–12 är fullständiga.

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.easyfill.se senast från och med den 12 maj 2020 och skickas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Bräcke 20 maj 2020

EasyFill AB (publ)

Styrelsen

Håkan Sjölander
CEO/VD
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

 

Kort om EasyFill Group

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.

EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företag, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

www.easyfill.se 
www.easyfillcorporate.com

CisionLink Information gällande digital bolagsstämma i EasyFill AB