Information från årsstämma gällande 2015.

Årsstämma genomfördes i EasyFill AB 2015-06-02 i företagets lokaler i Sollentuna.

EasyFill AB (publ) genomförde årsstämma gällande 2015 torsdagen den 2 juni 2016. Styrelsen i bolaget konstaterade att uppslutningen var god, ca 45 stycken aktieägare en klar förbättring från föregående år och man konstaterade att lokalen i Sollentuna med dylik ökning inte kommer att räcka till i framtiden.

Följande fastställdes

 •  Anders Liden öppnade stämman
 •  Richard Bagge valdes till ordförande för stämman
 •  Richard Bagge valdes som protokollförare
 •  Andrej Kledzik och Björn Rodeholt valdes till justerare
 •  Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad
 •  Efter att revisorn läst upp revisionsberättelsen och tillstyrkt resultat- och balansräkning och förvaltningsberättelsen, fastställdes densamma.
 •  Dispositioner beträffande bolagets resultat beslöts enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
 •  Efter att revisorn tillstyrkt erhöll styrelsen och VD ansvarsfrihet.
 •  Arvoden styrelse och revisorer
  • Anställda i bolaget = inget arvode utgår
  • Ordinarie ledamot = ett basbelopp
  • Styrelseordförande = ett och ett halvt basbelopp
  • Revisor ersätts på godkänd löpande räkning
 •  Omval av Styrelsen 2016 fram till nästa Årsstämma
  • Richard Bagge, ledamot och styrelseordförande
  • Tobias Sjölander, ledamot
  • Urban Sjöberg, ledamot
  • Hans Bergh, ledamot
  • Håkan Sjölander, VD och ledamot
  • Omval av Jens Edlund, revisor, på ett år.

Information på Årsstämman

Övrigt: Richard Bagge informerade att de 1 miljon teckningsoptioner som finns i bolaget och som beslutades på årsstämman gällande 2011och med samma antal förlängda på årsstämman gällande 2014 fram till den 30 juni 2016 olyckligtvis blivit angivna som 2,5 miljoner i kallelsen till årsstämman 2014 samt i årsredovisning 2014 och 2015 när de rätteligen på årsstämman 2011 beslutades vara 1 miljon. Således korrigering av ett fel på sidan 4 i årsredovisningen för 2015.

Årsstämmans deltagare fick en genomgång/sammanfattning av händelserna som presenterats i PM under året av VD Håkan Sjölander och av bolagets marknadschef Jens Nisu och av bolagets chef i Tyskland Oliver Eischeid.

I samtliga beslut var 100% enighet.

Styrelsens ordförande sedan 2010 Anders Lidén som valt att avgå avtackades av VD Håkan Sjölander men kommer vara styrelsen behjälplig framöver som adjungerad.

Bräcke 7 juni 2016

Styrelsen

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                                                 Jens Nisu
CEO                                                                    Marketing Director
+46 70 59 444 69                                               +46 70 660 58 82
hakan.sjolander@easyfill.se                               jens.nisu@easyfill.se 

www.easyfill.se 

Kort om EasyFill
EasyFill AB (publ) är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners. EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget. 

Läs mer Läs mer