Förändringar i årsbokslut för Enjoy Group AB u.n.t* EasyFill AB (publ) i förhållande till tidigare publicerad bokslutskommuniké

Enjoy Group AB u.n.t* EasyFill AB har i bokslutskommuniké per den 28 februari 2013 informerat om preliminärt resultat gällande 2012 ett resultat som nu förändras enligt nedanstående skäl.

Enjoy Group AB u.n.t* EasyFill AB köper varumärkesdekorerade kylskåp och hanterar garantiservice på dessa från bland annat Klimasan i Turkiet. I det avtal som finns med Klimasan finns klara regler hur garantiservicen skall utföras och hur ersättningen från Klimasan skall regleras. Kostnaden för garanti betalas upp till en given procent baserat på inköpet per produkt under garantitiden (normalt 24 månader) av Enjoy Group AB u.n.t* EasyFill AB. När sedan den procenten passerats betalas alla garantikostnader av Klimasan.

Således måste 12 månader passera innan de ekonomiska mellanhavandena kan regleras. En komplicerad uppgift som tar tid trots att det varje vecka skickas in detaljerade rapporter. Eftersom detta är löpande rapportering så sker regleringen för de senaste 12 månaderna i februari varje år. På grund av krångliga regler/avtal sköts 2011 års garantikostnadsreglering till, och skall sammanställas med, 2012 års siffror och detta sker just nu. Klimasan har nu sett att det är stora pengar det är frågan om och har därför beslutat att varje enskild post skall kontrolleras vilket vi accepterat.

Vid färdigställande av det slutliga bokslutet och årsredovisningen har det ej gått att få en extern bekräftelse på denna fordran, och vi har därför beslutat intäktsföra dessa pengar först när de inbetalas till bolaget. Detta beräknas ske under 2013. Detta innebär att resultatet försämras med 900 000 kr 2012 och när pengarna utbetalas 2013 så ökar resultatet med samma belopp.

I bokslutskommunikén per den 28/2 2012 publicerades nedanstående

Omsättning: 22 097 (31 886)
Rörelseresultat efter avskrivningar: -1 465 (-3 070)
Resultat efter finansiella poster: – 2 643 (- 4 485)
Rörelsemarginal %: -6,63 (-9,63)
Antal utestående aktier vid periodens slut: 41 562 117 (37 191 388)
Resultat per aktie, kr: -0,06 (-0,12)
Soliditet %: 20,90 (12,34)

Rörelseresultatet och resultat efter avskrivningar förändras i 2012 års bokslut med – 900 000, observera dock att denna summa kommer att bli intäkt i 2013 års resultat.

VD-kommentar
Jag har full förståelse att vår revisor måste ha papper på allt således även pengar som i detta fall, av den anledningen har jag således beslutat att intäktsföra dessa när de inbetalas till bolaget. Det är samma pengar för bolagets del, så vilket år intäkten redovisas blir i detta fall en teknikalitet.

Bräcke 25 april 2013

Styrelsen

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@enjoygroup.eu, för mer information besök gärna: www.enjoygroup.eu

Kort om Enjoy Group AB u n t EasyFill AB (publ)
Enjoy är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling samt försäljning av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas ska patenteras och lanseras, med världen som marknad. Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. Enjoy Group AB är från och med den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

u.n.t = under namnändring till

Läs mer