Enjoy Group AB (publ) indragen i patentstrid

Enjoys patenterade uppfinning, kallad RotoShelf, har enligt bolaget utsatts för patentintrång och bolaget kommer i dag fredagen den 23/4 2010 att lämna in en stämningsansökan om patentintrång som skett i Sverige av de norska företagen Frigoglass Nordic AS och Ebeco AS med yrkande om bl.a. vitesförbud mot fortsatta intrångshandlingar och skadestånd.

För en tid sedan fick Enjoy efter ett tips information om att företagets patenterade uppfinning, RotoShelf, hade utsatts för ett patentintrång av Frigoglass som är en av världens största tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor. De norska företagen Frigogoglass Nordic AS (ägt till 100 % av Frigoglass i Grekland) och deras samarbetspartner Ebeco AS var ute på den svenska marknaden och marknadsförde en produkt som i princip var identiskt lika som Enjoys patenterade uppfinning RotoShelf.

Enjoys juridiska ombud AWAPATENT kontaktade omedelbart tillverkaren och bad att få ritningar på produkten som man hade utvecklat, vilka erhölls. Ritningar skickades till Steve Athle på AWAPATENT som varit Enjoys patentombud i detta patentärende. Patentintrångsritningarna och Enjoys patenthandlingar skickades också till Gunnar Nilsen Søndersrød på den norska patentbyrån Acapo AS. Båda patentbyråerna fick sedan var för sig analysera alla handlingar och därefter komma med en skriftlig utlåtelse om de ansåg att Frigoglass/Ebecos produkt var patentintrång eller ej. AWAPATENT och Acapo gjorde sina bedömningar helt oberoende av varandra. När Enjoy erhöll utredningarna med kommentarer kände Enjoys styrelse en enorm tillfredsställelse eftersom det visade sig att både AWAPATENT och Acapos A/S kommit till samma slutsats, nämligen att Frigoglass/Ebeco produkt gör intrång i Enjoys patent.

AWAPATENTs jurister tog omedelbart fram ett varningsbrev som skickades till Frigoglass/Ebeco där det påtalades att Enjoy gjorde gällande patentintrång och att Enjoy avsåg att vidta juridiska åtgärder om patentintrånget fortsatte.

I ett försök att vara smart och ta makten över den juridiska processen lämnade då Ebeco in en stämningsansökan mot Enjoy med yrkande om att domstolen skulle fastställa att Ebeco ej gör patentintrång på RotoShelf med sin produkt. Ebeco lämnade in stämningsansökan eftersom man ansåg att Enjoy försökte förstöra deras möjligheter att sälja på marknaden och i det fallet hade Ebeco helt rätt eftersom Enjoy på goda grunder bedömer att den produkt Frigoglass/Ebeco marknadsför är ett patentintrång.

Enjoy beslutade senare att väcka talan om patentintrång mot Ebeco AS och Frigoglass Nordic AS och denna har utarbetats av AWAPATENTs jurister och kommer att lämnas in till domstol i dag fredagen den 23 april 2010. RotoShelf är som produkt så unik och de ekonomiska fördelar som produkten ger brukaren är så stor så den summa som Frigoglass kommer att stämmas på är stor. Dels kommer Enjoy att begära ett engångsbelopp dels en ersättning som beräknas per styck för förlorade möjligheter att sälja på marknaden.

Enjoy har utvecklat och patenterat ett flertal produkter som är unika och valet av patentbyrå har och är mycket viktigt eftersom Enjoys styrelse är medveten om att unika produkter förr eller senare kan utsätts för patentintrång och då är det mycket viktigt att alla handlingar som skyddar produkten är ytterst genomarbetade. RotoShelf patentet är utarbetat av Enjoys egna experter i samarbete med AWAPATENT som är en av Europas ledande patentbyråer med stor kompetens.

Upprättande av juridiska handlingar och rättegångskostnader kommer att täckas av försäkring som Enjoy innehar upp till 260 000 kr. Vårt juridiska ombud, i detta fall AWAPATENT, bedömer att rättegångskostnaderna för ett patentmål för vardera parten ligger i storleksordningen om 1 miljon kronor eller mer. Viktigt att påpeka är att vinnande part i domstolstvisten har rätt att få skäliga rättegångskostnader betalade av motparten. Om det visar sig att all Enjoys samlade expertis som finns att läsa om i ovanstående har rätt i sina antaganden om att Frigoglass/Ebecos produkt är ett regelrätt patentintrång kommer således domstolen besluta om rättegångskostnader till Enjoys fördel.

VD Kommentar
Att utsättas för ett patentintrång är väldigt jobbigt för hela företaget, förutom att vi förlorar omsättning och till viss del status på marknaden så tvingas flera av oss lägga tid på att ta fram fakta gällande vårt patent. Fokus blir nu för mig som VD i bolaget flyttad från utveckling av marknaden till att jobba med patentintrånget vilket är negativt även om jag anser att detta med patentintrång inte bara är negativt eftersom RotoShelf marknaden nu plötsligt bearbetas av Frigoglass som är en av världens största tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor. Vår tekniska expertis på AWA Patent har under tiden de jobbat med stämningsansökan ytterligare stärkts i sin övertygelse att detta är ett patentintrångsmål som vi har stora möjligheter att vinna och om Frigoglass/Ebeco fortsätter sälja patentintrångs-produkten trots de starka juridiska argument som talar i vår fördel så erhåller vi dels marknadsbearbetning för framtida försäljning (naturligtvis får vi ändå göra jobbet själva men vi kanske får tillbaka lite av den tid jag nu måste lägga på patentintrånget) och dels ersättning för de förlorade intäkter vi erhåller så länge som Frigoglass fortsätter att sälja produkten på marknaden. På detta sätt kan således Enjoy trots allt negativt som uppkommer i dylik process bli en typ av vinnare kommenterar Håkan Sjölander VD i Enjoy Group AB (publ).

Bräcke 23/4 2010
Styrelsen i Enjoy Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@enjoysales.se,
För mer info besök gärna: www.enjoygroup.eu och: www.klimasan.com.tr

Kort om Enjoy Group AB (publ)
Enjoy är en skandinavisk leverantör och tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor för den internationella marknaden. Enjoy har sedan starten etablerat sig som en ledande leverantör med nya produkter och patent som markerar en ny tidsepok inom den kommersiella kylindustrin. Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där administration, försäljning och tillverkning sker. Företaget har ett nära samarbete med Klimasan från Turkiet som är en av Europas största tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor. Klimasan är börsnoterade på turkiska börsen. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer