EasyFill AB:s (publ) information om årsstämma

Inför årsstämman – alla är välkomna

Aktieägarna i EasyFill AB (publ) org.nr 556653–2924 kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 maj 2019 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Sollentunavägen 135 i Sollentuna. I samband med årsstämman bjuds på enklare förtäring.

Det står nu klart att den nyss avslutade företrädesemissionen inte kommer hinna registreras innan avstämningsdagen, främst beroende på sena likvider.

Styrelsen har därför beslutat att låta alla de som tecknat sig i företrädesemissionen men som ännu inte fått sina BTA omvandlade till B aktier innan avstämningsdagen få närvara på årsstämman utan rösträtt. Ange det i din anmälan.

På årsstämman kommer förutom sedvanliga/lagstadgade ärenden på årsstämma också ske information om bolagets verksamhet av:

Håkan Sjölander VD EasyFill

Jens Nisu, marknadschef EasyFill

Oliver Eischeid försäljningschef EasyFill

Handlingarna för årsstämman finns att hämta på nedanstående länk:

https://www.easyfillcorporate.com/kallelse-till-arsstamma-i-easyfill-ab-publ-2/

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 22 maj 2019. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste före onsdagen den 22 maj 2019 tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Kontakt med förvaltaren bör tas i god tid före detta datum.

dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast onsdagen den 22 maj 2019; per post: EasyFill AB (publ), Industrigatan 10, 841 32 Bräcke, per telefon: +46 (0) 693 66 13 00 eller per e-post: christina.sjoberg@enjoysales.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person/organisationsnummer och telefonnummer dagtid, samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden (högst två biträden). Aktieägare som kommer att företrädas av ombud måste utfärda en daterad och undertecknad fullmakt till ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, bör skickas till bolaget på ovannämnd adress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.easyfillcorporate.com samt skickas per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Välkomna!  

Styrelsen den 16 maj 2019

Håkan Sjölander
CEO/VD
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com


Kort om EasyFill Group

EasyFill:

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.

EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företagen, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

Enjoy Sales:

Det till 100% av EasyFill ägda dotterbolaget Enjoy Sales AB är Sveriges ledande leverantör av läskedryckskylskåp till livsmedelsbutiker, restauranger, kiosker, besinstationer o.s.v. Bolaget har sin bas i Bräcke (Jämtland) och levererar årligen ca 6000 kylskåp till ett värde av ca 40 miljoner.

Ebeco:

På den till 100% av EasyFill ägda dotterbolaget Ebeco Nizna (Slovakien) utvecklas och tillverkas EasyFills produkter i företagets egenägda fabrikslokaler.

På fabriken i Nizna utvecklas dessutom släpvagnar som säljs runt om i Europa. 

EasyFill koncernens bolagsstruktur:

EasyFill AB (publ) moderbolag (Bräcke, Jämtland).
Sälj- och marknadsavdelning (Sollentuna).

EasyFill GmbH (Köln, Tyskland). 

EasyFill Soutern Africa (Kapstaden, Sydafrika). 50% ägt företag med Shelter Trading, omsättningen redovisas ej i koncernresultatet.

EasyFill America (Fort Worth Texas, USA). 50% ägt företag med Marco Company, omsättningen redovisas ej i koncernresultatet.

Ebeco A/S (Oslo, Norge).

Ebeco SRO (Nizna, Slovakien) fabrik och utveckling.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

CisionLink Read as PDF