EasyFill AB (publ.) – Kvartalsrapport 3 2017

Omsättningen i EasyFill AB (publ), org nr 556653-2924, uppgick till 48 553 KSEK (35 742 KSEK) under kvartal 1-3 2017. En omsättningsökning med 12 811 KSEK (36%) Resultatet efter finansiella poster under perioden blev - 9 178 KSEK (-6 311 KSEK). 

Nyckeltal i Koncernen, (KSEK)

Period: Kvartal 1 + 2 + 3, 2017 (Kvartal 1 + 2 + 3, 2016) KSEK

Omsättning:  48 553 (35 742)
Rörelseresultat efter avskrivningar: – 8 522 (- 7 273)             
Resultat efter finansiella poster: – 9 178 (5 976)                     
Rörelsemarginal %: – 17,55 (-16,02)                                        
Antal utestående aktier vid periodens slut: 73 067 356 (58 453 388)
Resultat per aktie, kr: -0,126 (1,102)
Soliditet %: 72,11 (74,13)

Ekonomisk kommentar 

Detta är den andra rapporten som inkluderar Ebeco koncernen (försäljningskontor i Oslo och fabrik i Nizna, Slovakien) i de konsoliderade siffrorna. På olika poster i balans- och resultaträkningen märks effekten av att Ebeco numera ingår i räkenskaperna varför jämförelsen med föregående år inte blir riktigt relevant.  

Nettoomsättning i koncernen ökade under Q3 mest tack vare Ebeco koncernens försäljning. Personalkostnader samt rörelsekostnader ökade också till följd av samgåendet med Ebeco. Bortses från Ebeco koncernen har försäljningen i Easyfill koncernen ökat med cirka 5% under Q3.

Koncernen har dock fortsatt negativt resultat på grund av höga investeringskostnader med marknadsföring och utvecklingskostnader. Förluster förväntas Q4 2017 och eventuellt även Q1 2018 på grund av lågsäsong för försäljning av både släpvagnar i Scantrailer samt kylskåp hos Enjoy Sales. Dock räknar koncernledningen att omsättningen 2018 kommer öka väsentligt.

Den ekonomiska rapporten är inte reviderad av bolagets revisor.

Läs mer Läs mer