EasyFill AB (publ.), offentliggör bolagsbeskrivning inför föreslaget apportförvärv av Ebeco AS som beslutsunderlag till årsstämma 27 april 2017.

Som tidigare informerats om via pressmeddelande 2017 03 14 har EasyFill AB (publ.), 556653–2924, (”EasyFill”) ingått en avsiktsförklaring med Ebeco AS, 982 375 630, (”Ebeco”) om att förvärva den norsk/slovakiska Ebeco-koncernen genom en apportemission. Förvärvet är villkorat av (i) att bindande aktieöverlåtelseavtal ingås mellan huvudägarna i EasyFill och huvudägarna i Ebeco och (ii) godkännande av EasyFills årsstämma. Styrelsen har för ändamålet upprättat en bolagsbeskrivning av EasyFill-koncernen efter ett fullbordat förvärv av Ebeco som beslutsunderlag avseende förvärvet.

Styrelsen har även lämnat en redogörelse enligt ABL 13 kap. 7§ över vilken revisorn yttrat sig enligt ABL 13 kap. 8§.

Bolagsbeskrivningen samt styrelsens redogörelse och revisorns yttrande bifogas detta pressmeddelande och finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.easyfill.se.

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                     
CEO        
+46 70 59 444 69   
hakan.sjolander@easyfill.se

www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners.
EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill är sedan maj 2007 listat på Aktietorget.

Denna information är sådan information som EasyFill AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13 april 2017.

Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer