Halvårsrapport, 2010 (januari – juni)

Omsättningen i Enjoy Group AB (publ) 55 66 53 -2924 kvartal 2-2010 landade på 16 461 000 vilket är bra siffror trots att bolaget i jämförelse med kvartal 2-2009 inte haft några leveranser till Coca-Cola i Sverige under kvartal 2- 2010.

Nyckeltal i koncernen, SEK

Period 1 april till 30 juni Kvartal 2- 2010 (Kvartal 2- 2009)

Omsättning: 16 461 406 (12 569 834)
Rörelseresultat: 692 074 (-890 257)
Resultat efter finansiella kostnader: 86 182 (-1 101 126)
Rörelsemarginal %: 4,2 (-7,08)
Antal utestående aktier vid periodens slut: 30 442 760 (8 000 000)
Resultat per aktie: 0,003 (-0,14)
Soliditet %: 29,27 (-14,85)

Rörelseresultatet enskilt kvartal 2 – 2010 landade på ca + 692 074 i detta resultat ingår avskrivningar på ca – 850 000 och kostnader för vår patentstrid på ca – 400 000 samt emissionskostnader på ca – 100 000, avskrivningar och extraordinära kostnader under kvartal 2 är således ca -1 350 000 vilket innebär att det verkliga rörelseresultatet för kvartal 2 enskilt är ca + 2 050 000. Till detta resultat skall finansiella kostnader dras ifrån med ca – 613 000 vilket är stora kostnader för bolaget, med de pengar bolaget erhöll i emissionen i juni så är bolagets finansiella situation god och förhandlingar kan nu ske med våra lånegivare där målsättningen i förhandlingarna är lägre räntor.
När det gäller avskrivningar så skriver vi av allt på kort tid och med den avskrivningshastighet vi har just nu så kommer alla stora avskrivningar att vara avslutade i slutet av 2011. (nya avskrivningar tillkommer om/när nya produkter utvecklas men absolut inte i de storleksordningar som varit hittills). Innan vi avslutar året så kommer styrelsen och vår revisor att titta på detta med avskrivningar och se om det är för hög avskrivningstakt som bolaget har. Dock är fördelen med hög avskrivningstakt att bolaget snabbt får slut på dessa och kan presentera verkliga resultat i företaget.

Sammantaget första halvåret – 2010 ger följande siffror (sek)

Period Kvartal 1-2: 2010 (1 jan – 30 juni)

Omsättning: 25 414 000
Inköp varor: -17 168 930
Diverse kostnader: -5 470 000
Personalkostnader: -1 951 695
Summa resultat före avskrivningar och finansiella kostnader: 823 051
Avskrivningar: -1 921 000
Finansiella kostnader: -898 015
Summa resultat: – 1 996 466
I ovanstående kostnader ingår dessutom extraordinära kostnader på ca 400 000
avseende patentstriden med Frigoglass samt ca 100 000 i emissionskostnader.
Resultat före avskrivningar och extraordinära kostnader ca: 1 323 000

