Huvudägare konverterar i förtid

För att förstärka Enjoy Group AB ,s (publ) egenkapital har två av bolagets ägare Loxysoft AB och Inesco Holding AB konverterat i förtid de konvertibler man innehar, ordinarie lösendatum var den 30 juni 2014 men konvertering skedde den 21 september 2012.

Loxysoft AB och Inesco Holding AB är båda bolag där Enjoy Group AB,s VD Håkan Sjölander är delägare. Enjoy Group AB,s aktiekurs var på lösendagen den 21 september 1,29 och nu väljer bolagets huvudägare att konvertera i förtid till kursen 3.00. Efter inlösen av ovanstående konvertibler till aktier ökar aktiekapitalet med 158 356 kr och överkursen med 4 592 338 kr. Total ökning av egna kapitalet 4 750 695 kr.
Ovanstående ger då en soliditet i koncernen på 4,31 %. (soliditeten baseras på rapporten per den 30 juni 2012.)

VD kommentar
Enjoys aktiekurs har sakta dalat under 2012 vilket från min sida är förståligt eftersom få nyheter presenterats, i tidigare rapporter har jag informerat om att vi lägger om hela konceptet med våra patenterade hyllor från plåt till plast och att detta tar viss tid att genomföra. Omläggning sker helt i takt med plan. Produktionspriserna på produkterna kommer efter omläggningen sjunka radikalt och förutsättningar för affärer ökar därmed dramatiskt.

Genom att konvertera i förtid visar jag och mina delägare i Loxysoft AB och Inesco Holding AB att vår tro på bolaget och dess framgång är orubbat.

Nästkommande rapport: halvårsrapport 30/11 2012
Bräcke 25 september 2012
Styrelsen

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@enjoysales.se, för mer info besök gärna: www.enjoygroup.eu

Kort om Enjoy Group AB (publ)
Enjoy är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling samt försäljning av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad. Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer