EasyFill AB (Publ.) – Kvartalsrapport 2 2019

Koncernens omsättning i EasyFill AB (Publ.), 556653–2924, uppgick till 60 312 KSEK (41 765 KSEK) under första halvåret 2019. En omsättningsökning med närmare 50%.
EBITDA resultatet för koncernen under perioden förbättrades kraftigt, - 231 KSEK mot – 3 901 KSEK samma period föregående år.

Nyckeltal i koncernen, KSEK

Kvartal 1+2 Kvartal 1+2 Kvartal 2 Kvartal 2
2019-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2018-06-30
Omsättning 60 312 41 765 30 317 26 121
EBITDA -231 -3 901 -298 -1 505
EBITDA % -0,38% -9,34% -0,98% -5,76%
Resultat efter finansiella poster -5 828 -8 815 -3 431 -3 984
Antal aktier vid periodens slut 89 037 396 73 067 356 89 037 396 73 067 356
Resultat per aktie sek -0,065 -0,121 -0,039 -0,121
Soliditet % 70% 56% 86% 56%

Finansiella kommentarer, KSEK

Finansiella kommentarer Q2 2019.

Koncernen ökade omsättningen med närmare 50% under årets första sex månader; från 41 765 KSEK till 60 312 KSEK.

Främst är det affärsområde (”AO”) Enjoy Sales (kylskåpsförsäljning i Norden) och AO Ebeco (släpvagnar) som svarar för den största ökningen, men även AO EasyFill (patenterade roterande hyllsystem med påfyllning bakifrån) ökade markant i jämförelse med samma period 2018.

Efter genomförd emission i maj på 37 MSEK amorterades större delen av bolagets skulder under juni månad med ca 28,5 MSEK. Som framgår i text ovan har koncernen en försäljningsökning med ca 50% vilket kräver rörelsekapital. På grund av behov av utökat rörelsekapital, har styrelsen den 28 augusti 2019 fattat beslut om konverteringsrätt för lån om 10 000 000 SEK enligt pressmeddelande den 28:e augusti.

Under perioden har lager tillfälligt byggts upp vilket bundit kapital.

EBITDA resultatet förbättrades till – 231 KSEK från -3 901 KSEK.

Väsentliga händelser under Q2, 2019

 • De första större leveranserna av RotoShelf® MD 1250/2 till spanska butikskedjan Mercadona genomfördes i början av kvartalet. Leveranserna sker av kyldisktillverkaren Exkal som EasyFill har ett långtgående samarbete med. Under kvartalet levererades produkter till ett värde av ca 800 000 sek och leveranser fortsätter nu löpande.
 • Under maj levererades och installerades TurnLoader i 10 Carrefour-butiker i Belgien. Dessa första leveranser ses som en första pilot-test och bolaget avvaktar nu resultat av utvärdering och budget för framtida installationer. Installationerna i Belgien skedde i samarbete med återförsäljaren D’Helt och under överinseende av Carrefours huvudkontor i Paris.
 • I juni genomfördes de första två installationerna hos bensinstationskedjan Circle K i Sverige. Installationerna gjordes i samarbete med HL display. Installation nr. 1 genomfördes på Circle K i Järva, en av landets mest trafikerade stationer och där installerades en uppdaterad version av RotoShelf för kyldiskar. Installation nr. 2 bestod av TurnLoader för kyldiskar och genomfördes på Circle K i Eskilstuna. Utifrån de goda resultat som erhållits på TurnLoader har ordrar till ytterligare fem butiker i Sverige samt två butiker i Irland erhållits. Cirkel K är en stor aktör runt om i världen och just nu jobbas med kontakter i både Europa samt Nordamerika.
 • Under juni lanserades nya hemsidor för EasyFill; en produktsida för EasyFills produkter – www.easyfill.se, samt en sida med formalia för det noterade bolaget/investor relations – www.easyfillcorporate.com
 • Enjoy Sales fortsatte även kvartal två den mycket starka tillväxt som inledde året. Nya kunder och omfattande leveransökningar till befintliga kunder gjorde att bolaget stärkte sin position på den svenska marknaden.
 • Leveranserna av WallTrailer till österrikiska Pongratz genomfördes i januari och redan första helgen såldes omkring 250 st vagnar i Schweiz och Österrike. Avtalet mellan EasyFills till 100% ägda dotterbolag Ebeco och Pongratz avser leverans av 2700 WallTrailer och skulle till fullo vara avslutat 31 augusti. Ordern i sin helhet är på ungefär 2 miljoner Euro inklusive tillbehör. På grund av omständigheter som endast kan påverkas av Pongratz och Pongratz kunder har leveranserna inte skett i den takt som planerats, i dagsläget ser det ut som om slutleverans av de 2700 släpvagnarna inte kommer slutföras förrän i december 2019. För EasyFill koncernens del påverkar det likviditeten negativt. Dock skall påpekas att Pongratz kund är ytterst nöjd med utfallet och man har begärt ett möte med Ebeco i oktober för att diskutera budget för leveranser 2020.