Flyttning av tillverkning till Turkiet av egenutvecklade kylskåp
Alla avtal mellan Enjoy och Klimasan är påskrivna och all produktion är under kvartal 2, 2010 flyttad till Klimasans fabrik i Turkiet enligt tidigare kommunicerade pressmeddelanden. Detta är strategiskt mycket viktigt för Enjoy, bolagets kostnader sjunker väsentligt samtidigt som täckningsbidraget blir större. Dessutom marknadssatsar nu Klimasan på dessa öppna kylskåp och marknadsför som Klimasan produkter på hela marknaden. För Enjoy innebär all Klimasan försäljning intäkter i form av provisioner.
RotoShelf för impulskylskåp
Under sommaren har Klimasan skickat ut provkylskåp med RotoShelf till många kunder i stora delar av världen och styrelsen i Enjoy ser med tillförsikt fram emot utfallet på denna marknadssatsning som kommer att visa sig under hösten 2010.
RotoShelf för öppna stor kyldiskar/kylmöbler
Citat från PM kvartal nummer 1 2010
“I en Ica butik i Stockholm har vi installerat de sex första patenterade RotoShelf enheterna i en stor öppen kyldisk efter en förfrågan från ICA centralt, kylmöbeln har levererats av Wica som är ett av Sveriges ledande företag inom segmentet stora öppna kylmöbler. Wica ägs i sin tur av ett företag som heter Arneg som finns i stora delar av världen. De RotoShelf enheterna som levererats i den stora öppna kylmöbeln är avsedd för läsk men eftersom denna typ av kylmöbel installeras för många andra varugrupper så är marknaden enormt stor. Butiken öppnade vecka 12 så det är ännu för tidigt att komma med utvärderingar men under telefonkontakt föregående vecka informerade en av cheferna gällande nyetableringar hos ICA Sverige att man kommer att installera ytterligare butiker för test. Om detta projekt lyckas så är marknaden bara i Ica butiker väldigt stor. I dagsläget är de signaler Enjoy erhållit ytterst positiva. Eftersom Arneg finns i stora delar av världen så är detta en fantastiskt stor marknad. Även här är Enjoys målsättning att utveckla produkten och sedan skriva avtal med leverantören och därefter bli en resurs i deras försäljningsorganisation.”
Marknadssatsningen enligt ovanstående fortgår och nya provbutiker kommer att byggas under hösten och då kommer ytterligare information.
RotoShelf i butiksinredning
Citat från PM kvartal 1 2010
“Enjoys patenterade produkt SwingOut Ambient har inte slagit på marknaden så positivt som förväntat och det beror till stora delar på att marknadsbearbetningen förmodligen varit för liten och det i sin tur beror på att fokus har lagts på kortsiktig försäljning av Klimasan kylskåp istället för att fokusera på det som ger långsiktiga intäkter. Under våren 2010 har Enjoy utvecklat en helt ny patenterad butiksinredning och de tester som gjorts visar att produkten är enklare att installera i befintlig butiksinredning än SwingOut Ambient, Enjoy kommer nu att presentera bolagets nya produkt för i första hand samarbetspartnern Elbe och därefter är målsättning att lansera produkten i flera länder i första hand i Europa. Med den nya produkten och SwingOut Ambient har Enjoy nu ett produktsortiment som täcker stora delar av butiksmarknaden. Enjoys styrelse är övertygad om att RotoShelf i kylskåp är en framtidsprodukt med enormt stor potential men att marknaden för butiksinredning är oändligt mycket större.”
Här finns ELBE kvar som samarbetspartner men möten och kontakter har också etablerats med en ledande Europeisk butiksinredningstillverkare. Med den nya samarbetspartnern har SwingOut Ambient och RotoShelf Ambient stora förutsättningar att ge ordentligt avtryck i Enjoys resultatrapporter i framtiden.
Teckningsoptioner och antal aktier
6 748 628 nya aktier till en kurs av 1: styck = 6 748 628 sek (före emissionskostnader) blev utfallet för de teckningsoptioner med lösen 30/6 2010 som fanns i Enjoy Group AB (Publ). Total antalet teckningsoptioner var 8 384 755 vilket innebär att utfallet blev ca 80,5 %.
Antalet aktier kommer att öka med 6 748 628 aktier när de registrerats hos Bolagsverket. Total kommer det sedan att finnas 35 246 908 B aktier och 1 944 480 A aktier i bolaget.
Ovanstående uppgifter skiljer sig med + 5000st teckningsoptioner/aktier jämfört med PM utskickat 5/7 2010 som var fel eftersom en teckningsanmälan på 5000st teckningsoptioner som inkom redan under kvartal 1 förbisetts i redovisningen.

VD kommentar
“Enjoy går nu in i en ny era, flytten av tillverkningen till Klimasan’s anläggning utanför Izmir i Turkiet är klar vilket minskar våra kostnader väsentligt, Klimasan kommer nu att sälja och marknadsföra Enjoys samtliga produkter och på det sättet kommer Enjoys intäkter att öka eftersom vi inte har de stora kostnaderna för att sälja. RotoShelf i kylskåp och SwingOut och RotoShelf Ambient som butiksinredning har stora förutsättningar att erövra en marknad som i dagsläget är i princip helt oexploaterad och min personliga åsikt är att Enjoys produkter och våra samarbetspartner kommer att ge Enjoys aktieägare en ljus framtid, kommenterar Enjoys VD Håkan Sjölander”.

Revisors granskning
Denna delårsrapport, inklusive redovisning av koncernens resultat och ställning, har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Nästa rapport avseende kvartal 3 redovisas den 30/11 2010

Bräcke 27/8 2010
Styrelsen

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@enjoysales.se,
För mer info besök gärna: www.enjoygroup.eu och: www.klimasan.com.tr

Kort om Enjoy Group AB (publ)
Enjoy är en skandinavisk leverantör och tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor för den internationella marknaden. Enjoy har sedan starten etablerat sig som en ledande leverantör med nya produkter och patent som markerar en ny tidsepok inom den kommersiella kylindustrin. Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där administration och försäljning finns. Företaget har ett nära samarbete med Klimasan från Turkiet som är en av Europas största tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor. Klimasan är börsnoterade på turkiska börsen. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer