EasyFill AB (publ) publicerar Informationsmemorandum inför Företrädesemission

EasyFill AB (publ) offentliggör idag Informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningsperiod 11 september till 25 september 2023. Företrädesemissionen beräknas tillföra Bolaget upp till 23,7 MSEK före emissionskostnader.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det Informationsmemorandum som upprättats av Bolaget. Informationsmemorandumet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.easyfillcorporate.com samt på Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com.

Sammanfattning

 • Samtliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) aktie oavsett aktieslag som innehas på avstämningsdagen den 7 september 2023. Registrerad aktieägare i EasyFill AB äger företrädesrätt att teckna B-aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget.
 • Teckningskursen är 0,20 SEK per ny B-aktie. Courtage utgår ej.
 • Företrädesemissionen består av högst 118 502 100 B-aktier, vilket innebär att Bolaget kommer tillföras högst 23,7 MSEK före emissionskostnader vid fullteckning (23,4 MSEK efter emissionskostnader).
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 11 september 2023 till och med den 25 september 2023.
 • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 11 september 2023 till och med den 20 september 2023.
 • Företrädesemissionen omfattas till cirka 48 procent av teckningsförbindelser.

Tidplan

 • 5 september 2023 – Beräknad dag för offentliggörande av memorandum
 • 5 september 2023 – Sista handelsdag med rätt att delta i Företrädesemissionen
 • 6 september 2023 – Första handelsdag utan rätt att delta i Företrädesemissionen
 • 7 september 2023 – Avstämningsdag
 • 13 september 2023 – Informationsmöte kl 10:00
 • 19 september 2023 – Informationsmöte kl 19:00
 • 11 – 20 september 2023 – Handel i teckningsrätter
 • 11 – 25 september 2023 – Teckningsperiod

Motiv i sammandrag

Nu är det dags att ta EasyFill i mål och att med kapitalet som bolaget nu tar in nå ut i världen med våra roterande hyllor och skapa en förändring i dagligvaruhandeln, Vi ska fortsätta att marknadsföra ”Turning Shelves. Changing the future.” och tillsammans med våra partners nå ut till butikskedjorna med målet att nå större utrullningar under 2023/2024. Marknadsföringen som gjorts under senaste året med miljontals visningar visar att det finns ett stort intresse. Runt om i världen står butikskedjorna inför ökade lönekostnader och utmaningar med att hitta personal och därför ligger det i tiden med våra hyllor. Tidigare år var det EasyFill som knackade på och försökte att få möten med de stora butikskedjorna men nu är det kedjorna som knackar på hos oss.

Förutom utmaningar med personalbemanning ökar även satsningar på butiker som är obemannade och då krävs att butikerna investerar i lösningar för att effektivt hantera påfyllning och frontning av produkter. Vi ska fortsätta på den strategi som bolaget har påbörjat under 2022 för att nå ut på den globala marknaden tillsammans med våra återförsäljare och partners och få det genombrott som bolaget och våra produkter förtjänar.

Vi tror på det vi gör och har de större ägarnas samt nyckelpersoners förtroende då de väljer att kvitta lån från ägare/nyckelpersoner i den kommande emissionen med cirka 11,3 MSEK. Detta gör att företagets balansräkning stärks och att nästan hälften av emissionen täcks av teckningsförbindelser. Emissionen genomförs utan finansiella rådgivare och i stället med hjälp av och via egen erfarenhet från bolagets styrelse, vilket innebär att kostnaden för emissionen blir låg, cirka 0,3 MSEK inklusive marknadsföring, och att bolaget därmed tillförs mer kapital för sin satsning.

EasyFill är ett svenskt företag med huvudkontor i Bräcke, nära Östersund i Jämtland. Koncernen har hel- och delägda bolag i Tyskland, Slovakien, USA, Norge och Sydafrika.  EasyFill bildades för att sälja läskedrycksskåp och detta ledde 2005 till att bolagets grundare Håkan Sjölander började utveckla en idé om att hyllor i läskedryckskylskåp skulle vara roterande i syfte att kunna fyllas på bakifrån.

Produkten RotoShelf lanserades och har sålts i hela världen. Roterande hyllor har varit EasyFills grundidé från början fram tills idag och är det som skapat utvecklingen av de egna patenterade produkterna RotoShelf och TurnLoader. EasyFill har varit listat på Spotlight Stockmarket sedan 2007. För att utveckla den egna verksamheten med utvecklingsavdelning och fabrik köptes för sex år sedan Ebeco i Slovakien, vilket är nu en viktig del i EasyFills verksamhet när det gäller produktutveckling och tillverkning av hyllor. Under åren tillsammans med Ebeco har EasyFill vidareutvecklat RotoShelf och tagit fram produkten TurnLoader för både kyldiskar och för torra varor. Alla produkter är patenterade och skyddas av patent runt om i världen. Bolaget har två patentskyddade produkter på global marknad där den stora globala potentialen är TurnLoader för torra matvaror i butik.

Koncernen drivs i tre affärsområden i separata bolag:

Affärsområdet EasyFill har två huvudprodukter. RotoShelf och TurnLoader som i olika varianter säljs främst i Sverige, Norge och Tyskland. Patentet på RotoShelf löper ut mellan 2026 och 2028 och PCT patentansökan för TurnLoader lämnades in och godkändes 2018. Patent för TurnLoader har sedan dess beviljats i ett flertal länder.

Affärsområdet Enjoy Sales som drivs från Bräcke etablerades för att vara en agenturverksamhet för import av läskedryckskylskåp till svenska bryggerier och matvarukedjor och omsatte 2022 cirka 48 mkr.

Affärsområdet Ebeco med fabrik i Nižná, Slovakien, apportförvärvades 2017 för att tillföra tillverknings- och utvecklingsresurser för affärsområdet EasyFill. Som egna produkter tillverkar och marknadsför Ebeco släpvagnar som säljs i Europa. Omsättning var förra året cirka 52 mkr.

Bolaget har under året tagit in kapital för att komma i mål med lanseringen av butiksinredning och EasyFill genomförde under slutet av 2022 en nystart med rekrytering av Tobias Sjölander till ny VD och Johan Svedberg till ny CFO. Tobias Sjölander har tidigare arbetat som VD för Loxysoft AB, tillsammans med Johan Svedberg som CFO. I tidigare arbete har de bland annat arbetat med finansiering, lett arbetet med att sälja delar av verksamheten, samt senare försäljning av hela företaget till en noterad koncern. Tobias Sjölander har varit styrelseledamot i EasyFill sedan 2008. En viktig del i det nya teamet är Jesper Gran som anställts som affärsutvecklare för EasyFill. Jesper Gran har arbetat tillsammans med Tobias Sjölander i 18 år, samt med Johan Svedberg i sex år.

Tillsammans är de vana att leda en koncern i förändring och att fokusera på processer och styrning som skapar tillväxt och lönsamhet. Den nya ledningen ska skapa ny energi för att förändra framtiden med roterande hyllor.

Vi bygger vidare på det som skapats under åren och satsar på att föra fram vår konceptbutik EDEKA Schmoll i Kassel, Tyskland, för att visa på konkreta fördelar med att välja butiksinredning från EasyFill. För att få större genomslag utökar vi antalet säljare genom ökad försäljning via partners. Vårt fokus är att lyckas med vår partnerstrategi och försäljning mot större kedjor, samtidigt som vi ska utveckla respektive bolag inom koncernen att stå mer på egna ben. Under 2024 ska vi fortsätta med marknadsföring för att skapa förutsättning för våra partners att nå framgång. Intresset är stort, vilket bland annat har visats under den globala mässan EuroShop i Düsseldorf och i och med den stora spridning som vi under året fått på LinkedIn och TikTok, med miljontals visningar och delningar runt om i världen.

Butiker i världen har sett ut på samma sätt i många år och det tar tid att förändra en bransch. Vi ser dock att vi går åt rätt håll och att det nu är tidsfråga innan vi hittar en första butikskedja som väljer att göra en större utrullning med flera TurnLoader Ambient i flera butiker. EasyFill har redan idag centrala diskussioner och förhandlingar med butikskedjor i flera länder som exempelvis Norge, Tyskland, Österrike, Frankrike, Portugal, England, Australien och USA. Vem blir först?

Bolaget kommer efter en framgångsrikt genomförd emission vara skuldfritt vad avser brygglån.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas till cirka 48 procent av teckningsförbindelser. Teckningsförbindelser har lämnats av FutureMind Invest AB (Håkan och Tobias Sjölander), Kenty Invest AB (Richard Bagge) och MIC Värdepapper AB (Björn Rodeholt). Nämnda ägare kommer att kvitta tidigare ägarlån till ett belopp om sammanlagt cirka 11,3 MSEK. Tecknarnas åtaganden är inte säkerställda genom exempelvis förhandstransaktioner, bankgaranti eller pantsättning eller liknande.

De aktieägare som ingått nämnda åtaganden har även åtagit sig att inte minska sina respektive innehav från och med det datum då varje åtagande undertecknats fram till dess att Företrädesemissionen slutförts.

Tobias Sjölander VD kommentar

För att fullfölja den satsning den nya ledningen har påbörjat kommer vi under september att genomföra en företrädesemission. Jag får ibland frågor om varför vi inte själva köper mycket mer aktier, om det nu är så att vi verkligen tror på det här företaget och dess produkter. Svaret är att med nya köp av ”begagnade aktier” tillförs inga nya pengar till verksamheten. Därför kommer vi i stället i samband med företrädesemissionen att konvertera ägarlån mot aktier. På så vis stärker vi företagets balansräkning och signalvärdet av detta bör uppfattas som större än en mindre insiderhandels-post. Jag hoppas att marknaden ser positivt på detta och att man precis som vi fortsatt tror på framtiden för ”Turning shelves. Changing the future.”

Vi fortsätter att hålla oss till planen och fortsätter att tro att någon av de kedjor som vi för diskussioner med väljer att rulla ut våra system i inte bara en butik utan många. Diskussioner pågår och viktiga kedjor i Europa, Australien och USA har tagit beslut om tester. Jag hoppas att ni fortsätter att tro på oss och att signalvärdet i att vi väljer att konvertera våra lån i kommande företrädesemission väger tungt när ni väljer att gå med i emissionen för att hjälpa oss att nå vår lansering av EasyFills produkter

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i EasyFill AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i EasyFill AB (publ)sker endast genom det informationsmemorandum avseende Företrädesemissionen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida ("Informationsmemorandumet") samt på Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com.

Informationsmemorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen eller någon annan myndighet. Företrädesemissionen är undantagen prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att Bolaget inte genomfört några andra erbjudanden av värdepapper till allmänheten under de föregående tolv månaderna och att beloppet som erbjuds av Bolaget till allmänheten i Företrädesemissionen understiger 2,5 miljoner euro.

Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av EasyFill AB (publ) för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt och Företrädesemissionen riktas inte heller till personer med hemvist i något av dessa eller andra länder där sådan persons deltagande skulle kräva andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med restriktioner eller skulle innebära krav på åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt. Ageranden i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Nya aktier som tecknats i Företrädesemissionen har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act.
 

För mer information kontakta
Tobias Sjölander

Chief Executive Officer
+46 70 660 54 23                                              
tobias.sjolander@easyfill.se                               

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com 

Om EasyFill-gruppen

EasyFill AB är ett svenskt börsbolag som använder svenska patenterade innovationer för att öka försäljning, minska arbetsinsats och reducera matsvinn. EasyFill är ett innovationsdrivet företag med huvudfokus på att utveckla produkter som förenklar hanteringen av varor i butik och restauranger. Alla produkter som företaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljningen sker genom företagets egna bolag, genom återförsäljare och tillsammans med tillverkare av läskkylskåp och kylskåpsmöbeltillverkare som i sin tur säljer vidare sina produkter med EasyFills produkter installerade runt om i världen.

EasyFill är noterat på Spotlight Stock Market, Stockholm sedan maj 2007.

CisionLink EasyFill AB (publ) - Pressrelease Publicerar Informationsmemorandum inför Företrädesemission 20230905