EasyFill AB (publ.) – Kvartalsrapport 3 2021

Omsättningen i EasyFill AB (publ) uppgick till 27 216 KSEK (24 860 KSEK f å) under Q3 2021, en ökning med 2 356 KSEK.
EBITDA för koncernen blev 2 335 KSEK. En förbättring med 4 812 KSEK mot föregående år.

För årets första nio månader var omsättningen 83 402 KSEK (85 347 KSEK f å). EBITDA förbättrades till – 1 353 KSEK, medan resultat efter skatt för Q1-Q3 förbättrades med 4 644 KSEK jämfört med föregående år.

Nyckeltal i koncernen, KSEK

 

 

 

Q3

Q3

 

Jan-Sep 2021

Jan-Sep 2020

 

Jul-Sep 2021

Jul-Sep 2020

Omsättning KSEK

83 402

85 347

 

27 216

25 137

EBITDA KSEK

-1 353

-3 780

 

2 335

-2 799

Resultat efter skatt KSEK

-5 236

-9 880

 

-89

-4 966

EBITDA marginal %

-1,62%

-4,43%

 

8,58%

-12,89%

Antal utestående aktier vid periodens slut

116 536 683

111 427 807

 

116 536 683

111 427 807

Resultat per aktie sek

-0,04

-0,11

 

0,00

-0,05

Soliditet %

61,88%

68,24%

 

74,47%

80,62%

 

 

Finansiella kommentarer koncernen, KSEK

         Omsättningen för koncernen ökade något jämfört med samma period (jul-sept) föregående år. Detta trots en del leveransproblem med komponenter främst från Kina.

         EBITDA förbättrades både för Q1-Q3, som Q3 enskilt och Q3 visar bolaget ett positivt EBITDA på 2 335 KSEK.

        Resultatet efter skatt för årets nio första månader förbättrades med 4 644 KSEK. Resultatet efter skatt för Q3 blev -89 KSEK

        Huvudanledningen till den positiva utvecklingen är utfall av genomförda kostnadsbesparingsåtgärder samt ökad försäljning till högre marginaler

Väsentliga händelser under Q3, 2021

EasyFill:

         Under kvartalet genomförde EasyFill ett stort antal butiksbesök (närmare 150 besök) i Sverige och Tyskland för att marknadsföra bolagets produkter och lansera den nya affärsmodellen ”hylla som tjänst”. I slutet av kvartalet hade bolaget få signerade avtal och det konstaterades att affärsmodellen inte accepterades av de stora kedjor som var målgruppen. Detta inte på grund av pris eller att produkterna inte är intressanta funktionsmässigt, utan att modellen inte passar strukturellt. Exempelvis för tyska kedjan EDEKA; samtliga inköp ska gå via EDEKAS centrala organisation, via regionerna ner till butiksledet. Flertalet möten och diskussioner med regionerna ledde till att EasyFill nu diskuterar Bolagets produkter direkt med den centrala organisationen.

         Butikskedjan Penny i Tyskland fortsatte utrullningen av kylskåpsmodellen ML705 som tillverkas av spanska bolaget Efficold. Under kvartalet levererade EasyFill RotoShelf till spanska kyltillverkaren Efficold för montering och leveranser som genomfördes under Q3. Detta innebar en förändring då EasyFill tidigare sålt kylskåpen inkl. RotoShelf till GSK som i sin tur sålt till Penny. Den nya modellen innebär att EasyFill säljer RotoShelf till Efficold och Efficold säljer vidare kylskåp inkl. RotoShelf till GSK. Detta minskade EasyFills omsättning men ökade marginalen samt förenklade administration och hantering.

         Den 1 augusti höjdes alla priser pga de kraftigt stigande råvarupriserna under 2021.

 

Ebeco

         På grund av avtalspriser till bolagets större kunder kunde inte Ebeco höja priserna i den utsträckning som hade behövts med hänsyn till de kraftigt ökade råvarupriserna. Först i Q4 kunde bolaget justera priserna. Detta påverkade lönsamheten negativt.