Framtidsutsikter

EasyFill:

 • Bolaget har tagit betydande steg framåt och kundbasen har ökat med flera högprofilerade aktörer i branschen. Detta tillsammans med ett starkt uttalat fokus på tillväxt gör att framtidsutsikterna ser ljusa ut. Produktutbudet är etablerat vilket bidrar till fokus och enklare hantering för säljare och kunder.
 • EasyFill America har gjort ett stort arbete de senaste åren att introducera EasyFills produkter i Nord- och Sydamerika. Grunden är lagd men försäljningen har inte släppt. Anledningarna till detta är flera, men ledningen tror fortsatt mycket på att det kommer att släppa inom en relativt snar framtid och kommer därför att avsätta ytterligare resurser för att assistera EasyFill America i form av utveckling/anpassning av produkter, marknadsföring och säljstöd.
 • Under Almedalsveckan lade bolaget grunden till initiativet ”…for a healthier planet” med fokus på matsvinn i butik i samband med en TV sänd paneldebatt som genomfördes i samarbete med Expressen. Deltog gjorde landsbygdsminister Jenny Nilsson, ICA gruppens hållbarhetsdirektör Kerstin Lindvall samt forskaren Inger Strid på SLU.
  Seminariet kan ses på Expressen TV i sin helhet via denna länk
  www.expressen.se 
 • Matsvinn är ett globalt problem som får mycket uppmärksamhet i media för närvarande, inte bara i Sverige. Det diskuteras vitt och brett hur vi i västvärlden ska komma tillrätta med överproduktion och resursslöseri och vilka olika verktyg som finns. I Frankrike och Italien har man lagstiftat mot matsvinn i butik, medan vi i Sverige har en mer frivillig approach. De stora kedjorna har dock tagit det till sig och gjort utfästelser om halvering av matsvinnet fram till 2025 och där kommer EasyFill in i bilden då produkternas huvudfunktion bidrar till en minskning utan annan insats än att installera produkterna i butiken. Minskat matsvinn kommer att vara bolagets fokusområde i marknadskampanjer framåt.

Ebeco:

 • Som framgår ovan så pågår diskussioner pågår med Pongratz gällande leveranser av WallTrailer även för nästa säsong. Som pressmeddelats tidigare har en order från MobiHeat erhållits där kunden i fråga täcker alla utvecklingskostnader och prototyper. Förhoppning är att leveranserna ska komma igång under senhösten 2019 och större volymer under 2020.
 • Förhoppningen är att dessa två kunder ska säkra grunden för produktionsbeläggningen för hela 2020.

Enjoy Sales:

 • Enjoy Sales går mot ett rekordår om bolaget fortsätter på den inslagna vägen och när detta skrivs finns inget som tyder på en avmattning, snarare tvärt om.
 • Enjoy Sales kommer under hösten att lansera en helt ny hemsida vilken är under utveckling och designen kommer att ligga till grund för bolagets uppdaterade grafiska uttryck.

