EasyFill AB (publ.) – Kvartalsrapport 2 2022

För kvartal 2, var omsättningen i koncernen 36 218 KSEK (28 022 KSEK f å), en ökning med 8 196 KSEK, + 22%.
EBITDA ökade med 4 000 KSEK till 1 628 KSEK (- 2 447 KSEK f å). 

För första halvåret 2022 var omsättningen 68 663 KSEK (56 186 KSEK f å).

EBITDA förbättrades till 3 871 KSEK (- 3 688 KSEK få). En förbättring med 7 505 KSEK.

Nyckeltal i koncernen, KSEK

 

Q1+Q2

 

Q2

 

Jan -Jun 2022

Jan-Jun 2021

 

Apr-Jun 2022

Apr-Jun 2021

Omsättning KSEK

68 663

56 186

 

36 218

28 022

EBITDA KSEK

3 871

-3 688

 

1 628

-2 447

Resultat efter skatt KSEK

-817

-5 147

 

-979

-1 412

EBITDA marginal %

5,64%

-6,56%

 

4,50%

-8,73%

Antal utestående aktier vid periodens slut

118 502 103

116 536 693

 

118 502 103

116 536 683

Resultat per aktie sek

-0,01

-0,04

 

-0,01

-0,01

Soliditet %

51,39%

59,30%

 

75,66%

78,74%

 

 

Finansiella kommentarer koncernen, KSEK

  • Trots omsättningstillväxt med ca 22% på en orolig marknad nåddes inte målsättningen att visa positivt resultat på sista raden och resultatet efter skatt blev – 817 KSEK för första halvåret, dock blev resultatet väsentligt bättre än föregående år och en förbättring med 4 330 KSEK

  • Ökade räntekostnader och avskrivningar sänkte resultatet efter skatt

  • EBITDA för koncernen: 3 871 KSEK för halvåret och 1 628 för 2:a kvartalet

  • I kvartalets slutskede löstes ett konvertibelt lån på 10 MSEK. Lånet amorterades med ett nytt lån som upptogs från befintliga storägare samt med likvid från licensavtalet med HL Display som tecknades i maj 2022. För detaljer se pressmeddelande publicerat 2022-06-28

Väsentliga händelser under Q2, 2022

Koncernens tillförordnade VD Jens Lidén meddelade i slutet av maj att han avslutar sin anställning hos EasyFill för en ny utmaning hos HL Display där han ska leda deras satsning på EasyFills produkter.
Tobias Sjölander, flerårig styrelseledamot för EasyFill och tidigare VD för Loxysoft AB, utsågs av styrelsen till ny VD och koncernchef. Både Tobias och Jens tillträder sina nya tjänster den 1 september 2022.

EasyFill (hyllsystem):

  • Under kvartalet tecknades ett licensavtal med det svenska bolaget HL Display avseende försäljning och marknadsföring av RotoShelf och TurnLoader för kyldiskar och kylrum på den europeiska marknaden. Avtalet sträcker sig till 2027 med möjlighet till förlängning. För ytterligare detaljer se pressmeddelande publicerat 2022-05-19.
  • I slutet av Q1 installerades ca 140 sektioner TurnLoader Ambient i butiker i Tyskland. Ca 60 sektioner av dessa installerades i en enskild EDEKA butik. Butiksinnehavaren lade under Q2 en kompletterande order om ytterligare ca 60 sektioner för installation i mitten av Q3.

Framtidsutsikter

Ny ledning och lite nya förutsättningar präglar Bolaget efter ett aningen omtumlande kvartal. Detta och ett osäkert världsläge med ökande energi- och råvarupriser gör spåkulan en aning grumlig. Dock är det ingen tvekan om att förutsättningarna att skapa ett lönsamt bolag är bättre än någonsin;

TurnLoader Ambient är en unik produkt på marknaden med stor potential och intresset från marknaden ökar stadigt. Licensavtalet med HL Display gällande RotoShelf och TurnLoader för kyldiskar och kylrum ger ett tydligt fokus på övriga produktgrupper och årlig fast licensavgift samt royalty per såld enhet ger en stabil ekonomisk grund att stå på.

Under sommaren har det något utdragna projektet med en enklare RotoShelf för kylskåp i Frigoglass kylrange godkänts av kund och samarbetspartner. Bolaget räknar nu med att en första order för leveranser under andra halvan av 2022 ska inkomma inom kort.

Om ca sex månader är återigen dags för EuroShop – kanske det viktigaste skyltfönstret mot marknaden. Det gäller att vara väl förberedda och dra nytta av tillfället.

Försäljning av specialvagnar är kärnan i Ebecos verksamhet och samarbetet med tyska bolaget MobiHeat bär verkligen frukt och Ebeco har säkrat leveranser för närmare 350 KEuro för Q4 2022. Att producera nischprodukter är fabriken i Slovakien experter på och det finns planer på att se över produktutbudet framåt.

Enjoy Sales arbetar proaktivt med målsättningen att expandera verksamheten mot fler produktgrupper och kunder. Det gör att erbjudandet till befintliga och nya kunder blir bredare och mer varierat vilket stärker bolaget i relationen till nyckelkunderna.

Kommentar från tf VD

Detta blir min sista kvartalsrapport som tf VD och dessutom bland det sista som jag gör som medarbetare på EasyFill och det är med blandade känslor som jag sitter här och skriver.
Jag gläder mig mycket åt att medarbetarna i koncernen verkligen klivit fram och tagit uppgiften att vända resultatet och generera ökad tillväxt på största allvar och det är verkligen roligt att se att vi är på rätt väg. Vi har inte riktigt nått ända fram till ett positivt resultat på sista raden men jämfört med ifjol så ser det mycket bättre ut och vi är nära att nå breakeven för det första halvåret. EBITDA ligger nu på plussidan och det är bara att fortsätt på den inslagna vägen.
Nu tar en ny ledning över tyglarna och jag lämnar över med varm hand till ett gäng synnerligen kompetenta och duktiga ledare och inte minst trevliga personer.

Personligen ser jag fram emot att fortsatt ha en möjlighet att påverka framgången för EasyFill, men från en annan position. Jag är övertygad om att det finns en stor tillväxtpotential för EasyFills produkter i HL Displays regi och jag är spänd och ivrig på att ta klivet över och börja på mitt nya jobb.

Några ord om pågående projekt och intressanta leads;

TurnLoader Ambient är tveklöst den produkt som har störst volympotential och om det blir den stora succé som alla hoppas så kommer det att bli roligt framöver. Att få en stor uppföljningsorder är ett kvitto på att produkten fungerar som det är tänkt och ger de fördelar som kunden kan förvänta sig och det ger en ovärderlig referens så här i etableringsstadiet. Coop Norge testade TurnLoader Ambient för dryck under en period men valde att inte gå vidare med den produktkategorin. Man anser inte att det är tillräckliga fördelar för just de produkterna. Det ska nämnas att man i många butiker säljer multipack på pall och inte en och en flaska på en hylla och att det därför inte är en särskilt lämplig applicering med TurnLoader.

Den enklare RotoShelf som utvecklats i samarbete med Frigoglass är äntligen godkänd. Förseningen berodde till stor del på kriget i Ukraina och sanktionerna mot Ryssland. Kylskåpen från Frigoglass tillverkades i deras anläggning i Ryssland och detta gjorde att det inte var möjligt att skicka prototyper och annat för test. Nu när allt fått grönt ljus väntar vi med spänning på order från kunden.

Det börjar så smått att röra sig på den amerikanska marknaden och EasyFill Merchandising systems har fått order på TurnLoader Multideck till fyra butiker från Albertson. Detta ska ses som steg två i deras testförfarande och vi får återkomma med mer information när det finns något att kommentera.

Med detta tackar jag för mig efter 11 år inom EasyFill och önskar medarbetare, ägare, den nya ledningen och kunder stort lycka till!

Tf VD Jens Lidén

Nacka 2022-08-31

Granskning av revisor
Rapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Rapportdatum 2022/2023
18/11 Q3 2022
23/2 2023 Bokslutskommuniké 2022

För ytterligare information kontakta:
Tf VD: Jens Lidén jens.liden@easyfill.se
Ekonomichef: james.gray@easyfill.se

För mer info besök gärna:
www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

 

Resultaträkning Q2

Q2 Q2
Koncernen Moderbolaget Koncernen  Moderbolaget
Belopp i KSEK 2022-01-01 2021-01-01 2022-01-01 2021-01-01 2022-04-01 2021-04-01 2022-04-01 2021-04-01
2022-06-30 2021-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2022-06-30 2021-06-30
Nettoomsättning 67 634 54 910 13 779 14 801 35 695 27 046 4 956 8 517
Aktiverat arbete för egen räkning  1 029 1 276 500 525 523 976 250 225
68 663 56 186 14 279 15 326 36 218 28 022 5 206 8 742
Rörelsens kostnader
Handelsvaror -45 401 -38 884 -8 204 -11 907 -24 065 -20 853 -3 090 -7 364
Övriga externa kostnader -8 232 -9 704 -2 993 -5 190 -4 760 -4 493 -1 637 -3 800
Personalkostnader -11 159 -11 286 -2 379 -2 559 -5 765 -5 123 -1 251 -1 234
EBITDA 3 871 -3 688 703 -4 330 1 628 -2 447 -772 -3 656
Finansiella kostnader 
Räntekostnader och liknade kostnader  -1 522 1 349 -1 046 1 751 -830 2 525 -547 2 786
Avskrivning  -3 166 -2 808 -1 195 -842 -1 777 -1 490 -793 -499
Resultat efter finansiella kostnader och avskrivning   -817 -5 147 -1 538 -3 421 -979 -1 412 -2 112 -1 369
Koncernbidrag 0
Resultat för Period -817 -5 147 -1 538 -3 421 -979 -1 412 -2 112 -1 369

 

Balansrapport Q2

 

 

Belopp i KSEK                 Koncernen         Moderbolaget
2022-06-30 2021-12-31 2022-06-30 2021-12-31
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 20 685 20 385 20 685 20 385
Materiella anläggningstillgångar 8 011 8 076 1 500 1 552
Finansiella  Anläggningstillgångar 24 870 24 524 59 938 63 380
Goodwill  2 104 3 804
Summa anläggningstillgångar 55 670 56 789 82 123 85 317
Omsättningstillgångar
Varulager 33 501 28 034 4 551 5 192
Kundfordringar 16 105 14 688 5 588 3 188
Övriga kortfristiga fordringar 5 728 8 099 5 418 7 501
Kassa och Bank -577 5 201 4 368 3 671
Summa omsättningstillgångar 54 757 56 022 19 925 19 552
SUMMA TILLGÅNGAR 110 427 112 811 102 048 104 869
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Aktiekapital -11 850 -11 850 -11 850 -11 850
Nyemission Pågående 0 0
Fond för utvecklingsutgifter -10 575 -10 575
Fritt Eget Kapital -44 894 -44 994 -54 789 -56 327
Summa Eget kapital -56 744 -56 844 -77 214 -78 752
0
Långfristiga skulder -990 -2 008 0 0
Konvertibel Lån
-990 -2 008 0 0
Leverantörsskulder -24 332 -16 942 -1 811 -893
Övriga kortfristiga skulder -28 361 -37 017 -23 023 -25 224
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -110 427 -112 811 -102 048 -104 869

 

 

Kassaflöde Koncernen

Belopp i KSEK                 Koncernen         Moderbolaget
44 742 44 561 44 742 44 561
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 20 685 20 385 20 685 20 385
Materiella anläggningstillgångar 8 011 8 076 1 500 1 552
Finansiella  Anläggningstillgångar 24 870 24 524 59 938 63 380
Goodwill  2 104 3 804
Summa anläggningstillgångar 55 670 56 789 82 123 85 317
Omsättningstillgångar
Varulager 33 501 28 034 4 551 5 192
Kundfordringar 16 105 14 688 5 588 3 188
Övriga kortfristiga fordringar 5 728 8 099 5 418 7 501
Kassa och Bank -577 5 201 4 368 3 671
Summa omsättningstillgångar 54 757 56 022 19 925 19 552
SUMMA TILLGÅNGAR 110 427 112 811 102 048 104 869
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Aktiekapital -11 850 -11 850 -11 850 -11 850
Nyemission Pågående 0 0
Fond för utvecklingsutgifter -10 575 -10 575
Fritt Eget Kapital -44 894 -44 994 -54 789 -56 327
Summa Eget kapital -56 744 -56 844 -77 214 -78 752
0
Långfristiga skulder -990 -2 008 0 0
Konvertibel Lån
-990 -2 008 0 0
Leverantörsskulder -24 332 -16 942 -1 811 -893
Övriga kortfristiga skulder -28 361 -37 017 -23 023 -25 224
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -110 427 -112 811 -102 048 -104 869

 

 

Kassaflöde Moderbolaget

Belopp i KSEK 2022-01-01 2021-01-01
2022-06-30 2021-06-30
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -492 -5 172
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1 195 842
Skatter
Finansiella poster netto -1 046 1 751
-343 -2 579
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital
Varulager 641 -883
Kundfordringar -2 400 -2 570
Övriga fordringar 2 083 5 372
Leverantörsskulder 918 160
Övriga kortfristiga skulder -2 201 -518
-959 1 561
Kassaflöde från löpande verksamhet -1 302 -1 018
Investeringsverksamhet
Förvärv immateriella tillgångar -1 419 -1 185
Förvärv materiella tillgångar -24 -95
Förvärv av koncernföretag
Förvärv finansiella tillgångar 3 442 3 704
1 999 2 424
Finansieringsverksamhet
Nyemission 0
Konvertibler/ options program
Okning/-Minskning  långfristiga lån 0 -875
0 -875
697 531
Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början 3 671 3 216
Förändring i likvida medel 697 534
Likvida medel vid periodens slut  4 368 3 750

 

 

Denna information är sådan som EasyFill är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-31 09:00 CET.

För mer information kontakta:

Jens Lidén                                                
tf VD                                                                    
+46 70 660 58 82                                              
jens.liden@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Kort om EasyFill AB (publ.)

EasyFill AB är en svensk börsnoterad koncern som med patenterade innovationer som bland annat minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker.
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företag, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

CisionLink EasyFill AB (publ) kvartalsrapport 2 2022-08-31