 

Enjoy

         Det var fortsatta leveranssvårigheter på Backbar-kylar från Kina i likhet med föregående kvartal. Just denna kyltyp är en av de som Enjoy säljer allra mest av.

 

Väsentliga händelser efter rapportperioden

I början av Q4 genomfördes en riktad emission till MIC invest och följande information pressmeddelades: ”Den 21 oktober 2021 fattade styrelsen i EasyFill AB beslut om att rikta en emission på 2 358 500 kr à 1,20 kr per aktie motsvarande 1 965 417 aktier av serie B till Mic Värdepapper AB, 559073-6251. Betalning erläggs genom kvittning mot lån från april 2021 inklusive ränta.”

Totalt antal aktier efter emissionen är 118 502 100. Ärendet är under registrering hos Bolagsverket.

 

 

Framtidsutsikter

EasyFill

Bolaget hade underskattat den reaktion som kom från marknaden gällande ”Hylla som tjänst”. Motståndet gällde främst att det inte fanns ett slut på avtalet. Denna aspekt har nu justerats och modellen är nu en hybrid mellan tjänst och köp. Att modellen med hylla som tjänst inte fick accept tolkar ledningen som ett tecken på att timingen inte är rätt men att möjligheten finns att plocka fram det erbjudandet som ett ytterligare verktyg i de fall kunderna efterfrågar det. De genomförda besöken är absolut inte bortkastade – tvärt om. Bolaget har dragit viktiga lärdomar och anpassat erbjudandet till kunderna. Att det finns ett intresse och behov för produkterna och att det finns en marknad indikeras tydligt av att den hittills största ordern till en enskild butik togs i november och ca 60 sektioner TurnLoader Ambient ska installeras i en EDEKA butik i februari 2022. Värde på denna affär är ca 170 000 euro och hanteras av EasyFill själva. Detta är möjligt då TurnLoader Ambient är en fristående produkt som inte är beroende av exempelvis kyldiskar eller liknande.
Samtliga tidigare kontaktade kunder kontaktas nu på nytt där ”hybridalternativet” erbjuds.

Bolaget planerar för försäljningsstrategiska förändringar där främst partnermodellen är under lupp. Beroende på utfall kan detta även komma att påverka modellen för den direktförsäljning som bolaget har på de svenska och tyska marknaderna.

Ebeco

Bolaget för fortsatta diskussioner med Pongratz för ytterligare leveranser av Walltrailer under 2022. Detsamma gäller Mobiheat där ytterligare en modell är under utveckling och de första prototyperna är under utvärdering och genomgång. I övrigt ser ledningen för Ebeco positivt på verksamheten 2022 där man redan nu säkrat orders till de befintliga återförsäljarna.

Enjoy Sales

Bolaget har stora förhoppningar om att komma igång med ytterligare en leverantör under 2022. Detta kan även få till följd att bolaget även startar upp ett helt nytt affärsområde där det finns stora möjligheter att växa på befintliga och nya kunder. Branden i Frigoglass fabrik i juni har medfört att Enjoy ökat inköp från Efficold, och på så sätt levererat enligt forecast, dock med en del fördröjningar. Enligt planen kommer leveranserna att vara helt ikapp först i december.

 

Kommentar från Jens Lidén tf VD

Så är ytterligare ett kvartal till ända och det är glädjande att det ser ut som att vi är på väg åt rätt håll. De åtgärder vi tagit har resulterat i att vi för kvartalet mer eller mindre går break-even. Vi har dock fortfarande mycket kvar att bevisa.

 

Kommande kvartal är traditionellt försäljningsmässig lågsäsong för Ebeco och Enjoy så vi ska inte slå oss för bröstet och fira kommande segrar i förtid utan vi ska fira den lilla segern och jobba vidare för att säkra att EasyFill blir lönsamt på lång sikt.

 

Hylla som tjänst har inte blivit den succé som vi hade föreställt oss men vi har lärt oss mycket av detta och modellen i sig är inte död utan det handlar främst om timing och marknadens mognad till detta nya sätt att tänka och agera. Nu har vi ”facit” och justerar utifrån förutsättningarna och tar nya tag. Jag anser att vår flexibilitet är en styrka och jag är inte orolig för att vi testar oss fram till en fungerande modell som accepteras av marknaden.

 

Viktigt att notera är att timing är en väsentlig aspekt i kundernas köpbeslut. Jag fortsätter att använda EDEKA som exempel; som regel genomförs ombyggnationer/renoveringar i en sjuårscykel. Detta betyder att om man inte kommer in i planerna för ombyggnation i en butik kan det dröja länge tills det blir aktuellt igen. Av denna anledning är det av högsta intresse att komma in centralt och regionalt och få direktkontakt med etableringsteam och shopfitting-organisationerna så att man kan få ta del av planerna i god tid innan nyetableringar och ombyggnationer planeras. För den tyska marknaden arbetar vi målmedvetet på just detta och vi är nära avtal med EDEKA och är i inledande diskussioner med bland andra Rewe.

 

Som nämndes i rapporten för Q2 så har ledning och styrelse utarbetat beredskapsplaner för det fall hylla som tjänst inte skulle lyfta och dessa träder nu i kraft. Just nu stakar vi ut vägen för EasyFills framtid och det finns i princip inga heliga kor utan vi utforskar alla alternativ och möjligheter och ambitionen är att kunna presentera koncernens framtida riktning innan årsskiftet. Viktigt att notera är att vi i ledning och styrelse inte vill fatta några förhastade beslut utan vi väger in konsekvenserna för respektive alternativ och försöker analysera påverkan på de olika verksamheterna.

 

När det gäller utvecklingen på den amerikanska marknaden så finns egentligen inget nytt att tillföra utan det är mer av samma som tidigare; teamet jobbar med olika kedjor med förhoppningen om att tester ska leda till framtida utrullningar. Det ska erkännas att det är frustrerande att det tar så lång tid, men att etablera nya unika produkter på en marknad där det inte funnits några referenser är tidskrävande.

Avslutningsvis så tycker jag att det känns som att vi har något på gång. Trots att det kanske kan upplevas som att vi vacklar mellan olika affärsmodeller har vi en tro på att vi gör rätt saker. Vi har en mycket bra kommunikation och dialog internt vilket gör att de olika teamen sluter upp för varandra och det är kanske det mest glädjande – lagkänslan som gör att summan blir större än de ingående delarna. Det finns ett begrepp på engelska som inte gör sig lika bra på svenska så jag avslutar denna rapport med det:

”Great team work makes the dream work”

 

 

Tf VD Jens Lidén

Bräcke 2021-11-25

 

Granskning av revisor

Rapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

 

Rapportdatum 2021/2022

24/2 2022 Bokslutskommuniké 2021

 

 

 

För ytterligare information kontakta:

 

Tf VD: Jens Lidén: jens.liden@easyfill.se

Ekonomichef: james.gray@easyfill.se

För mer info besök gärna:
www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

 Resultaträkning Q3

 

Koncernen

 

Moderbolaget

 

Koncernen

 

Moderbolaget

Belopp i KSEK

2021-01-01

2020-01-01

 

2021-01-01

2020-01-01

 

2021-07-01

2020-07-01

 

2021-07-01

2020-07-01

 

2021-09-30

2020-09-30

 

2021-09-30

2020-09-30

 

2021-09-30

2020-09-30

 

2021-09-30

2020-09-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

            81 498   

          83 469   

 

             21 213   

             21 545   

 

     26 588   

       24 331   

 

         6 412   

          5 918   

Aktiverat arbete för egen räkning

               1 904   

             1 878   

 

                 900   

                  750   

 

           628   

            529   

 