Håkan Sjölanders VD-kommentar

Kort skriftlig summering:

Jag är medveten om att vi PMat många saker som ännu inte blivit verklighet. Vi har medvetet delat mycket information med våra aktieägare, även på affärer där det inte finns faktiska ordrar men uttalat stort intresse:

 • Bira91, marknadstest i Indien pågår
 • Ambev som säger att man godkänt kylskåpen från Ambev
 • Franprix där storleken på butikerna gör att de använder en storlek på kyldiskar där RotoShelf och TurnLoader inte passar, men vi tittar på alternativa lösningar
 • Walmart där måtten på kylar inte varit optimala och att det därför pågår utvecklingsprojekt gällande TurnLoader specifikt för dom.
 • Husky international har som vi tidigare nämnt producerat en lågbyggd kyl (max ca 150 cm hög) avsedd för utgångskassor i stora butiker som är så vanliga i USA. Den första förserien är producerad och skickad till USA, Europa och Sydafrika för utvärdering och marknadstest. Utöver detta kommer Husky med en produktserie med kylskåp för RotoShelf och de finns planlagda för lansering under 2020 och finns med i bolagets officiella produktkatalog (sid. 8). Denna kan läsas via denna länk: www.easyfill.se

Vi har idag flertalet kunder som gör inköp löpande, vilka vi inte rapporterar och exempel på det är Exkal till Mercadona, där vi till dags dato fått ordrar för ca 1 000 000 kr. Detta gäller även andra OEM tillverkare så som Arneg Nordic/WICA, Frigoglass och Klimasan samt ett antal återförsäljare.

Vi har ett, i grunden, väl fungerande samarbete med våra återförsäljare, främst HL Display, där vi gjort flera intressanta affärer tillsammans. Som ett exempel genomfördes installationen hos Circle K i Järva tillsammans med dem. Första veckan i september genomför HL Display sitt årliga GSM (Global sales meeting) där de officiellt kommer lansera den uppdaterade RotoShelf® MD 1250/2 FA samt TurnLoader™ för kyldiskar.

Vi har fortsatt negativt EBITDA men nu bara med cirka 231 000 kr vilket tyder på att vi gör rätt saker. Därmed inte sagt att ledningen inte har full fokus på kostnaderna i koncernen samtidigt som vi gör allt vi kan på alla plan för att öka intäkterna. Vi upplever att med den omorganisation vi genomfört gör att vi har ett bra fokus på våra nyckelkunder och att dessa fördjupade och förbättrade relationer kommer att bära frukt framöver.

Vi har många intressanta case som vi jobbar hårt med att de ska ta fart, bland annat Arneg Korea, Walmart, Carrefour med flera. Det som är frustrerande är att det tar lång tid då det är stora spelare som inte direkt är snabba i vändningarna.

Vi har nu produkterna för bland annat mejeri och övriga kylda varor med TurnLoader och för dryck har vi RotoShelf för olika användningsområden. Produktportföljen är bra och vi ser att behovet för utveckling och anpassning av produkter minskar vilket påverkar hela organisationen positivt; våra säljare och partners vet vilka produkter som finns och vad vi erbjuder vid varje givet tillfälle och det gör hela införsäljningsprocessen enklare. Kostnaderna för utveckling sjunker då också men mycket handlar om hur vi prioriterar resurser och var kostnader för utveckling kan motiveras om kunderna inte går in och backar upp en utvecklingsinvestering.

När det gäller kommunikationen mot marknaden är det hela tiden en avvägning hur mycket, och vilken information man ska dela med sig av. Det är inte alldeles lätt att avgöra; marknaden vill veta vad som händer och vi vill gärna berätta, men om något inte faller på plats eller skjuts upp står vi där med ett skrivet ord som vi inte kan backa på. Vi vill att våra ägare ska veta vad som är på gång men kanske är det bättre att berätta mindre än vi gjort i tidigare rapporter och i stället följa upp fortlöpande med nyhetsbrev. Vi har fått en del frågor från aktieägare även inför denna rapport, men betydligt färre än tidigare, och dessa har vi besvarat i texterna ovan.

På nedanstående länk finns alla nyheter som EasyFill publicerat där jag särskilt hänvisar till bokslutskommunikén samt de senaste nyhetsbrev som publicerats.

EasyFills nyhetssida på Spotlight Stockmarket
www.spotlightstockmarket.se

 • Bokslutskommunikén som publicerades den 31 maj
 • Bolagets publicerade nyhetsbrev: 9 -13- 15 maj samt den 8 juli.


Besök gärna våra websidor:

www.easyfill.se

www.easyfillcorporate.com

Läs gärna om våra produkter samt de pressmeddelanden och nyhetsbrev vi publicerat då det där finns massor av information om EasyFill och bolagets marknadsaktiviteter runt om i världen.

Följ oss i sociala medier:

https://www.facebook.com/EasyfillAB/ 

https://www.linkedin.com/company/easyfill-ab/ 

https://www.youtube.com/EasyFill 


VD Håkan Sjölander

Bräcke 2019-08-30

Granskning av revisor

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

Bräcke 2019-08-30

Styrelsen i EasyFill AB 


Rapportdatum 2019/2020

29/11 Q3 2019

28/2 2020 Bokslutskommuniké 2019


Kontaktinformation:

Håkan Sjölander                                                                                       
CEO/VD                                                  
+46 70 59 444 69                                  
hakan.sjolander@easyfill.se            

Jens Nisu
CMO/Marknadschef
+46 70 660 58 82
jens.nisu@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com


Offentliggörande

Denna information är sådan information som EasyFill AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2019.


Resultaträkning 

Q2 Q2
 Koncernen Moderbolaget  Koncernen Moderbolaget
Belopp i KSEK 2019-01-01 2018-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2019-04-01 2018-04-01 2019-04-01 2018-04-01
2019-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2018-06-30
Nettoomsättning     58 848       40 090          8 658           7 196         29 153        24 787          3 659          3 402   
Aktiverat arbete för egen räkning         1 464           1 675             525             682            1 164           1 334             225              341   
     60 312         41 765           9 183          7 878         30 317          26 121          3 884          3 743   
Rörelsens kostnader
Handelsvaror –   39 232    –    27 961    –     5 840    –      5 193    –   19 580    –    17 745    –     2 942    –     3 035   
Övriga externa kostnader –   10 886    –     8 323    –      3 144    –      2 514    –     6 310    –      4 913    –     2 051    –      1 364   
Personalkostnader –   10 425    –     9 382    –     2 785    –      2 197    –     4 725    –     4 968    –      1 389    –       1 118   
EBITDA –         231    –     3 901    –     2 586    –     2 026    –        298    –     1 505    –     2 498    –      1 774   
Finansiella kostnader 
Räntekostnader och liknade kostnader  –     2 298    –      1 627    –      1 959    –     1 022    –      1 474    –         816    –      1 398    –        532   
Avskrivning  –     3 299    –     3 287    –        777    –         781    –      1 659    –      1 663    –        377    –         381   
Resultat efter finansiella kostnader
 och avskrivning  
–     5 828    –      8 815    –     5 322    –     3 829    –      3 431    –     3 984    –     4 273    –     2 687   
Skatt 
Koncernbidrag
Resultat för Period –     5 828    –      8 815    –     5 322    –     3 829    –      3 431    –     3 984    –     4 273    –     2 687   


Balansräkning

Belopp i KSEK  Koncernen Moderbolaget
2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2018-12-31
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar      28 715         27 676        26 803         25 990   
Materiella anläggningstillgångar       9 504         10 082           2 021            2 128   
Finansiella  Anläggningstillgångar      23 325         23 053        57 582         56 892   
Goodwill       12 304         13 303   
Summa anläggningstillgångar      73 848          74 114        86 406         85 010   
Omsättningstillgångar
Varulager       20 411          17 122          2 964            1 235   
Kundfordringar      15 536          14 895          9 273           7 833   
Övriga kortfristiga fordringar       5 204           5 069         15 342          15 898   
Kassa och Bank        1 387           2 378           1 506              930   
Summa omsättningstillgångar      42 538         39 464        29 085         25 896   
SUMMA TILLGÅNGAR    116 386       113 578       115 491       110 906   
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Aktiekapital –     8 903    –     7 306    –     8 903    –     7 306   
Fond för utvecklingsutgifter –     2 200    –     2 200    –    2 200    –     2 200   
Pågående nyemission –         100    –          181   
Fritt Eget Kapital –   70 597    –   45 508    –   88 585    –    61 978   
Summa Eget kapital –   81 700    –     55 114    –   99 688    –    71 665   
Långfristiga skulder –     4 966    –      5 961    –     4 966    –      4 716   
Konvertibel Lån –     4 500    –     4 500    –    4 500    –     4 500   
–     9 466    –     10 461    –     9 466    –      9 216   
Leverantörsskulder –  20 090    –     12 881    –     4 856    –       1 961   
Övriga kortfristiga skulder –      5 130    –    35 122    –      1 481    –   28 064   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER –  116 386    –  113 578    –  115 491    –  110 906   


Kassaflöde Koncernen

Belopp i KSEK 2019-01-01 2018-01-01
2019-06-30 2018-06-30
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat –           3 530    –          7 188   
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet              3 299               3 286   
Skatter                   –     
Finansiella poster netto –           2 298    –          1 627   
–           2 529    –         5 529   
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital
Varulager –           3 289    –         4 044   
Kundfordringar –               641    –          1 285   
Övriga fordringar –               135    –          1 585   
Leverantörsskulder             7 209              11 373   
Övriga kortfristiga skulder –          31 624               5 757   
–         28 480              10 216   
Kassaflöde från löpande verksamhet –         31 009               4 687   
Investeringsverksamhet
Förvärv immateriella tillgångar –            1 483    –          2 160   
Förvärv materiella tillgångar –              577    –            269   
Förvärv as koncernföretag                   –     
Förvärv finansiella tillgångar –              272   
–           2 332    –         2 429   
Finansieringsverksamhet
Nyemission            33 345   
Okning/-Minskning  långfristiga lån –              995    –         2 585   
          32 350    –         2 585   
–               991                  344   
Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början              2 378               4 316   
Förändring i likvida medel –               991    –            344   
Likvida medel vid årets slut               1 387               3 972   


Kassaflöde Moderbolaget

Belopp i KSEK 2019-01-01 2018-01-01
2019-06-30 2018-06-30
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat –        3 363    –        2 807   
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet             777                 781   
Skatter
Finansiella poster netto –         1 959    –        1 022   
–        4 545    –        3 048   
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital
Varulager –         1 729              1 298   
Kundfordringar –        1 440    –           803   
Övriga fordringar             556    –        4 779   
Leverantörsskulder          2 895                423   
Övriga kortfristiga skulder –      26 083              9 317   
–      25 801             5 456   
Kassaflöde från löpande verksamhet –      30 346             2 408   
Investeringsverksamhet
Förvärv immateriella tillgångar –         1 483    –         1 515   
Förvärv materiella tillgångar                –     
Förvärv av koncernföretag
Förvärv finansiella tillgångar –           690   
–         2 173    –         1 515   
Finansieringsverksamhet
Nyemission        33 345   
Konvertibler/ options program
Okning/-Minskning  långfristiga lån –           250    –        1 042   
       33 095    –        1 042   
            576    –            149   
Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början             930              1 605   
Förändring i likvida medel             576    –            149   
Likvida medel vid periodens slut            1 506              1 456   


Håkan Sjölander
CEO/VD
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com


Kort om EasyFill Group

EasyFill:

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.

EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företagen, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

Enjoy Sales:

Det till 100% av EasyFill ägda dotterbolaget Enjoy Sales AB är Sveriges ledande leverantör av läskedryckskylskåp till livsmedelsbutiker, restauranger, kiosker, besinstationer o.s.v. Bolaget har sin bas i Bräcke (Jämtland) och levererar årligen ca 6000 kylskåp till ett värde av ca 40 miljoner.

Ebeco:

På den till 100% av EasyFill ägda dotterbolaget Ebeco Nizna (Slovakien) utvecklas och tillverkas EasyFills produkter i företagets egenägda fabrikslokaler.

På fabriken i Nizna utvecklas dessutom släpvagnar som säljs runt om i Europa. 

EasyFill koncernens bolagsstruktur:

EasyFill AB (publ) moderbolag (Bräcke, Jämtland).
Sälj- och marknadsavdelning (Sollentuna).

EasyFill GmbH (Köln, Tyskland). 

EasyFill Soutern Africa (Kapstaden, Sydafrika). 50% ägt företag med Shelter Trading, omsättningen redovisas ej i koncernresultatet.

EasyFill America (Fort Worth Texas, USA). 50% ägt företag med Marco Company, omsättningen redovisas ej i koncernresultatet.

Ebeco A/S (Oslo, Norge).

Ebeco SRO (Nizna, Slovakien) fabrik och utveckling.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

CisionLink EasyFill Q2 rapport