Information från årsstämma gällande 2012

Årsstämma genomfördes i Enjoy Group AB u.n.t EasyFill AB 2013-05-15 i företagets lokaler i Sollentuna

Enjoy Group AB u.n.t EasyFill.se (publ) genomförde årsstämma gällande 2012 onsdagen den 15/5 2013. Styrelsen i bolaget konstaterade att uppslutningen på intet sätt var tillfredsställande trots att stämman flyttats från Bräcke till Sollentuna, ett av skälen till den dåliga uppslutningen kan vara att stämman startade klockan 13.00 när de flesta är på jobbet, vid årstämmor i framtiden skall därför stämman hållas senare på eftermiddagen.

Följande fastställdes

• Resultat och balansräkning

• Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda resultaträkningen.

• Styrelsen och VD i företaget erhöll ansvarsfrihet.

• Arvoden styrelse och revisorer

o Anställda i bolaget utgår ej arvode

o Ordinarie ledamot = ett basbelopp

o Styrelseordförande = två basbelopp

• Styrelsen 2013 fram till nästa Årsstämma består av

Omval

o Anders Liden, styrelseordförande

o Richard Bagge, ledamot

o Tobias Sjölander, ledamot

o Urban Sjöberg, ledamot

o Håkan Sjölander, ledamot

o Bengt-Göran Persson, suppleant

Nyval

o Hans Berg, ledamot

Som ny styrelsemedlem valdes Hans Berg 56 år, tre barn bor i Sundsvall. 30 år inom Permobil, 1999-2010 koncernchef. Global erfarenhet av +100 styrelseuppdrag via Permobils dotterbolag ute i världen. Sitter idag i ca 10 olika styrelser, bl a Permobil och Swedbank lokalt.

Information på Årstämman

Årsstämmans deltagare fick en genomgång/sammanfattning av händelserna som presenterats i PM under året av VD Håkan Sjölander och av bolagets marknadschef Jens Nisu dessutom fick deltagarna information om bolagets namnändring från Enjoy Group AB till EasyFill AB och varför den genomförs, man fick också se bolagets nya profil samt blev presenterad bolagets nya hemsida som kommer att lanseras i och med att det nya namnet EasyFill AB lanseras, samtliga närvarande var övertygade att bolaget är på rätt väg och att den framtidstro bolagetsledning och styrelse uttryckte har stora förutsättningar att infrias.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

Förslag
Styrelsen grundförslag var att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om aktiekapitalökning om högst 600 000 kronor genom nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner, motsvarande en utspädning om cirka 13 procent av Bolagets registrerade aktiekapital och totala röstetal (beräknat efter föreslagen utgivning av teckningsoptioner och konvertibler enligt beslut på bolagsstämman 2011, med löptid tom 2014-06-30), betalning skall kunna ske kontant, genom apport och/eller kvittning. Om emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall emissionskursen sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

Beslut
Efter att Aktiespararnas representant på bolagsstämman informerat om att gängse sed var att inte överskrida 10 % utspädning beslutade årsstämman att bemyndigade aktiekapitalökningen till 400 000 kronor enligt samma villkor som i ovanstående förslag.

Bräcke 16 maj 2013

Styrelsen

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 hakan.sjolander@easyfill.se, eller bolagets marknadschef Jens Nisu 070 660 58 82 jens.nisu@easyfill.se för mer info besök gärna: www.easyfill.se

Kort om Enjoy Group AB u.n.t EasyFill.se (publ)

Bolagets affärsidé är att genom egenutvecklade och patenterade lösningar erbjuda kunder smarta lösningar för effektiv påfyllning av varor och därigenom sänka kundens personalkostnader, minimera svinn och öka impulsköp. Bolagets produkter riktar sig mot detaljhandeln och främst handel med livsmedel på en global marknad.
Bolaget har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker, bolaget är sedan den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer