EasyFill AB (publ.) offentliggör informationsmemorandum samt ytterligare information

EasyFill AB (publ) (”EasyFill” eller ”Bolaget”) meddelade den 26 september 2016 att styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission av B-aktier om cirka 23,1 MSEK (”Erbjudandet”). Tidigare ej offentliggjord information som framkommer i informationsmemorandumet med anledning av bolagets företrädesemission, meddelas i detta pressmeddelande.

Aktieägare som på avstämningsdagen den 1 november 2016 äger aktier i EasyFill erhåller en (1) teckningsrätt per aktie. Arton (18) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B till en teckningskurs om 7,50 SEK per aktie. Teckningsperioden löper mellan den 4 november och den 18 november 2016.

Med anledning av Erbjudandet har ett informationsmemorandum avseende inbjudan till teckning av aktier av serie B i EasyFill AB (publ) idag offentliggjorts (”Memorandumet”). Memorandumet, inklusive villkor för emissionen, finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.easyfill.se samt Aktietorgets hemsida www.aktietorget.se

Tidigare ej offentliggjord information som återfinns i Memorandumet

Styrelsen i EasyFill bedömer att följande ny information potentiellt kan vara kurspåverkande.

Sida 30 i Memorandumet under avsnittet ”Eget kapital, skulder och annan finansiell information”

”Tabellerna nedan återger information om EasyFills eget kapital och skuldsättning per den 31 juli 2016. Dessa tabeller har upprättats med anledning av Erbjudandet och har inte granskats av Bolagets revisor.”

Nettoskuldsättning, KSEK
A) Kassa 126
B) Likvida medel 0
C) Lätt realiserbara värdepapper 0
D) Summa likviditet (A) + (B) + (C) 126
E) Kortfristiga fordringar 16 607
F) Kortfristiga bankskulder 0
G) Kortfristig del av långfristiga skulder 0
H) Andra kortfristiga skulder 22 056
I) Summa kortfristiga skulder (F) + (G) + (H) 22 056
J) Summa nettoskuldsättning (I) – (E) – (D) 5 323
K) Långfristiga banklån 0
L) Emitterade obligationer 0
M) Andra långfristiga lån 7 789
N) Långfristig skuldsättning 7 789
O) Nettoskuldsättning (J) + (N) 13 112
Eget kapital och skuldsättning, KSEK
Räntebärande kortfristiga skulder
Mot borgen 0
Mot säkerhet 0
Blancokrediter 0
Summa räntebärande kortfristiga skulder 0
Räntebärande långfristiga skulder
Mot borgen 0
Mot säkerhet 7 789
Blancokrediter 0
Summa räntebärande långfristiga skulder 7 789
Eget kapital
Aktiekapital 10 867
Reservfond 476
Andra reserver 0
Balanserat resultat inklusive periodens resultat 14 275
Minoritetsandel 0
Summa eget kapital 25 618

Sida 32 i Memorandumet, tredje stycket under rubriken ”Finansiell ställning” under avsnittet ”Eget kapital, skulder och annan finansiell information”.

”Bolaget har per den 31 juli 2016 två lån till Almi på totalt cirka 3,4 MSEK där ena lånet, motsvarande cirka 2,2 MSEK löper med en ränta om 4,1 procent och där det andra lånet, motsvarande cirka 1,2 MSEK löper med en ränta om 5,1 procent. Vidare har Bolaget ett lån till Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget på cirka 4,4 MSEK som löper med en ränta om 7,0 procent samt en checkkredit motsvarande 1,5 MSEK hos Swedbank som löper med en ränta om 3,7 procent.”

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                         Jens Nisu                           James Gray
CEO                                          Marketing Director              CFO
+46 70 59 444 69                       +46 70 660 58 82               +46 70 660 54 94
hakan.sjolander@easyfill.se        jens.nisu@easyfill.se          james.gray@easyfill.se

www.easyfill.se 

Kort om EasyFill
EasyFill är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners.
EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill är sedan maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer Läs mer