           375   

            225   

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

                    

 

 

           83 402   

          85 347   

 

             22 113   

            22 295   

 

      27 216   

      24 860   

 

        6 787   

          6 143   

Rörelsens kostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsvaror

          54 354   

        58 652   

 

           16 732   

            18 697   

 

     15 470   

      16 856   

 

      4 825   

        5 184   

Övriga externa kostnader

           13 269   

         14 044   

 

            6 806   

             4 438   

 

      3 565   

       4 862   

 

        1 616   

        1 593   

Personalkostnader

            17 132   

          16 431   

 

            3 559   

             3 345   

 

      5 846   

        5 619   

 

       1 000   

        1 200   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBITDA

             1 353   

           3 780   

 

            4 984   

              4 185   

 

        2 335   

       2 477   

 

          654   

        1 834   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella kostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntekostnader och liknade kostnader

                  441   

            2 100   

 

               1 004   

              1 600   

 

          908   

           308   

 

          747   

            108   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning

            4 324   

           4 000   

 

             1 350   

              1 095   

 

        1 516   

        1 329   

 

          508   

           360   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat efter finansiella kostnader och avskrivning 

            5 236   

           9 880   

 

            5 330   

             6 880   

 

            89   

         4 114   

 

       1 909   

       2 302   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skatt

 

                         

 

 

 

 

 

                     

 

 

                     

Koncernbidrag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Resultat för Period

            5 236   

           9 880   

 

            5 330   

             6 880   

 

            89   

         4 114   

 

       1 909   

       2 302   

 

 

Balansrapport Q3

 

 

Koncernen

 

Moderbolaget

Belopp i KSEK

 

 

 

 

 

 

2021-09-30

2020-12-31

 

2021-09-30

2020-12-31

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

           20 795   

            19 741   

 

            20 341   

             19 480   

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

              8 025   

            8 040   

 

               1 423   

                1 723   

 

 

 

 

 

 

Finansiella  Anläggningstillgångar

           28 334   

          25 997   

 

           63 065   

            64 696   

 

 

 

 

 

 

Goodwill

              4 554   

            7 204   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

            61 708   

          60 982   

 

           84 829   

            85 899   

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

Varulager

           24 752   

            20 113   

 

              6 955   

               5 532   

Kundfordringar

              9 999   

            9 763   

 

              6 775   

                1 565   

Övriga kortfristiga fordringar

              4 229   

            6 966   

 

              5 079   

               11 219   

Kassa och Bank

            2 753   

            5 266   

 

              2 476   

                3 216   

 

 

 

 

 

 

Summa omsättningstillgångar

           36 227   

           42 108   

 

            21 285   

             21 532   

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

    97 935   

 103 090   

 

    106 114   

    107 431   

 

 

 

 

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiekapital

            11 653   

          11 654   

 

            11 653   

             11 654   

Fond för utvecklingsutgifter

                         

 

            11 264   

             9 464   

Fritt Eget Kapital

          48 945   

        54 645   

 

            56 101   

           63 227   

 

 

 

 

 

 

Summa Eget kapital

          60 598   

        66 299   

 

           79 018   

           84 345   

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

             1 076   

            2 701   

 

                          

                 875   

 

                          

                         

 

                          

                           

 

             1 076   

            2 701   

 

                          

                 875   

 

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

           13 493   

           8 432   

 

             4 231   

             3 983   

Övriga kortfristiga skulder

          22 768   

        25 658   

 

          22 865   

            18 228   

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

  97 935   

-103 090   

 

  106 114   

  107 431   

 

Denna information är sådan som EasyFill är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-25 08:45 CET.

För mer information kontakta:

Jens Lidén                                                
tf VD                                                             
+46 70 660 58 82                                              
jens.liden@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Kort om EasyFill AB (publ.)

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker med upp till 40%.
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företagen, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

CisionLink EasyFill AB (publ) kvartalsrapport 3 2021-11-25